ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Dynamic Renal Scintigraphy Results of Pediatric Patients Operated Due to Unilateral Ureteropelvic Junction Obstruction: A Novel Approach to Overestimated Ipsilateral Differentiated Renal Function [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 37-42 | DOI: 10.5222/buchd.2021.25428  

Dynamic Renal Scintigraphy Results of Pediatric Patients Operated Due to Unilateral Ureteropelvic Junction Obstruction: A Novel Approach to Overestimated Ipsilateral Differentiated Renal Function

Sabri Cansaran1, Ayşenur Celayir2, Serdar Moralıoğlu2, Osman Zeki Pektaş3, Oktav Bosnalı2
1Department of Pediatric Surgery, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Turkey; Istanbul Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Ersoy Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to scintigraphically investigate the preoperative and postoperative renal functions of patients operated due to ureteropelvic junction obstruction, discuss the factors affecting the indication of surgery and emphasize the important points to consider during scintigraphic examination.
Method: We retrospectively analyzed pediatric cases who underwent pyeloplasty due to ureteropelvic junction obstruction. Patients operated for primary ureteropelvic junction obstruction whose preoperative and postoperative dynamic scintigraphy results could be obtained were included in the study. The patients were divided into two groups as those with <50% and ≥50% ipsilateral differentiated renal function. The difference between the groups was considered statistically significant when p<0.05.
Results: The median ages of 36 cases in <50% DRF group and 24 cases in ≥50% DRF group were 7.7 months and 8.5 months, respectively. The mean ipsilateral differentiated renal function values of the main groups were significantly different from each other both in the preoperative and postoperative periods. The changes within the two main groups were also analyzed, yielding significant differences. Ipsilateral differentiated renal function changes on a general, group and subgroup basis, and preoperative ultrasound findings of the ipsilateral kidney in subgroups were revealed.
Conclusion: Increased hydronephrosis degree and renal pelvis anterior-posterior diameter are closely related to overestimated ipsilateral kidney function. For deciding on surgery in patients with ureteral obstruction, scintigraphic examinations make sense with the help of US and the clinical condition of the patient.

Keywords: Dynamic renal scintigraphy, ureteropelvic junction obstruction, pyeloplasty, supranormal function, differentiated renal function, pediatric


Unilateral Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonu Nedeniyle Opere Edilen Pediatrik Hastaların Dinamik Renal Sintigrafi Sonuçları: İpsilateral Diferansiye Renal Fonksiyonun Yüksek Ölçümüne Yeni Yaklaşım

Sabri Cansaran1, Ayşenur Celayir2, Serdar Moralıoğlu2, Osman Zeki Pektaş3, Oktav Bosnalı2
1Tokat Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Tokat
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Ersoy Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu nedeniyle opere edilen hastaların preoperatif ve postoperatif renal fonksiyonlarını sintigrafik olarak incelemek, ameliyat endikasyonunu etkileyen faktörleri tartışmak ve sintigrafik inceleme sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları vurgulamaktır.
Yöntem: Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu nedeniyle piyeloplasti yapılan pediatrik olgular retrospektif olarak incelendi. Primer üreteropelvik bileşke tıkanıklığı nedeniyle ameliyat edilen ve hem preoperatif hem de postoperatif dinamik sintigrafi sonuçlarına ulaşılabilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar <%50 ve ≥%50 ipsilateral diferansiye renal fonksiyonu olanlar olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arasındaki fark p<0,05 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: <%50 DRF grubundaki 36 olgunun medyan yaşı 7,7 ay ve ≥%50 DRF grubundaki 24 olgunun medyan yaşı 8,5 aydı. Ana gruplar arasında yapılan karşılaştırmada, ortalama ipsilateral diferansiye renal fonksiyonun hem preoperatif hem de postoperatif dönemde birbirinden anlamlı derecede farklı olduğu görüldü. İki ana grup içindeki değişiklikler de analiz edildi ve anlamlı farklılıklar görüldü. Genel, grup ve alt grup bazında ipsilateral diferansiye renal fonksiyon değişiklikleri, ayrıca alt gruplarda ipsilateral böbreğin preoperatif ultrason bulguları ortaya konuldu.
Sonuç: Artmış hidronefroz derecesi ve renal pelvis ön-arka çapı, fazla ölçülen ipsilateral renal fonksiyon ile yakından ilişkilidir. Üreter obstrüksiyonlu hastaların cerrahi endikasyonu için kullanılan sintigrafik incelemeler US bulguları ve hastanın klinik durumu ile beraber anlam kazanır.

Anahtar Kelimeler: Dinamik renal sintigrafi, üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu, piyeloplasti, supranormal fonksiyon, diferansiye renal fonksiyon, pediatrik


Sabri Cansaran, Ayşenur Celayir, Serdar Moralıoğlu, Osman Zeki Pektaş, Oktav Bosnalı. Dynamic Renal Scintigraphy Results of Pediatric Patients Operated Due to Unilateral Ureteropelvic Junction Obstruction: A Novel Approach to Overestimated Ipsilateral Differentiated Renal Function. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 37-42

Corresponding Author: Sabri Cansaran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (47 accesses)
 (132 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital