ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Approaches and Knowledge Levels of Pediatric Infectious Diseases Physicians in Diagnosis and Treatment of Tuberculosis [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 66-72 | DOI: 10.5222/buchd.2021.25483  

Evaluation of Approaches and Knowledge Levels of Pediatric Infectious Diseases Physicians in Diagnosis and Treatment of Tuberculosis

Aybüke Akaslan Kara, Kamile Arikan, Elif Böncüoğlu, Elif Kıymet, Şahika Şahinkaya, Nuri Bayram, Ilker Devrim
Dr. Behçet Uz Children's Diseases and Surgery Training and Research Hospital,Department of Pediatric Infectious Diseases,İzmir, Turkey

Objective: In this study, we aimed to evaluate the approaches and knowledge levels of pediatric infectious diseases research workers and pediatricians in the diagnosis and treatment of tuberculosis under the guidelines updated by the Ministry of Health in 2019.
Method: This survey is a descriptive study applied to pediatric infectious diseases research workers and pediatricians. In the study, a questionnaire form prepared by researchers consisting of questions about sociodemographic features (n: 5), knowledge level about tuberculosis (n: 20), experience and approaches (n: 13) was used.
Results: Fifty physicians participated in the study. The average age of participants was 36 years, and 90% of them were women. It was observed that physicians participating in the study had sufficient knowledge of tuberculosis. In terms of their experiences about tuberculosis, it was learned that m. tuberculosis culture (86%), acid-fast-bacilli test (82%), chest radiography (78%) and tuberculosis polymerase chain reaction (66%) were used most frequently for the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Most common form of non-pulmonary tuberculosis was lymphadenitis (84%), and the most challenging condition in the treatment of tuberculosis was drug side effect (78%). When drug resistance was questioned, it was seen that 60% of the physicians encountered drug resistance, and the most common drug resistance was against isoniazid (54%). The isolation measures applied to tuberculosis patients were single room admission, and use of a N95 mask in 80%, an ultraviolet protected lamp use in 22%, and negative pressure room monitoring in 32% of the cases.
Conclusion: In our country, tuberculosis still retains its importance. For this reason, the information should be updated with in-service training on issues such as diagnosis, treatment, drug resistance and prevention methods.

Keywords: Tuberculosis, pediatric infectious diseases, approach, level of knowledge


Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Hekimlerinin Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Yaklaşımlarının ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Aybüke Akaslan Kara, Kamile Arikan, Elif Böncüoğlu, Elif Kıymet, Şahika Şahinkaya, Nuri Bayram, Ilker Devrim
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu araştırma ile çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal araştırma görevlisi ve uzman hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisinde yaklaşımlarının ve bilgi düzeylerinin 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen rehber eşliğinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma çocuk enfeksiyon hastalıkları araştırma görevlisi ve uzman hekimlerine uygulanan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik özellikler ile ilgili 5 soru, tüberküloz bilgi düzeyi ile ilgili 20 soru, deneyim ve yaklaşımlar ile ilgili de 13 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya 50 hekim katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 36 yıl olup, %90’ı kadındır. Çalışmaya katılan hekimlerin çoğunlukla tüberküloz bilgi düzeylerinin yeterli olduğu gözlenmiştir. Tüberküloz deneyimleri açısından, pulmoner tüberküloz tanısında en sık tüberküloz kültür (%86), asidorezistan basil bakısı (%82), akciğer grafisi (%78) ve tüberküloz polimeraz zincir reaksiyonu (%66) kullanıldığı öğrenildi. En sık karşılaşılan non-pulmoner tüberküloz formu lenfadenit (%84), tüberküloz tedavisinde en çok zorlanılan durum ise ilaç yan etkisi (%78) olarak bulundu. İlaç direnci sorgulandığında, hekimlerin %60’ının ilaç direnci ile karşılaştıkları görüldü, en sık karşılaşılan ilaç direncinin ise izoniazid (%54) olduğu belirtildi. Tüberküloz hastalarına uygulanan izolasyon önlemleri, %80 tek kişilik odaya alma ve N95 maske, %22 ultraviyole korumalı lamba kullanımı, %32 negatif basınçlı odada izlem idi.
Sonuç: Ülkemizde tüberküloz halen önemini korumaktadır. Bu nedenle tanı, tedavi, ilaç direnci ve korunma yöntemleri gibi konularda meslek içi eğitimlerle bilgilerin güncellenmesine devam edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, çocuk enfeksiyon hastalıkları, yaklaşım, bilgi düzeyi


Aybüke Akaslan Kara, Kamile Arikan, Elif Böncüoğlu, Elif Kıymet, Şahika Şahinkaya, Nuri Bayram, Ilker Devrim. Evaluation of Approaches and Knowledge Levels of Pediatric Infectious Diseases Physicians in Diagnosis and Treatment of Tuberculosis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 66-72

Corresponding Author: Aybüke Akaslan Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (124 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital