ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Breastfeeding and Sustainable Development [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(1): 1-7 | DOI: 10.5222/buchd.2018.001  

Breastfeeding and Sustainable Development

Özden Özilice, Türkan Günay
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine Public Health Department, İzmir, Turkey

Breast-feeding has substantial short and long term positive influences on maternal and infant health. It is highly protective against childhood infections and malocclusion, enhances intelligence and decreases the obesity. Prolonged breast-feeding provides a natural protection for women against breast and ovarian cancer while postponing the next pregnancy by means of extending the birth intervals. Breast-feeding, beyond its benefits on maternal and infant health, is a substantial component for sustainable development, prosperity and welfare on a global scale. When breast-feeding is assessed based on country’s income brackets, for other entire indicators apart from the indicator of “commencing breast-feeding in the initial one hour”, the higher the income bracket is the less the breast-feeding gets. Although breast-feeding in Turkey varies, 96% of the children under five years of age are subject to breastfeeding for a while. Notwithstanding with the “Exclusive Breastfeeding up to six months of age” recommendation of the World Health Organization, this rate of 4.7% within the babies of six months of age in Turkey is way below the expected level. World Sustainable Development Summit was held in January 2016 and Sustainable Development Goals spearheaded by the United Nations were determined in order to replace the Millennium Development Goals which was ended in 2015. Breast-feeding is more or less essentially associated with the entire goals, in this compilation, emphasis shall be laid on eight goals (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12) that are mostly associated with the breast-feeding.

Keywords: Breast-feeding, maternal and infant health, sustainable development


Emzirme ve Sürdürülebilir Kalkınma

Özden Özilice, Türkan Günay
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir

Emzirmenin ana-çocuk sağlığı üzerine kısa ve uzun dönemde olumlu etkileri bulunmaktadır. Çocukluk çağı enfeksiyonları ve maloklüzyona karşı koruyucu olan emzirmenin; çocuklarda zekâyı arttırdığı ve obeziteyi azalttığına dair birçok çalışma vardır. Anneler açısından bakıldığında ise, uzun süreli emzirme kadınları meme ve over kanserinden korumakta, doğum aralıklarını açarak sonraki gebeliği ertelemektedir. Emzirme, ana-çocuk sağlığı yararlarının ötesinde küresel sürdürülebilir kalkınma için de önemli bir bileşendir. Ülke gelir gruplarına göre emzirme değerlendirildiğinde ‘’ilk bir saat ‘de emzirmeye başlama’’ göstergesi dışında diğer tüm göstergeler için ülke gelir grubu arttıkça emzirme oranları azalmaktadır. Türkiye’de beş yaş altı çocukların %96’sı bir süre emzirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘’İlk altı ay sadece anne sütü’’ önerisine rağmen Türkiye’de altıncı aydaki bebeklerde bu oran %4.7 ile beklenen düzeyin çok altındadır. Ocak 2016’da gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, 2015’te sona eren Milenyum Kalkınma Hedeflerinin yerini almak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri belirlenmiştir. Emzirme temelde tüm hedefler ile ilişkilendiriliyor olmakla birlikte bu derlemede emzirme ile en fazla ilişkilendirilen sekiz hedef (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12) üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, ana-çocuk sağlığı, sürdürülebilir kalkınma


Özden Özilice, Türkan Günay. Breastfeeding and Sustainable Development. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(1): 1-7

Corresponding Author: Özden Özilice, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (47 accesses)
 (2033 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital