» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Comparison of the Efficacy of Daily and Weekly Oral Alendronate Treatment in Patients with Secondary Osteoporosis [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 191-198 | DOI: 10.5222/buchd.2019.25349  

Comparison of the Efficacy of Daily and Weekly Oral Alendronate Treatment in Patients with Secondary Osteoporosis

Sezer Acar, Ahu Paketçi, Korcan Demir, Ece Böber, Ayhan Abacı
Division of Pediatric Endocrinology, Dokuz Eylul University School of Medicine, Izmir

INTRODUCTION: The use of alendronate, one of the bisphosphonates that can be used orally in the treatment of osteoporosis, has become widespread in recent years. In this study, we aimed to compare the efficacy of these two different treatment regimens such as weekly and daily oral alendronate in patients with secondary osteoporosis.
METHODS: Twenty-eight children and adolescent who were treated with oral daily or weekly alendronate due to secondary osteoporosis were included in this study. Clinical and laboratory features, bone mineral density (BMD) measurements of cases were recorded from file records.
RESULTS: This study included 28 children who were diagnosed with secondary osteoporosis due to various chronic diseases and who received weekly (n = 15) or daily (n = 13) alendronate. BMD z-score increased from -3.41 ± 0.50 to -0.50 ± 0.67 in the group receiving daily treatment (p < 0.001) and BMD z-score increased from -3.03 ± 0.86 to -0.22 ± 0.62 in the group receiving weekly treatment (p < 0.001). In both groups, the increase in BMD z-score and the percentage increase in density in g / cm2 were similar (p = 0.490 and p = 0.271).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrated that both weekly and daily single dose of oral alendronate treatment provide similar and significant improvement on BMD. Daily or weekly alendronate treatment regimens can be used effectively and reliably in the treatment of secondary osteoporosis.

Keywords: alendronate, bisphosphonate, bone mineral density, chronic diseases, secondary osteoporosis


Sekonder Osteoporozlu Hastalarda Günlük ve Haftalık Oral Alendronat Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Sezer Acar, Ahu Paketçi, Korcan Demir, Ece Böber, Ayhan Abacı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Osteoporoz tedavisinde oral olarak kullanılabilen bisfosfonatlardan biri olan alendronatın kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada, sekonder osteoporozlu hastalarda, haftalık ve günlük oral alendronat tedavi rejimlerinin etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sekonder osteoporoz tanısı ile günlük veya haftalık alendronat ile tedavi edilen 28 çocuk ve adolesan çalışmaya dahil edildi. Dosya kayıtlarından klinik ve laboratuvar özellikleri, kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümleri kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya çeşitli kronik hastalıklara bağlı sekonder osteoporoz tanısı konulan ve haftalık (n = 15) veya günlük (n = 13) alendronat tedavisi alan 28 çocuk alındı. KMY z-skorları, günlük tedavi alan grupta -3,41 ± 0,50'den -0,50 ± 0,67'ye (p <0.001); haftalık tedavi alan grupta ise -3,03 ± 0,86'dan -0,22 ± 0,62'ye yükseldi (p <0.001). Her iki grupta da KMY z-skoru artışı ve g / cm2 cinsinden yoğunluk artış yüzdesi benzerdi (p = 0,490 ve p = 0,271).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, hem haftalık hem de günlük tek doz oral alendronat tedavilerinin KMY'de benzer ve istatistiksel olarak anlamlı iyileşme sağladığını göstermiştir. Günlük veya haftalık alendronat tedavi rejimleri, ikincil osteoporoz tedavisinde etkili ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: alendronat, bisfosfonat, kemik mineral yoğunluğu, kronik hastalıklar, sekonder osteoporoz


Sezer Acar, Ahu Paketçi, Korcan Demir, Ece Böber, Ayhan Abacı. Comparison of the Efficacy of Daily and Weekly Oral Alendronate Treatment in Patients with Secondary Osteoporosis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 191-198

Corresponding Author: Sezer Acar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.