» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
The Effects of Neuro-Developmental Treatment Based Rehabilitation on Gross Motor Function in Spastic Cerebral Palsy Children Rehabilitation [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 47-52 | DOI: 10.5222/buchd.2020.27147  

The Effects of Neuro-Developmental Treatment Based Rehabilitation on Gross Motor Function in Spastic Cerebral Palsy Children Rehabilitation

Duygu Çubukçu1, Pakize Karaoğlu2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Dr. Behcet Uz Children’s Diseases Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Pediatric Neurology, Dr. Behcet Uz Children’s Diseases Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to assess gross motor progress in children with spastic cerebral palsy treated with neurodevelopmental treatment-based rehabilitation.
METHODS: Out of 30 patients with spastic cerebral palsy (diplegia, quadriplegia) aged 2-5 years, 15 patients were assigned to neurodevelopmental treatment-based rehabilitation group (group A), whereas 15 patients were assigned to convansionel home exercises programme (group B). The neurodevelopmental treatment-based rehabilitation group received three sessions of neurodevelopmental treatment 60 minutes per day, three times per week, for 3 months in an outpatient setting. The intervention programme was administered for 3 months. Gross motor function was assessed using the Gross Motor Function Measure 88 (GMFM-88), before treatment and after treatment.
RESULTS: At baseline, there were no statistically significant difference between the two groups with respect to age, sex, clinic type and GMFM-88 values. After 3 months; there were no significant differences between two groups regarding the total scores of GMFM-88 (p>0.05) whereas significant difference was found between the sitting, crawling and kneeling, standing, walking-running-jumping dimensions of the gorups. (p<0.001). After 3 months, all dimensions of GMFM-88 were significantly increased in group A (p<0.001). Standing, walking-running-jumping dimensions showed no statistically significant difference in group B (p > 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The neurodevelopmental treatment contributes to all areas of rough motor function in children with spastic cerebral palsy. Neurodevelopmental treatment is promising and randomized controlled further studies are needed for rehabilitation technics.

Keywords: cerebral palsy, gross motor function, neurodevelopmental treatment, rehabilitation


Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Nörogelişimsel Tedaviye Dayalı Rehabilitasyonun Kaba Motor Fonksiyon Üzerine Etkisi

Duygu Çubukçu1, Pakize Karaoğlu2
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizistel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada spastik serebral palsili çocuklarda nörogelişimsel tedaviye dayalı rehabilitasyonun kaba motor fonksiyona etkilerini araştırmak amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya katılan 2-5 yaşları arasında 30 spastik serebral palsili (SP) (dipleji, kuadripleji) çocuğun 15’i 3 ay boyunca haftada üç gün 60 dakika nörogelişimsel tedaviye dayalı rehabilitasyon programına (A grubu) 15’i konvansiyel ev egzersiz programı (B grubu) alındı. Bütün olgular tedavi öncesi ve sonrası kaba motor fonksiyon ölçümü-88 (KMFM-88) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Sonuç: Çalışmanın başlangıcında iki grup arasında yaş, cins, klinik tip ve KMFM-88 değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). İki grup karşılaştırıldığında 3.ayda KMFM-88 toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken (p>0.05) oturma, emekleme-diz çökme, ayakta durma, yürüme-koşma-sıçrama alanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001). A grubunda 3.ayda KMFM-88 tüm alanlarında istatistiksel olarak yüksek anlamlı fark bulunurken (p<0.001) B grubunda ayakta durma, yürüme-koşma-sıçrama alanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. (P>0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nörogelişimsel tedavinin spastik serebral palsili çocukların kaba motor fonksiyonun tüm alanlarına katkısı olduğu sonucuna vardık. Nörogelişimsel tedavisi umut vericidir ve randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: serebral palsi, kaba motor fonksiyon, nörogelişimsel tedavi, rehabilitasyon


Duygu Çubukçu, Pakize Karaoğlu. The Effects of Neuro-Developmental Treatment Based Rehabilitation on Gross Motor Function in Spastic Cerebral Palsy Children Rehabilitation. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 47-52

Corresponding Author: Duygu Çubukçu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (29 accesses)
 (154 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.