E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The applications made by mothers applying to two family health centres in Eastern Anatolia region when their children had fever [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(2): 121-126 | DOI: 10.5222/buchd.2013.121  

The applications made by mothers applying to two family health centres in Eastern Anatolia region when their children had fever

Hava Özkan, Sibel Öztürk
Atatürk University, Faculty Of Health Sciences, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: The fever, one of the defensive tools of the body, is not a disease its own but it is one of the symptoms of the disease. For the families having small children, the fever is an important reason of fear. So, it may lead to wrong applications.
This study was carried out with the aim determining the applications carried out by mothers having small children.

METHODS: The sample of the study, descriptive type, consists of the mothers having children 0-6 age goup and living the regions belonging to two Family Health Centres giving service for the Town of Palandoken of Erzurum city. 354 mothers chosen by method of simple randomized sampling and accepting to the study and being at least primary school graduate and applying for any reason to the Family health centers between the date October 3 2011 - February 15 2012 were included in the sampling group. Questionnaire form used in the collection of the data consists of the questions partaining to introductory features of the mothers and those orienting to applications made by mothers. About ten minutes-duration was used for the form filled by mothers themselves.
RESULTS: It was determined that age averages of the mothers participated in the study was 30.20 ± 5.57, and that 44.6% of these mothers graduated from primary school. It was also determined that 57.3% of the mothers said that they knew their childrens body heat, but it was found out that 54.7% of the mothers who said that they knew body heat infact knew the normal values of the body heat. It was found out that 74.4% of mothers measure their children’s body heat from axilla, and that 11.9% of the mothers evaluated the fever without using clinical thermometer. When their children’s fever raised, it was found out that 76.6% of the mothers gave medicinice for reducing the fever, and that 61.9% of the mothers took their children’s clothings off, and that 52.8% of the mothers made them have a shower, and that 16.9% of the mothers commenced antibiotic immediately. It was observed that 75.7% of the mothers made the children drink water when they have fever, and that 92.4% of the mothers didn’t give aspirin to reduce the fever, and that 82.5% of the mothers feared of the situation when their children had fever.
CONCLUSION: It was found out that the mothers, accepted the fever as dangerous, but they heeded knowledge and application about the fever.

Keywords: Fever, fever the child, mothers their applications


Doğu Anadolu bölgesinde bir kent merkezinde iki aile sağlığı merkezine başvuran annelerin çocukları ateşlendiğinde yaptığı uygulamalar

Hava Özkan, Sibel Öztürk
Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

AMAÇ: Vücudun savunma araçlarından biri olan ateş; kendi başına bir hastalık değil, hastalık semptomlarından biridir. Ateş, küçük çocuğu olan aileler için önemli bir korku nedeni haline geldiğinde hatalı uygulamalar yapılmasına neden olabilir.
Araştırma, aile sağlığı merkezine başvuran annelerin ateşli çocuklarda yaptığı uygulamaları belirlemek amacı ile yapılmıştır.

YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Erzurum ili Palandöken ilçesinde hizmet sunan iki Aile Sağlığı Merkezine bağlı bölgelerde oturan 0-6 yaş grubu çocuğu olan anneler oluşturmuştur. Aile sağlığı merkezlerine 03 Ekim 2011- 15 Şubat 2012 tarihleri arasında her hangi bir nedenle başvuran, en az ilkokul mezunu olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden basit rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 354 anne örneklem grubuna alınmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket formu, annelerin tanıtıcı özellikleri ile ateşli çocuğa yaptığı uygulamaların belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmuştur. Annelerin kendileri tarafından doldurulan form için yaklaşık 10 dakikalık süre kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmada annelerin yaş ortalamasının 30.20±5.57 olduğu ve %44.6’sının ilkokulu bitirdikleri belirlenmiştir. Annelerin, %57.3’ünün çocuklarının normal vücut ısısını “biliyorum” dedikleri belirlenmiş ancak “biliyorum” cevabını veren annelerin %54.7’sinin vücut ısısının normal değerlerini bildiği saptanmıştır. Annelerin, %74.4’ünün çocuğun ateşini koltuk altından ölçtükleri, %11.9’unun ise derece kullanmadan ateşi değerlendirdiği saptanmıştır. Çocuklarının ateşi çıktığında annelerin %76.6’sının ateş düşürücü verdiği, %61.9’unun çocuğun giysilerini çıkarttığı, %52.8’inin ılık duş aldırdığı ve %16.9’unun hemen antibiyotik başladığı belirlenmiştir. Annelerin; % 75.7’sinin ateşliyken çocuğa su içirdikleri, %92.4’ünün ateşi düşürmek için aspirin vermedikleri, %82,5’inin çocukları ateşlendiğinde korktukları belirlenmiştir.
SONUÇ: Annelerin, çocuklarda ateşi tehlikeli gördükleri, ancak ateşle ilgili bilgi ve uygulamalar konusunda bilgiye ihtiyaçlarının olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, ateşi olan çocuk, annelerin uygulamaları


Hava Özkan, Sibel Öztürk. The applications made by mothers applying to two family health centres in Eastern Anatolia region when their children had fever. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(2): 121-126

Corresponding Author: Hava Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (1704 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital