E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-Sectional Study [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 87-94 | DOI: 10.5222/buchd.2018.087  

What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-Sectional Study

Pınar Edem1, Özlem Üzüm2, Tolga İnce3, Nur Arslan4, Türkan Günay5, Adem Aydın3
1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Pediatric Neurology Unit, İzmir, Turkey
2Tepecik Educational and Research Hospital, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey.
3Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Social Pediatrics Unit, İzmir, Turkey
4Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Pediatric Metabolism and Nutrition Unit, Izmir, Turkey
5Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Public Health, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Overweight and obesity create one of the most serious public health challenges of the 21st century. The aim of this study is to investigate the incidence of overweight and obesity in a group of healthy three- to six-year-olds in İzmir Metropolitan Central Districts and to examine the risk factors of obesity.
METHODS: A total of 413 children were reached in this cross-sectional study. A questionnaire was completed with families about sociodemographic status, perinatal and growth factors, dietary behaviors, screen time, attendance to a daycare or school and familial overweight and obesity. Weight and length of the children were measured, BMI values were calculated. Statistical analyses were performed using chi-square test and logistic regression model.
RESULTS: In our study group, whose mean age was 56.7±9.3 months, prevalence of overweight and obesity were 10.4% and 13.1 %, respectively. Gender was not significantly related with overweight and obesity (p=0.850). Birth weight (p=0.045), weight at one year of age (p<0.001), regular meal consumption (p=0.019), attendance to a daycare or school (p=0.016), paternal BMI values (p<0.001) and absence of health insurance (p=0.031) were significantly related with childhood overweight and obesity. When put into logistic regression model, weight at one year of age (p=0.001), attendance to a daycare or school (p=0.006), absence of siblings (p=0,017) and absence of health insurance (p=0.048) were documented as risk factors for obesity too.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Present study suggests that educational programs about regular sporting activity and complementary nutrition like breast feeding programs; are necessary for both parents and children.

Keywords: Pediatric obesity, prevalence, risk factors


Üç Altı Yaş Arasındaki Çocuklarda Obezite İçin Önemli Risk Faktörleri Nelerdir: Kesitsel Bir Çalışma

Pınar Edem1, Özlem Üzüm2, Tolga İnce3, Nur Arslan4, Türkan Günay5, Adem Aydın3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroloji Ünitesi, İzmir, Türkiye.
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Ünitesi, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Metabolizma ve Beslenme Ünitesi, İzmir, Türkiye
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Aşırı kilolu olmak ve obezite, 21. yüzyılın en ciddi halk sağlığı sorunlarından birini oluşturur. Bu çalışmanın amacı İzmir Metropolitan Merkez İlçelerindeki sağlıklı 3-6 yaş grubunda aşırı kilolu ve obezitenin görülme sıklığını araştırmak ve obezitenin risk faktörlerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmada toplam 413 çocuğa ulaşılmıştır. Ailelerle sosyodemografik durum, perinatal ve büyüme faktörleri, diyetsel davranışlar, ekran süresi, gündüz bakım veya okula devam etme ve ailevi aşırı kiloluluk ve obezite hakkında anket formu dolduruldu. Çocukların ağırlıkları ve boyları ölçüldü, BMI değerleri hesaplandı. İstatiksel analizler ki-kare testi ve lojistik regresyon modeli kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 56.7 ± 9.3 ay olan çalışma grubumuzda aşırı kilolu ve obezite prevalansı sırasıyla% 10.4 ve% 13.1 idi. Cinsiyet aşırı kilolu ve obezite ile anlamlı olarak ilişkili bulunmadı (p = 0.850). Doğum ağırlığı (p = 0.045), bir yaştaki vücut ağırlığı (p <0.001), düzenli yemek tüketimi (p = 0.019), anaokulu veya kreşe gitmek (p = 0.016), baba BMI değerleri (p <0.001) ve sağlık sigortası yokluğu (p = 0.031) çocukluk çağı aşırı kilolu ve obezite ile anlamlı olarak ilişkili bulundu. Lojistik regresyon modeli ile değerlendirildiğinde bir yaştaki vücut ağırlığı (p = 0.001), anaokulu veya kreşe gitmek (p = 0.006), kardeş yokluğu (p = 0.017) ve sağlık sigortası yokluğu (p = 0.048) obezite için de risk faktörleri olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada düzenli spor etkinliği ve emzirme programları gibi tamamlayıcı beslenme ile ilgili eğitim programlarının; hem ebeveynler hem de çocuklar için gerekli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk obez, prevelans, risk faktörleri


Pınar Edem, Özlem Üzüm, Tolga İnce, Nur Arslan, Türkan Günay, Adem Aydın. What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-Sectional Study. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 87-94

Corresponding Author: Özlem Üzüm, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (758 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital