E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Role of Hematological Parameters in Children with COVID-19, MIS-C, and Other Viral Infections [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(3): 160-169 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2023.21703  

The Role of Hematological Parameters in Children with COVID-19, MIS-C, and Other Viral Infections

Sema Yıldırım Arslan1, Zümrüt Şahbudak Bal1, Gizem Güner Özenen1, Nimet Melis Bilen1, Pınar Yazıcı Özkaya2, Ferda Özkınay1, Bülent Karapınar2, Candan Çiçek3, Zafer Kurugöl1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Infectious Disease, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Intensive Care Unit, İzmir, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, İzmir, Turkey

Objective: It is known that coronavirus disease-2019 (COVID-19) showed a clinical course with milder symptoms in children than in adults. However, a multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C), which developed 2-4 weeks after COVID-19 infection, emerged in April 2021. Other respiratory viruses such as influenza, respiratory syncytial virus, and parainfluenza spread worldwide after loosening pandemic restrictions. Pediatricians were challenged to distinguish COVID-19, MIS-C, and other viral infections from each other. Herein, we have aimed to determine basic, simple hematological parameters that can predict the prognosis and outcomes of the patients with COVID-19 and MIS-C.
Method: In this study, 300 pediatric inpatients including those with MIS-C, COVID-19, and other respiratory virus infections admitted to Ege University Faculty of Medicine between January 2018 and September 2021, were retrospectively evaluated.
Results: The neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), neutrophil-to-monocyte ratio (NMR), derived NLR, and the systemic inflammatory index were higher in the MIS-C patients compared to others. The lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) were lower in children with COVID-19 disease than those with MIS-C (p<0.05).
Conclusions: In this study, we have shown that commonly used hematological tests, especially higher values of NLR, NMR for children with MIS-C, and lower levels of LMR for children with COVID-19, are significant and can help to determine the possible disease course of children at an early stage.

Keywords: COVID-19, lymphocyte-to-monocyte ratio, multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C), neutrophil-to-lymphocyte ratio, other viruses


COVID-19, MIS-C ve Diğer Viral Enfeksiyon Tanılarıyla İzlenen Çocuk Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Rolü

Sema Yıldırım Arslan1, Zümrüt Şahbudak Bal1, Gizem Güner Özenen1, Nimet Melis Bilen1, Pınar Yazıcı Özkaya2, Ferda Özkınay1, Bülent Karapınar2, Candan Çiçek3, Zafer Kurugöl1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019’un (COVID-19), çocuklarda yetişkinlere göre daha hafif semptomlarla seyrettiği bilinmektedir. Bununla birlikte Nisan 2021’de COVID-19 enfeksiyonundan 2-4 hafta sonra gelişen çocuklarda multisistem enflamatuvar sendrom (MIS-C) görülmeye başlandı. İnfluenza, respiratuvar sinsitiyal virüs ve parainfluenza gibi diğer solunum yolu virüsleri, pandemik kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından dünya çapında yayıldı. Çocuk doktorları COVID-19, MIS-C ve diğer viral enfeksiyonları ayırt etmekte zorlandı. Bu çalışmada, COVID-19 ve MIS-C hastalarının prognozunu ve sonuçlarını öngörebilecek temel ve basit hematolojik parametreleri belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2018-Eylül 2021 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran MIS-C, COVID-19 ve diğer solunum yolu virüs enfeksiyonları ile hastanede yatan 300 çocuk hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Nötrofil-lenfosit oranı (NLR), nötrofil-monosit oranı (NMR), derived NLR ve sistemik enflamatuvar indeks MIS-C’de diğerlerine göre daha yüksekti. Lenfosit-monosit oranı (LMR) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR), COVID-19’lu çocuklarda MIS-C’ye göre daha düşüktü (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan hematolojik testlerin, özellikle MIS-C’li çocuklar için yüksek NLR, NMR değerlerinin ve COVID-19’lu çocuklar için daha düşük LMR değerlerinin anlamlı olduğunu ve olası erken evrede hastalığı belirlemeye yardımcı olabileceğini gösterdik.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, lenfosit-monosit oranı, çocuklarda multisistem enflamatuvar sendrom (MIS-C), nötrofil-lenfosit oranı, diğer virüsler


Sema Yıldırım Arslan, Zümrüt Şahbudak Bal, Gizem Güner Özenen, Nimet Melis Bilen, Pınar Yazıcı Özkaya, Ferda Özkınay, Bülent Karapınar, Candan Çiçek, Zafer Kurugöl. The Role of Hematological Parameters in Children with COVID-19, MIS-C, and Other Viral Infections. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(3): 160-169

Corresponding Author: Zümrüt Şahbudak Bal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (296 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital