E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Biochemical biomarkers for detection of nephrotoxicity and cardiotoxicity in cisplatin administered rats [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(2): 105-109 | DOI: 10.5222/buchd.2013.105  

Biochemical biomarkers for detection of nephrotoxicity and cardiotoxicity in cisplatin administered rats

Ayfer Çolak1, Burak Toprak1, Hülya Yalçın1, Zekiye Altun2, Gülden Diniz3, Aybüke Olgun4, Osman Yılmaz5, Safiye Aktaş2
1Tepecik Training And Research Hospital, Biochemistry
2Deu Oncology Institute, Basic Oncology
3Tepecik Training And Research Hospital, Pathology
4Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Internal Medicine
5Dokuz Eylul University, Institute Of Health Sciences Laboratory Animal Science

OBJECTIVE:
Cisplatin is a widely used anticancer drug. The aim of this study is to investigate biochemical biomarkers that can be used for identification of cisplatin cardiotoxicity and nephrotoxicity.

METHODS: Study is conducted on female Wistar Albino rats weighing 200-300 gr. Rats were seperated into two grous as cisplatin administered group (n=5) and control group (n=7). Intraperitoneal cisplatin (cumulative dose 16mg/kg) administered to first group and second group received physiological serum. All rats were sacrificed at day 14 of the study. BNP, troponın I, CK MB, urea, creatinine were measured in rat blood samples. All blood samples were stored at -80 until measuremen
RESULTS: Results
Troponın I, urea and creatinine concentrations of cisplatin administered rats were signicantly higher from control rats.
CONCLUSION: Urea and creatinine may be a used for identification of cisplatin nephrotoxicity and troponın I may be a good biomarker for detection of cisplatin cardiotoxicity.

Keywords: Cisplatin, BNP, Troponın I, Cardiotoxicity, Rat


Sisplatin uygulanan sıçanlarda nefrotoksisite ve kardiyotoksisitenin belirlenmesinde biyokimyasal belirteçler

Ayfer Çolak1, Burak Toprak1, Hülya Yalçın1, Zekiye Altun2, Gülden Diniz3, Aybüke Olgun4, Osman Yılmaz5, Safiye Aktaş2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya
2Deü Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
4Deü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
5Deü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Laboratuvar Hayvanları Bilimi

AMAÇ:
Sisplatin yaygın olarak kullanılan antikanserojen bir ilaçtır. Bu çalışmanın amacı, sisplatinin nefro ve kardiotoksisitesini saptamada kullanılacak biyokimyasal belirteçlerin araştırılmasıdır.


YÖNTEMLER: Çalışma, ağırlıkları 200- 300 g arasında değişen erişkin dişi Wistar- Albino şıçanlar üzerinde gerçekleştirildi. Sıçanlar sisplatin uygulanan grup I (n=5) ve kontrol grubu (n=7)olmak üzere 2 gruba ayrıldı. 1.gruba intraperitoneal sisplatin (kümülatif doz 16mg/kg),2.gruba serum fizyolojik uygulandı.Tüm hayvanlar çalışmanın 14. günü sakrifiye edildi. Alınan kan örneklerinde BNP, Troponin I,CK-MB, üre ve kreatinin ölçümü yapıldı. Tüm örnekler analize kadar -80 C’de saklandı.
BULGULAR: Sisplatin uygulanan sıçanlarda serum troponin I, üre ve kreatinin seviyesi kontrol grubuna göre belirgin derecede yüksek bulundu ve aralarında anlamlı fark saptandı.
SONUÇ: Bu çalışmada sisplatin tedavisine bağlı gelişen nefrotoksisitenin belirlenmesinde üre ve kreatinin düzeyleri, kardiyotoksitenin belirlenmesinde troponin I düzeyleri iyi bir belirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sisplatin, BNP, Troponin I, kardiyotoksite, sıçan


Ayfer Çolak, Burak Toprak, Hülya Yalçın, Zekiye Altun, Gülden Diniz, Aybüke Olgun, Osman Yılmaz, Safiye Aktaş. Biochemical biomarkers for detection of nephrotoxicity and cardiotoxicity in cisplatin administered rats. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(2): 105-109

Corresponding Author: Gülden Diniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (12 accesses)
 (2074 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital