» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Who Stigmatizes More? Adolescents with Mental Disorders or Their Parents? [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 8-14 | DOI: 10.5222/buchd.2020.24993  

Who Stigmatizes More? Adolescents with Mental Disorders or Their Parents?

Gül Dikeç1, Öznur Bilaç2, Gülçin Uzunoğlu3
1Health Sciences University, Faculty of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, İstanbul
2Manisa Mental Health Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry
3Manisa Mental Health Hospital, Department of Psychiatry

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the internalized stigmatization scores of adolescents and their parents who were followed in the child and adolescent psychiatry clinic.
METHODS: This study was consisted by 60 adolescents and 60 parents of children and adolescent who were followed in the child and adolescent psychiatry clinic between January and May 2019. Data were collected by using the information form, Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI) and Parents Internalized Stigma of Mental Illness Scale (PISMI). In the analysis of the data, number, percentage, mean, standard deviation, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis Test and Cronbach Alpha Coefficient were used in SPSS 25.0 program.
RESULTS: The median age of adolescents and their parents were 14.53±1,79 and 40,9±5,8 respectively. 66.7% of the parents were married, 83.3% were female and 35% were primary school graduates. 55% of adolescents were male and 63.3% were in middle school. 35% of the adolescents were diagnosed as conduct disorder, 28.3% were diagnosed with Attention Deficiency Hyperactivity Disorder and 22% were diagnosed with mood disorders. There was no significant difference between ISMI and PISMI total score and subscale scores among adolescents and parents participating in the study (p>0.05). However, there was only statistically significant difference between the alienation subscale scores between the two groups (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The internalized stigmatization scores of the adolescents and their parents were similar. Psychosocial interventions that aimed to decrease internalized stigmatization of adolescents and their parents may be suggested to increase the adherence of children and adolescents to treatment.

Keywords: adolescent, parents, mental disorder, stigma,


Kim Daha Çok Damgalıyor? Ruhsal Bozukluğu Olan Ergenler mi Yoksa Ebeveynleri mi?

Gül Dikeç1, Öznur Bilaç2, Gülçin Uzunoğlu3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
2Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği
3Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı çocuk ve ergen psikiyatri kliniğinde takip edilen ergenlerin ve ebeveynlerinin içselleştirilmiş damgalanma düzeylerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ocak-Mayıs 2019 ayları arasında çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinde takip edilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 60 ergen ve bu ergenlerin 60 ebeveyni ile yapıldı. Verilerin toplanmasında Bilgi Formu, Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği (RHİDÖ) ve Ebeveynlerin Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği (ERHİDÖ) kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS 25.0 programında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U tesi, Kruskal Wallis testi ve Cronbach Alfa Katsayısı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan ergenlerin yaş ortalamalarının 14.53±1,79, ebeveynlerinin ise yaş ortalamasının 40,9±5,8 olduğu belirlendi. Ebeveynlerin %66,7’sinin evli, %83,3’ünün kadın, %35’in ilkokul mezunu olduğu bulundu. Ergenlerin %55’inin erkek ve %63,3’ünün ortaokulda olduğu saptandı. Çalışmaya katılan ergenlerin ruhsal bozukluklara yönelik özellikleri incelendiğinde %35’inin davranım bozukluğu, %28,3’ünün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, %22’sinin duygudurum bozukluğu tanısı aldığı belirlendi. Çalışmaya katılan ergenler RHİDÖ ve ebeveynlerin ERHİDÖ toplam puan ve alt ölçek puan ortalamaları bakımından yabancılaşma alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken (p<0,05); toplam puan ve diğer alt ölçek puan ortalamaları bakımından gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmaya katılan ruhsal bozukluk tanısı alan ergenler ve ebeveynlerinin içselleştirilmiş damgalanma puanlarının benzer olduğu belirlendi. Çocuk ve ergenlerin tedaviye uyumlarını arttırmada hem ergenlerin hem de ebeveynlerinin içselleştirilmiş damgalanmalarını azaltabilecek psikososyal girişimler uygulanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: stigma, ebeveyn, ruhsal hastalık, adölesan.


Gül Dikeç, Öznur Bilaç, Gülçin Uzunoğlu. Who Stigmatizes More? Adolescents with Mental Disorders or Their Parents?. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 8-14

Corresponding Author: Öznur Bilaç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (167 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.