E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Attitudes of mothers towards protecting their children from home accidents and the affecting factors [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 184-192 | DOI: 10.5222/buchd.2015.184  

Attitudes of mothers towards protecting their children from home accidents and the affecting factors

Gökçe Gündüz1, Aynur Aytekin2
1Mareşal Çakmak Military Hospital, Erzurum, Turkey
2Atatürk University Faculty Of Health Science, Department Of Child Health Nursing, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted in order to determine the attitudes of mothers towards protecting their children from home accidents and the affecting factors.
METHODS: The study was carried out as a cross-sectional and descriptive study in between March 01,2014andJune 15,2015 in a region of Family Health Center(FHC)in a city center located in east Turkey.The population of thestudy consisted of mothers having at least one child aged between 1and 3 who were registered at this FHC.Sample of the study material was 400mothers selected by non-random accidental sampling method from the population mentioned above.The data were collected through“Information Form”and“0-6Year Old Children’s Mothers’ Knowledge of Safety Precautions for the Prevention ofHome Accidents Scale”.Percentage distributions,mean,standard deviation,independent samples t-test,variance,KruskaWallis andCronbach's alpha coefficient calculation were used to assess the data.
RESULTS: It was found in the study that children of57.3% of the mothers experienced a home accident and among these children,55.0% fell,15.2% hit somewhere,and12.5% had burns.It was determined that mean score of“0-6 Year Old Children’s Mothers' Knowledge of Safety Precautions for thePrevention ofHome Accidents Scale” was179.74±12.91.It was also found that while the mother’s education and employment status,education status of the father and the number of children affected attitudes of mothers towards protecting their children from home accidents(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the attitudes of the mothers of children who did not have a home accident were better than the attitudes of those whose children experienced any home accident.The variables of the mother’s education and employment status,education status of the father and the number ofchildren affected these attitudes ofmothers.

Keywords: Attitude, child, health promotion, home accident, mother


Annelerin çocuklarını ev kazalarından korumaya yönelik tutumları ve etkileyen faktörler

Gökçe Gündüz1, Aynur Aytekin2
1Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, annelerin çocuklarını ev kazalarından korumaya yönelik tutumları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, 01 Mart 2014- 12 Haziran 2015 tarihleri arasında Türkiye’nin doğu bölgesindeki bir il merkezinde bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bölgesinde tanımlayıcı ve kesitse olarak yapıldı. Çalışmanın evrenini, ilgili ASM’ne kayıtlı 1-3 yaş grubu en az bir çocuğu olan 1152 anne oluşturdu. Araştırmanın örneklemini, yukarıda belirtilen evrenden olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen 400 anne oluşturdu. Veriler “Soru Formu” ve “0-6 Yaş Çocuklarda Annenin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Ölçeği” ile araştırmacı tarafından toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t-testi, varyans analizi, Kruskal Wallis testi ve Cronbach alfa katsayı hesaplaması kullanıldı. Araştırmanın yapılabilmesi için etik onay, resmi izin ve annelerden aydınlatılmış onam alındı.
BULGULAR: Araştırmada annelerin %57.3’ünün çocuğunun ev kazası geçirdiği; ev kazası yaşayan çocukların %55.0’ının düşme, %15.2’sinin çarpma ve %12.5’inin yanık tipinde kaza yaşadığı belirlendi. Annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerini tanılama ölçeği puan ortalamasının 179.74±12.91 olduğu saptandı. Annelerin eğitim ve çalışma durumunun, baba eğitim durumunun ve çocuk sayısının annelerin çocuklarını ev kazalarından korumaya yönelik tutumlarını etkilediği belirlendi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ev kazası geçirmeyen çocukların annelerinin, çocuklarını ev kazalarından korumaya yönelik tutumlarının ev kazası geçiren çocukların annelerinin tutumlarından daha iyi düzeyde olduğu saptandı. Ek olarak annelerin bu tutumlarını, anne eğitim ve çalışma durumu, baba eğitim durumu ve çocuk sayısı değişkenlerinin etkilediği belirlendi. Çocuklarda ev kazalarının önlenmesi amacıyla hemşirelerin eğitimci, danışmanlık, rehberlik rollerini kullanarak annelerde/ailelerde farkındalık, tutum ve davranış değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anne, çocuk, ev kazası, sağlığın korunması, tutum.


Gökçe Gündüz, Aynur Aytekin. Attitudes of mothers towards protecting their children from home accidents and the affecting factors. J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 184-192

Corresponding Author: Aynur Aytekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (1869 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital