E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Effects of Alcohol During Secondary Neurulation in Chick Embryos [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 227-235 | DOI: 10.5222/buchd.2017.227  

Effects of Alcohol During Secondary Neurulation in Chick Embryos

Mesut Mete1, Işıl Aydemir2, Ülkün Ünlü Ünsal3, Kemal Özbilgin4, Mehmet İbrahim Tuğlu4, Beyhan Gürcü5
1Manisa Celal Bayar University School Of Medicine Neurosurgery Department, Manisa,turkey
2Ömer Halisdemir University School Of Medicine Histology-embryology Department, Niğde,turkey
3Koc University School Of Medicine Neurosurgery Department, Istanbul,turkey
4Manisa Celal Bayar University School Of Medicine Histology-embryology Department, Manisa,turkey
5Manisa Celal Bayar University Faculty Of Science And Letters Zoology Section, Department Of Biolog, Manisa,turkey

INTRODUCTION: Alcohol continues to be consumed even though its harm is well established. One of the most common damage is fetal alcohol syndrome, characterized by craniofacial anomalies, cardiac anomalies and neural tube defects. Therefore, understanding the molecular mechanisms underlying the alcohol-induced toxicity that occur with time and dose dependent manner is very important. To understand the effects of alcohol, most of the studies have been carried out on early neurulation, however effects on late neurulation are still unknown. Therefore in this study, effects of alcohol on secondary neurulation were investigated in chick embryos.
METHODS: Leghorn breed of embryonic chicken eggs were used. At 50 h of incubation, 100 μL 50% ethanol solution was injected. Depending on the period of exposure to alcohol, varying degrees of pathological disorders were detected in E3, E7 and E10 days.
RESULTS: Developmental delay, structural abnormalities, morphological abnormalities in the heart and face and especially presence of two spinal cord cavities were found. In addition, we also detected delays in the closure of the neural tube, cellular deformities and the organization abnormalities in notochord. While eNOS, iNOS, and TUNEL levels were increased, laminin was significantly reduced.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study during late development, significant alcohol-induced morphological and histopathological changes were observed. We also determined increased level of oxidative stress caused by alcohol and it was accompanied with the changes in matrix composition. Better understanding of these mechanisms which affect the cell behavior is important and will allow the learning of harmful effects of alcohol.

Keywords: Alcohol, Neural tube defect, Seconder neurulation


Alkolün Tavuk Embriyolarında Sekonder Nörilasyon Üzerine Etkileri

Mesut Mete1, Işıl Aydemir2, Ülkün Ünlü Ünsal3, Kemal Özbilgin4, Mehmet İbrahim Tuğlu4, Beyhan Gürcü5
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Mani̇sa
2Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Niğde
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı,i̇stanbul
4Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
5Manisa Celal Bayar Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Alkol, zararları iyi bilinmesine rağmen tüketilmeye devam edilmektedir. Alkol tüketiminin en yaygın hasarlarından biri kraniofasial anomaliler, kardiyak anomaliler ve nöral tüp kusurlarıyla karakterize fetal alkol sendromudur. Bu nedenle, alkole bağlı toksisitenin altında yatan, zaman ve doza bağlı olarak ortaya çıkan moleküler mekanizmaları anlamak çok önemlidir. Alkolün etkilerini anlamak için, yapılan çalışmaların çoğu erken nörilasyon üzerine yapılmıştır. Ancak geç nörilasyon üzerindeki etkileri halen bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, civciv embriyolarında alkolün sekonder nörilasyon üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Leghorn cinsi embriyonik tavuk yumurtalarını kullanıldı. Kuluçka işleminin 50. saatinde, 100 uL% 50 etanol çözeltisi enjekte edildi. Alkole maruz kalma süresine bağlı olarak, E3, E7 ve E10 günlerinde değişik derecelerde patolojik bozukluk tespit edildi.
BULGULAR: Gelişim geriliği, yapısal anomaliler, kalp ve yüzdeki morfolojik anomaliler ve özellikle iki spinal kord boşluğunun varlığı saptandı. Buna ek olarak, nöral tüpün kapanmasında gecikmeler, hücresel deformasyonlar ve notokordun oluşumunda anomaliler tespit edildi. ENOS, iNOS ve TUNEL düzeyleri artarken, laminin önemli ölçüde azaldığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada geç gelişme döneminde alkolün yol açtığı morfolojik ve histopatolojik değişiklikler gözlendi. Alkolden kaynaklanan oksidatif stres düzeyindeki artışa matriks kompozisyonundaki değişiklikler eşlik etti. Hücre davranışını etkileyen bu mekanizmaların daha iyi anlaşılması önemli olup alkolün zararlı etkilerinin öğrenilmesine izin verecektir.

Anahtar Kelimeler: Alkol, Nöral tüp defekti, Sekonder Nörilasyon


Mesut Mete, Işıl Aydemir, Ülkün Ünlü Ünsal, Kemal Özbilgin, Mehmet İbrahim Tuğlu, Beyhan Gürcü. Effects of Alcohol During Secondary Neurulation in Chick Embryos. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 227-235

Corresponding Author: Mesut Mete, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (67 accesses)
 (929 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital