ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
An Important Cause of Morbidity in Preterm Babies; Necrotizing enterocolitis: A Two-year Evaluation [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 46-52 | DOI: 10.5222/buchd.2019.22448  

An Important Cause of Morbidity in Preterm Babies; Necrotizing enterocolitis: A Two-year Evaluation

Hülya Özdemir1, Hülya Bilgen1, Kıvılcım Karadeniz Cerit2, Pakize Cennetoğlu3, Ilgın Cebeci4, Aslı Memişoğlu1, Eren Özek1
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Biostatistics, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In our study, we aimed to evaluate the risk factors that influenced development of necrotizing enterocolitis (NEC) in preterm babies born at a gestational age below 32 weeks who were being followed up in our neonatal intensive care unit.
METHODS: Babies who were born at a gestational age below 32 weeks in our hospital were evaluated in terms of perinatal and postnatal risk factors for the development of NEC. Demographic and clinical characteristics of babies were recorded. IBM SPSS Statistics 21,0 program was used for statistical evaluation.
RESULTS: Eighty-five preterm babies were included in our study. The birth weight and gestational week of the subjects were found to be 1190(380-1650) grams and 29(21-31) weeks, respectively. The birth weight and gestational week were found to be significantly lower in the subjects who developed necrotizing enterocolitis compared to the subjects who did not develop NEC(p: 0,005; p: 0,035). The incidence of NEC was found to be 11,7% (n: 10) in preterm babies. Doppler ultrasonography revealed abnormal findings in five of the subjects who developed NEC and in 12 of the subjects who did not develop NEC; this difference was statistically significant (p: 0,002). Surgical laparotomy were performed in five subjects. The mean birth weight and gestational week of these subjects were found to be significantly lower compared to the ones who did not require surgery(p: 0,015; p: 0,042).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Especially premature babies with lower gestational week and very low birth weight, whom cannot tolerate minimal enteral feeding, have abnormal Doppler ultrasound findings or blood transfusion history should be monitored more carefully.

Keywords: Necrotizing enterocolitis, preterm, risk factors, incidence


Prematüre Bebeklerde Önemli Bir Morbidite Nedeni; Nekrotizan Enterokolit: İki Yıllık Değerlendirim

Hülya Özdemir1, Hülya Bilgen1, Kıvılcım Karadeniz Cerit2, Pakize Cennetoğlu3, Ilgın Cebeci4, Aslı Memişoğlu1, Eren Özek1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda yenidoğan yoğun bakım ünitemizde izlenen 32 gebelik haftasından küçük prematüre bebeklerde nekrotizan enterokolit (NEK) gelişiminde etkili olan risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 32 gebelik haftası altında doğan bebeklerde, NEK gelişimi açısından perinatal (maternal hipertansiyon/preeklampsi, antenatal Doppler ultrasonografi anormalliği, intrauterin büyüme kısıtlılığı, uzamış/erken membran rüptürü) ve postnatal risk faktörleri değerlendirildi. Bebeğe ait demografik özellikler ve hastanede izlem süresi, solunum sıkıntısı varlığı, perinatal asfiksi, NEK tanısı almadan önce hemodinamik anlamlı patent duktus arteriozus varlığı, inotrop desteği, ventilatör desteği, kafein tedavisi, santral kateter varlığı, eritrosit transfüzyonu, kanıtlı/klinik sepsis ve beslenme durumları kaydedildi. İstatistiksel değerlendirmede IBM SPSS Statistics 21,0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza 85 prematüre bebek alındı. Olguların doğum ağırlıkları ve gebelik haftaları sırasıyla 1190 (380-1650) gram ve 29 (21-31) hafta bulundu. Olgu grubumuzda NEK sıklığı % 11,7 (n: 10) saptandı. Nekrotizan enterokolit gelişen olguların doğum ağırlığı ve gebelik haftası NEK gelişmeyen olgulara göre anlamlı oranda daha düşük bulundu (p: 0,005; p: 0,035). Nekrotizan enterokolit gelişen olguların beşinde (%50), gelişmeyenlerin ise 12 (%16)’sinde Doppler USG anormal saptanmış olup, bu fark anlamlı idi (p: 0,002). Beş olguya cerrahi laparotomi ve rezeksiyon uygulanırken, bir bebeğe yatak başı “penröz” dren takıldı. Bu olguların ortalama doğum ağırlığı ve gebelik haftası cerrahi gerekmeyenlere göre anlamlı ölçüde daha düşük saptandı (p: 0,015; p: 0,042). Bebeklerin % 3,5’inde transfüzyon ilişkili NEK saptandı. NEK gelişen bebeklerde mortalite oranı % 40 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle daha düşük gestasyon haftası ve çok düşük doğum ağırlığı olan prematüre bebeklerden, minimal enteral beslenmeyi tolere edemeyen, anormal Doppler bulguları olan ve kan transfüzyonu uygulanan prematüreler daha dikkatli izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan enterokolit, prematüre, risk faktörü, sıklık


Hülya Özdemir, Hülya Bilgen, Kıvılcım Karadeniz Cerit, Pakize Cennetoğlu, Ilgın Cebeci, Aslı Memişoğlu, Eren Özek. An Important Cause of Morbidity in Preterm Babies; Necrotizing enterocolitis: A Two-year Evaluation. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 46-52

Corresponding Author: Hülya Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (13 accesses)
 (977 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital