» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Iron, Folate and Vitamin B12 Status of Children and Adolescents: Single Center Study in the Aegean Region [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 183-190 | DOI: 10.5222/buchd.2019.21704  

Iron, Folate and Vitamin B12 Status of Children and Adolescents: Single Center Study in the Aegean Region

Ayfer Çolak1, Merve Zeytinli Akşit1, Neşe Şimşek1, Pınar Bilgi1, Murat Anıl2
1Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Pediatric Emergency, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Although anemia is common in children, there isn’t much study related with this issue. In this study, we aimed to investigate iron, folate and vitamin B12 status in children and adolescents in a single center study in the aegean region of our country.
METHODS: We evaluated the children without chronic disease who were admitted to our hospital between 2008-2016 (n=7310), retrospectively. Ferritin, iron and iron binding capacity were measured by Olympus 2700 analyzer. Folate and vitamin B12 were measured by Immulite 2000 and Cobas E411 analyzer, respectively. MCV and hemoglobin were measured by Beckman Coulter LH750. Kruskal–Wallis and Mann-Whitney U test were used for comparison between groups.
RESULTS: Children (2743 boys, 4567 girls) aged between 1-18 years old were screened. The percentage of iron, folate, vitamin B12 and combined iron and vitamin B12 deficiencies were found to be 21.7%, 8%, 16.9%, and 4.7% respectively. 18.8% of all participants were anemic. The incidence of combined iron and vitamin B12 in anemic group was found to be high (10.2%), although anemic and non-anemic groups were similar with respect to vitamin B12 and folate deficiencies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Iron deficiency may mask the megaloblastic anemia caused by vitamin B12 and folate deficiency. Effective preventive social nutrition programs may be useful in preventing anemia.

Keywords: Anemia, Iron deficiency, Folate deficiency, Vitamin B12 deficiency, Macrocytosis.


Çocuk ve Ergenlerin Demir, Folat ve Vitamin B12 Durumları: Ege Bölgesi'nde Tek Merkez Çalışması

Ayfer Çolak1, Merve Zeytinli Akşit1, Neşe Şimşek1, Pınar Bilgi1, Murat Anıl2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Servis, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Anemi çocuklarda sık görülmekle birlikte, bu konuda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda ülkemizin ege bölgesindeki tek merkezde çocuk ve ergenlerde demir, folat ve B12 vitamini durumunu araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2008-2016 yılları arasında hastanemize başvuran, kronik hastalığı olmayan (n = 7310) çocuklar retrospektif olarak değerlendirildi. Ferritin, demir ve demir bağlama kapasitesi Olympus 2700 analizöründe; folat ve vitamin B12 ise sırasıyla Siemens Immulite 2000 ve Roche Cobas E 411 analizörü ile ölçülmüştür. MCV ve hemoglobin Beckman Coulter LH 750 hematoloji cihazında analiz edildi. Gruplar arası karşılaştırmada Kruskal–Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.
BULGULAR: Yaşları 1 ile 18 arasında olan çocuklar (2743 erkek ve 4567 kız) tarandı. Çocuklarda demir, folat ve B12 vitamin eksiklikleri sırasıyla %21.7, %8 ve %16.9, kombine demir ve vitamin B12 eksikliği %4.7 bulundu. Tüm çocukların %18.8'i anemik grupta bulunuyordu. Anemik olan ve olmayan grupta vitamin B12 ve folat eksikliği yüzdeleri benzer olmasına rağmen, anemik grupta kombine demir ve vitamin B12 insidansı yüksek (% 10.2) bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Demir eksikliği, B12 vitamini ve folat eksikliği nedeniyle oluşan megaloblastik anemiyi maskaleyebilir. Aneminin önlenmesinde, etkili koruyucu toplumsal beslenme programları yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, Demir eksikliği, Folat eksikliği, B12 vitamin eksikliği, Makrositoz.


Ayfer Çolak, Merve Zeytinli Akşit, Neşe Şimşek, Pınar Bilgi, Murat Anıl. Iron, Folate and Vitamin B12 Status of Children and Adolescents: Single Center Study in the Aegean Region. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 183-190

Corresponding Author: Merve Zeytinli Akşit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.