ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
B12 vitamin level in children and its relationship with complete blood count parameters [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(2): 75-79 | DOI: 10.5222/buchd.2012.075  

B12 vitamin level in children and its relationship with complete blood count parameters

Ayfer Aydoğdu Çolak1, Murat Anıl2, Burak Toprak1, Engin Köse2, Füsun Üstüner1
1Izmir Tepecik Research Hospital Biochemistry Department
2Izmir Tepecik Research Hospital Pediatrics Department

OBJECTIVE: In our study, we aimed to determine the level of vitamin B12, and the relationship between complete blood count parameters and vitamin B12 level in children aged 1-5 years admitted to our outpatient clinic.

METHODS: Children aged 1-5 years who were consulted to Izmir Tepecik Training and Research Hospital between 2008-2012 without chronic disease, but thought to have B12 vitamin deficiency were included in the study. Serum vitamin B12, folic acid levels and complete blood counts were measured in all cases.
RESULTS: A total of 404 children (mean age: 3.2±1.1 years, median age: 4 years, age range: 1-5; 183 females/221 males) were included. Ninty-four (23.3%) children had vitamin B12 deficiency. Patient’s age, gender, the frequency of folic acid acid deficiency, and anemia and the levels of complete blood count parameters were not significantly different in cases with and without B12 deficiency (p>0.05). Serum vitamin B12 levels were not significantly correlated with the complete blood count parameters (p>0.05).

CONCLUSION: Vitamin B12 deficiency is a common condition in children. Measurement of comp- lete blood count is insufficient to predict vitamin B12 deficiency in children.

Keywords: B12 vitamin, complete blood count, anemia, child


Çocuklarda B12 Vitamin Düzeyi ve Periferik Tam Kan Sayımı Değerleri İle İlişkisi

Ayfer Aydoğdu Çolak1, Murat Anıl2, Burak Toprak1, Engin Köse2, Füsun Üstüner1
1İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi, Biyokimya Bölümü
2İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği

AMAÇ: Çalışmamızda polikliniğe başvuran 1-5 arası çocuklarda B12 vitamini düzeyini belirlemek ve tam kan sayımı parametreleri ile ilişkisini belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2008-2012 yılları arasında başvuran, bilinen bir kronik hastalığı olmayan 1 -5 yaş arasındaki çocuklardan hekimin kararına göre B12 eksikliği düşünülen olgular çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların serum B12 vitamini, folik asit düzeyleri ve tam kan sayımı ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 404 çocuk (ortalama yaş: 3,2±1,1 yıl; ortanca yaş: 4 yıl; yaş aralığı: 1-5; 183 kız / 221 erkek) dahil edildi. Toplam 94 (%23,3) çocukta B12 vitamin eksikliği saptandı. B12 vitamin eksikliği saptanan ve saptanmayan olgular karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet, folik asit asit eksikliği varlığı, anemi varlığı ve tam kan sayımı parametreleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Olguların serum B12 vitamin düzeyleri ile tam kan sayımı parametreleri arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0,05).

SONUÇ: Vitamin B12 eksikliği çocuklarda sık görülen bir durumdur. Tam kan sayımı ölçümü, çocuklarda B12 vitamin eksikliğini öngörmede yetersiz kalmaktadır

Anahtar Kelimeler: B12 Vitamini, tam kan sayımı, anemi, çocuk


Ayfer Aydoğdu Çolak, Murat Anıl, Burak Toprak, Engin Köse, Füsun Üstüner. B12 vitamin level in children and its relationship with complete blood count parameters. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(2): 75-79

Corresponding Author: Ayfer Aydoğdu Çolak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (8536 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital