E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Comparison of Conventional Uroflowmetry and New Smart, Self-Directed Outpatient Uroflowmetry in the Evaluation of Lower Urinary System Dysfunction in Children [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 170-176 | DOI: 10.5222/buchd.2020.22599  

Comparison of Conventional Uroflowmetry and New Smart, Self-Directed Outpatient Uroflowmetry in the Evaluation of Lower Urinary System Dysfunction in Children

Fatma Devrim, Nida Dinçel
Dr. Behcet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Pediatric Nephrology, Izmir

INTRODUCTION: Uroflowmetry is an essential noninvasive test with important diagnostic method in patients with initial diagnosis of lower urinary tract dysfunction. We aimed to compare the results of conventional uroflowmetry with those of the new smart “self-directed outpatient” uroflowmetry in children with suspected lower urinary tract dysfunction.
METHODS: This cross-sectional study included children who had performed two sequential urinations in the same day recorded by conventional and smart “self-directed outpatient” uroflowmetry. Results of the measurements of maximum, and average urinary flow rates were recorded and compared.
RESULTS: The mean difference between average urinary flow rates detected by both diagnostic methods was -1.7. The Bland-Altman plot showed that most of the data points were tightly clustered around the zero line of the difference between the measurements, with only 4% of the readings falling outside the 95% level of confidence. The mean difference between average urinary flow rates measured by both conventional and “self-directed outpatient” uroflowmetry was -4.5. The Bland-Altman plot showed that most of the data points were tightly clustered around the zero line of the difference between the measurements, with only 2% of the readings falling outside the 95% level of confidence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The maximum, and average urinary flow rates measured with “self-directed outpatient” uroflowmetry were statistically significantly higher compared to conventional uroflowmetry. These results could be due to the children being much shyer and being affected by the presence of someone in the room while urinating.
The maximum urinary flow rate and average urinary flow rate measured with “self-directed outpatient” uroflowmetry are higher compared to conventional uroflowmetry, which might ensure patient privacy.

Keywords: Uroflowmetry, maximum urinary flow rate, average urinary flow rate


Çocuklarda Alt Üriner Sistem Disfonksiyonunun Değerlendirilmesinde Konvansiyonel Üroflovmetri ile Hastayı Kendi Yönlendirilen Akıllı Üroflovmetri Karşılaştırması

Fatma Devrim, Nida Dinçel
SBÜ.İzmir Dr.Behcet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Üroflovmetri alt üriner sistem disfonksiyonu ön tanılı hastalarda önemli tanısal değeri olan invazif olmayan bir tanı yöntemidir. Bu kesitsel çalışmada alt üriner sistem disfonksiyonundan şüphenilen çocuklarda konvansiyonel üroflovmetri ile hastayı kendi yönlendiren akıllı üroflovmetri sisteminin sonuçların karşılaştırması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki bu çalışmada konvansiyonel ve hastayı kendi yönlendiren akıllı üroflovmetri sistemi tarafından aynı günde iki ardışık işeme gerçekleştiren çocuklardan kayıt edilmiş olanlar dahil edilmiştir. Bu iki tanı yöntemi ile ölçülen maksimum idrar akış hızı ve ortalama idrar akış hızları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her iki tanı yöntemi arasında ortalama idrar akış hızları ortalaması arasındaki ortalama fark -1.7 olarak bulundu. Bland-Altman grafiği, konvansiyonel üroflovmetri ve hastayı kendi yönlendiren akıllı üroflovmetri sistemin ölçtüğü ortalama idrar akış hızları sonuçlarından oluşan veri noktalarının çoğunun ölçümler arasındaki farkın sıfır çizgisi etrafında sıkıca kümelendiğini ve okumaların sadece %4’ünün %95 güven düzeyinin dışında kaldığını gösterdi. Her iki tanı yöntemi arasında maksimum idrar akış hızları ortalaması arasındaki ortalama fark -4.5 olarak bulundu. Bland-Altman grafiği, konvansiyonel üroflovmetri ve hastayı kendi yönlendiren akıllı üroflovmetri sistemin ölçtüğü maksimum idrar akış hızları sonuçlarından oluşan veri noktalarının çoğunun ölçümler arasındaki farkın sıfır çizgisi etrafında sıkıca kümelendiğini ve okumaların sadece %2’sinin %95 güven düzeyinin dışında kaldığını gösterdi

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastayı kendi yönlendiren akıllı üroflovmetri cihazı ile ölçülen, maksimum idrar akış hızı ve ortalama idrar akış hızları konvansiyonel üroflowmetriye göre daha yüksek bulundu. Bu özellikle çocukların utangaçlığı ve idrar yaparken odada başka biri olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Üroflovmetri, maksimum idrar akış hızı, ortalama idrar akış hızı


Fatma Devrim, Nida Dinçel. Comparison of Conventional Uroflowmetry and New Smart, Self-Directed Outpatient Uroflowmetry in the Evaluation of Lower Urinary System Dysfunction in Children. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 170-176

Corresponding Author: Fatma Devrim, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (895 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital