» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Frequency of Atopic Diseases in Immunoglobulin A Deficiency [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 15-21 | DOI: 10.5222/buchd.2020.26879  

Frequency of Atopic Diseases in Immunoglobulin A Deficiency

Nesli Ağralı1, Seda Şirin Köse2, Suna Asilsoy2, Özden Anal2
1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Pediatrics, Izmir
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Pediatric Immunology and Allergy, Izmir

INTRODUCTION: Selective IgA deficiency is the most common immunoglobulin disorder. While some patients are asymptomatic it has been also detected in patients with autoimmune and atopic disorders. In our study, we aimed to determine the relationship between Ig A deficiency and atopy and the prevalence of atopy in patients with IgA deficiency.
METHODS: One hundred patients between the ages of 4 and 18, who were admitted to the Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Allergy, Department of Pediatric Gastroenterology and General Pediatric Outpatient Clinic, and whose IgA level was below -2 SD for any reason, were selected. Data was collected from hospital data management system retrospectively. A questionnaire including questions from International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) study, related to IgA deficiency and atopy is performed on phone with the parents. We aim to investigate association between Ig A deficiency and asthma, allergic rhinitis, eczema and food intolerance.
RESULTS: Fifty-six (58.3%) patients were male and 40 (41.7%) were female. The mean age was 7.4 (± 3.1). Twenty six percent of the patients had asthma, 7.3% had allergic rhinitis, 2.1% had drug allergy, 6.3% had eczema, 16.6% had urticaria, 9.4% had food allergy. Skin test and blood specific allergy tests were performed in 81.3% of our patients and allergen sensitivity was found 18.8%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In children with Ig A deficiency, wheezing complaints in the past, asthma, atopic dermatitis, food allergy are more common in comparison with the results of the survey conducted in the normal population.

Keywords: Ig A deficiency, atopy, ISAAC study


İmmünglobulin A Eksikliğinde Atopik Hastalıkların Sıklığı

Nesli Ağralı1, Seda Şirin Köse2, Suna Asilsoy2, Özden Anal2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Selektif IgA eksikliği en sık rastlanan immünglobulin bozukluğudur. IgA eksikliği klinikte değişik tablolar ile prezente olabilmektedir. Asemptomatik seyredebildiği gibi otoimmün ve atopik hastalıklara eşlik ettiği tespit edilmiştir. Çalışmamızda IgA eksikliği ve atopi ilişkisini saptamak ve Ig A eksikliği olan olgularda atopi sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Genel Çocuk polikliniğine başvuran ve herhangi bir nedenle bakılan Ig A düzeyi yaşına göre -2 SD altında saptanan 4-18 yaş arası 96 hastaya ulaşıldı. Veriler hastane kayıt sisteminden retrospektif olarak tarandı. Anne veya babalara telefon aracılığıyla ulaşılarak Ig A eksikliği ve atopi ilişkisi sorgulanmak üzere International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) çalışma sorularını içeren anket çalışması yapıldı. IgA eksikliğinde alerjik rinit, astım, egzama, gıda alerjisi sıklığı bakıldı.
BULGULAR: Hastaların 56’sı (%58,3) erkek, 40 (%41,7) kızdı. Ortalama yaş 7,4±3,1 yıldı. Hastaların %26’sı astım, %16,7‘sında atopik dermatit, %9,4’ünde gıda alerjisi, %7,3’ünde alerjik rinit, %6,3‘ünde egzama, %2,1’inde ilaç alerjisi mevcuttu. Olgularımızın %81,3’ünde deri testi ve kanda spesifik alerji testleri yapılmış olup alerjen duyarlılığı %18,8 olarak değerlendirildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: IgA eksikliği olan çocuklarda geçmişte hırıltılı solunum yakınması, astım, atopik dermatit, gıda alerjisi, normal popülasyonda yapılan araştırma sonuçları ile karşılaştırıldığında daha sık olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: IgA eksikliği, atopi, ISAAC çalışması


Nesli Ağralı, Seda Şirin Köse, Suna Asilsoy, Özden Anal. Frequency of Atopic Diseases in Immunoglobulin A Deficiency. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 15-21

Corresponding Author: Seda Şirin Köse, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (38 accesses)
 (123 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.