E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Electrocardiographic Findings in Pediatric MIS-C Patients [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 10-14 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2023.26790  

Electrocardiographic Findings in Pediatric MIS-C Patients

Mustafa Mertkan Bilen1, Timur Meşe1, Murat Muhtar Yılmazer1, Ceren Karahan1, Mehmet Murat2, Gamze Vuran1, Cem Doğan1
1University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Cardiology, Diyarbakır, Turkey

Objective: This study investigates electrocardiographic (ECG) findings in pediatric patients diagnosed with Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) during the coronavirus disease-2019 pandemic, offering valuable insights into the diagnostic process.
Method: Demographic, clinical, and laboratory data of 71 MIS-C cases and 27 Kawasaki disease cases between January 2019 and December 2021 were retrospectively collected from hospital records, following ethics committee approval. MIS-C diagnosis adhered to World Health Organization criteria, and Kawasaki disease diagnosis followed American Heart Association guidelines.
Results: Seventy one MIS-C cases and 27 Kawasaki disease cases were included. MIS-C patients exhibited a significantly shorter duration of fever, higher C-reactive protein levels, and elevated serum cardiac troponin T troponin values compared to Kawasaki disease cases. Transthoracic echocardiographic evaluation revealed specific cardiac abnormalities in MIS-C patients, including mitral regurgitation and aortic regurgitation. ST segment changes, T-wave negativity, and QRS changes were observed significantly in MIS-C patients.
Conclusion: Results provide crucial information about the ECG profile of MIS-C cases. Particularly, indicators such as ST segment changes and T-wave negativity play a critical role in distinguishing MIS-C from other similar conditions and understanding its cardiac effects. These data offer valuable clinical markers that can be utilized in the diagnosis and treatment of MIS-C.

Keywords: Electrocardiography, pediatrics, MIS-C, Kawasaki disease


Pediatrik MIS-C Hastalarında Elektrokardiyografik Bulgular

Mustafa Mertkan Bilen1, Timur Meşe1, Murat Muhtar Yılmazer1, Ceren Karahan1, Mehmet Murat2, Gamze Vuran1, Cem Doğan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,çocuk Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır

Amaç: Bu çalışma, koronavirüs hastalığı-2019 pandemisi sırasında Multisistem Enflamatuvar Sendromu olan Çocuklarda (MIS-C) elektrokardiyografik (EKG) bulguları araştırarak, tanı sürecine değerli bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Ocak 2019 ile Aralık 2021 tarihleri arasında 71 MIS-C olgusu ve 27 Kawasaki hastalığı olgusunun demografik, klinik ve laboratuvar verileri, etik kurul onayı sonrasında hastane kayıtlarından retrospektif olarak toplandı. MIS-C tanısı, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun olarak yapılırken, Kawasaki hastalığı tanısı Amerikan Kalp Derneği kılavuzlarına göre yapıldı.
Bulgular: Yetmiş bir MIS-C olgusu ve 27 Kawasaki hastalığı olgusu dahil edildi. MIS-C hastaları, Kawasaki hastalığı olgularına göre belirgin olarak daha kısa süreli ateş, daha yüksek C-reaktif protein seviyeleri ve yüksek cTnT troponin değerleri sergiledi. Transtorasik ekokardiyografik değerlendirme, MIS-C hastalarında özel kardiyak anormallikleri, mitral ve aort regürjitasyonunu içeren belirli kardiyak patolojileri ortaya çıkardı. ST segment değişiklikleri, T dalga negatifliği ve QRS değişiklikleri MIS-C hastalarında belirgin olarak gözlemlendi.
Sonuç: Sonuçlar, MIS-C olgularının EKG profil hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Özellikle, ST segment değişiklikleri ve T dalga negatifliği gibi göstergeler, MIS-C’yi diğer benzer durumlardan ayırmada ve kardiyak etkilerini anlamada kritik bir rol oynamaktadır. Bu veriler, MIS-C’nin tanı ve tedavisinde kullanılabilecek değerli klinik işaretler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, pediatrik, MIS-C, Kawasaki hastalığı


Mustafa Mertkan Bilen, Timur Meşe, Murat Muhtar Yılmazer, Ceren Karahan, Mehmet Murat, Gamze Vuran, Cem Doğan. Electrocardiographic Findings in Pediatric MIS-C Patients. J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 10-14

Corresponding Author: Mustafa Mertkan Bilen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital