E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Could Hematologic Parameters Have a Predictive Role in Pediatric Hashimoto Thyroiditis? [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 159-163 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.23590  

Could Hematologic Parameters Have a Predictive Role in Pediatric Hashimoto Thyroiditis?

Tarık Kırkgöz, Behzat Özkan
University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training Hospital, Clinic of Pediatric Endocrinology, İzmir, Turkey

Objective: Hashimoto thyroiditis (HT) is an autoimmune thyroid disease evolving as a result of lymphocyte infiltration and chronic inflammation. Although adult studies have shown that hematologic parameters, such as platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) and neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), and systemic immune-inflammation index (SII) can be used as biomarkers of HT, knowledge is limited concerning the pediatric age group. The aim of our study is to investigate the potential of hematologic biomarkers in predicting HT in children.
Method: Children with HT (n=165) who were followed in the Pediatric Endocrinology Department of our hospital between July 2020 and July 2021, were enrolled in the present retrospective cross-sectional study. Hemogram values were compared with those of age-matched control group (n=122).
Results: The average leukocyte (p>0.05), platelet (p>0.05), and absolute neutrophil (p>0.05) counts, NLR (p>0.05) and SII (p>0.05) in the children with HT were not statistically different from those of the control group. Although PLR values were significantly higher in the HT group than the control group (p<0.05), in receiver operating characteristic curve analysis, PLR values had low specificity and sensitivity, in predicting HT.
Conclusion: Our study has shown that NLR and SII are not useful indicators in predicting HT in children. Although there is a statistically significant difference in PLR values, we think that PLR is not a useful marker due to its low specificity and sensitivity.

Keywords: Hashimoto thyroiditis, pediatric, neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, systemic immune-inflammation index


Pediatrik Hashimoto Tiroiditinde Hematolojik Parametrelerin Prediktif Rolü Olabilir mi?

Tarık Kırkgöz, Behzat Özkan
S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü,İzmir

Amaç: Hashimoto tiroiditi (HT), lenfosit infiltrasyonu ve kronik enflamasyon sonucu gelişen otoimmün bir tiroid hastalığıdır. Erişkin hastalarda yapılan çalışmalarda trombosit-lenfosit oranı (PLR) ve nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve sistemik immün-enflamasyon indeksi (SII) gibi hematolojik parametrelerin HT’nin biyobelirteçleri olarak kullanılabileceği gösterilmiş olsada, pediatrik yaş grubunda bilgi sınırlıdır. Çalışmamızın amacı, çocuklarda HT’yi öngörmede hematolojik biyobelirteçlerin potansiyelini araştırmaktır.
Yöntem: Bu retrospektif kesitsel çalışmaya hastanemiz çocuk endokrinoloji bölümünde Temmuz 2020 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında takip edilen HT’li çocuklar (n=165) ile aynı yaş ve cinsiyetteki kontrol grubu (n=122) karşılaştırıldı.
Bulgular: HT’li çocuklar ve kontrol grubu karşılaştırıldığında ortalama lökosit sayısı (p>0.05), trombosit sayısı (p>0,05), mutlak nötrofil sayısı (p>0,05), NLR (p>0,05) ve SII (p>0,05) istatistik olarak fark saptanmadı. HT grubunda PLR değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olmasına rağmen (p<0,05), alıcı işlem karakteristikleri (receiver operating characteristic curves) analizinde, PLR değerleri HT’yi öngörmede düşük özgüllük ve duyarlılığa sahipti.
Sonuç: Çalışmamız, NLR ve SII’nin çocuklarda HT’yi öngörmede yararlı göstergeler olmadığını göstermektedir. PLR değerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasına rağmen, özgüllüğü ve duyarlılığının düşük olması nedeniyle yararlı bir belirteç olmadığını saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hashimoto tiroiditi, pediatrik, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, sistemik bağışıklık-enflamasyon indeksi


Tarık Kırkgöz, Behzat Özkan. Could Hematologic Parameters Have a Predictive Role in Pediatric Hashimoto Thyroiditis?. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 159-163

Corresponding Author: Tarık Kırkgöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (55 accesses)
 (169 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital