E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
An Investigation of the Quality of Life Regarding Some Demographic Charecteristics of Children with Cancer Aged Between 2 and 7 Years [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 188-197 | DOI: 10.5222/buchd.2021.24650  

An Investigation of the Quality of Life Regarding Some Demographic Charecteristics of Children with Cancer Aged Between 2 and 7 Years

Lügen Ceren Güneş, Ender Durualp
Department of Child Development, Ankara University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

Objective: This is a descriptive study investigating the quality of life among hospitalized children aged 2-7 years with cancer by some of their characteristics.
Method: The sample of the present study consisted of the mothers of children aged 2-7 years who were hospitalized in oncology clinics of two university hospitals in Ankara, diagnosed with cancer at least six months ago, and had no major physical and motor development disorders. Accordingly, 35 voluntary mothers were included in the study, and their written consent was obtained. The data were collected with a “Demographic Information Form” and the “Parent-Proxy Report of the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) 3.0 Cancer Module,” which was developed by Varni et al. (1999) and whose validity and reliability study was conducted by Yıldız Kabak et al. (2016) for children aged 2-7 years.
Results: Mean scores of the girls, those aged 49-84 months and those diagnosed with cancer at the age of 49-78 months, children of mothers who did not meet any child development specialists (CDSs), and children of mothers who did not meet and have any idea about CDSs during treatment were high on the subscales of pain and hurt, cognitive problems, worry, and perceived physical appearance, respectively.
Conclusion: The findings revealed that age and gender of the child, the age of diagnosis, and meeting any CDSs were factors affecting the quality of life of children with cancer.

Keywords: Child with cancer, Quality of life, Mother, Early Childhood, Child development specialist


İki-Yedi Yaş Arasındaki Kanserli Çocukların Yaşam Kalitelerinin Çocuklara Ait Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi

Lügen Ceren Güneş, Ender Durualp
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Ankara

Amaç: Hastanede yatan iki-yedi yaş arasındaki kanserli çocukların yaşam kalitelerinin çocuklara ait bazı özellikler açısından incelenmesi amacıyla betimsel olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın çalışma grubuna, Ankara’da bulunan iki üniversite hastanesinin onkoloji servisinde yatan, kanser tanısını en az altı ay önce almış, majör fizik ve motor gelişim bozukluğu olmayan, iki-yedi yaşlar arasındaki çocukların anneleri oluşturmuştur. Bu doğrultuda, gönüllü olarak katılan 35 anne araştırmaya dâhil edilmiş ve yazılı onamları alınmıştır. Araştırmanın verileri “Genel Bilgi Formu” ve Varni ve ark. (1999) tarafından geliştirilen ve iki-yedi yaşları arasındaki çocuklarda geçerlik ve güvenirliği Yıldız Kabak ve ark. (2016) tarafından yapılan “Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) 3.0 Kanser Modülü Ebeveyn Formu” ile toplanmıştır.
Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, kızların ağrı ve acı; 24-48 aylık olan çocukların bulantı ve endişe; 49-84 aylıkların bilişsel sorunlar yaşama; kanser tanısını 49-78 aylıkken almış olanların bilişsel sorunlar; çocuk gelişimciyi tanımayan annelerin çocuklarının endişe; tedavi sürecinde çocuk gelişimci ile karşılaşmayan ve çocuk gelişimciyi bilmeyen annelerin çocuklarının algılanan fiziksel görünüm alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyeti, tanı alma yaşı ve çocuk gelişimcilerle karşılaşma durumunun kanserli çocukların yaşam kalitesini etkileyen faktörler olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Kanserli çocuk, Yaşam kalitesi, Anne, Erken çocukluk, Çocuk gelişimci


Lügen Ceren Güneş, Ender Durualp. An Investigation of the Quality of Life Regarding Some Demographic Charecteristics of Children with Cancer Aged Between 2 and 7 Years. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 188-197

Corresponding Author: Lügen Ceren Güneş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (240 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital