E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Drug Poisoning in Children [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 105-109 | DOI: 10.5222/buchd.2011.105  

Evaluation of Drug Poisoning in Children

Pamir Gülez, Hasan Ağın, Hurşit Apa, Nesrin Gülez, Murat Hızarcıoğlu, Ertan Kayserili
Dr. Behçet Uz Childrens' Hospital, İzmir

OBJECTIVE: The aim of this prospective study was to evaluate the pattern of acute poisoning related to drugs in children with relation to different age groups.
METHODS: The age, gender, active pharmaceutical ingredients, mode of drug provision, time elapsed from drug intake to hospital entry, duration of hospitalization and the outcome of all drug-related poisonings that were admitted to our hospital during 2006 were recorded.
RESULTS: A total of 257 cases, aged between 1 month and 18 years with drug-related poisoning were included. This number comprised 2.2‰ of all emergency submissions. Among all, 80.9% were between 0-6 years of age. In 85.2% of cases, the drugs were ingested by accidentally and in 14.8% for suicidal purposes. Drug ingestion by accident was more frequent in boys and in children under the age of 6, while ingestion for suicidal purposes was more common in girls and in children over 7 years of age. The most common drug poisonings were related to drugs affecting the central nervous system (36.9%). The 5.4% cases were admitted to the critical care unit and 0.8% died.
CONCLUSION: The study revealed that children of all ages could easily have access to drugs. Amitryptilin, an easy-to buy and low-cost drug was determined as the most common cause of drug-related poisonings.

Keywords: Poisoning, children, drug toxicity


Çocuklarda İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi

Pamir Gülez, Hasan Ağın, Hurşit Apa, Nesrin Gülez, Murat Hızarcıoğlu, Ertan Kayserili
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İzmir

AMAÇ: Bu çalışma çocuklarda ilaca bağlı akut zehirlenme olgularının değişik yaş grupları ile ilişkisini değerlendirmek amacıyla prospektif olarak yapıldı.
YÖNTEMLER: Hastanemize 2006 yılında ilaç alımına bağlı akut zehirlenme nedeniyle yatan olgularda yaş, cinsiyet, etken madde, elde edilme yolu, hastanın hastaneye getirilme ve hastanede kalma süreleri ile prognozu kaydedildi.
BULGULAR: İlaca bağlı zehirlenme tanısı alan, yaşları 1 ay ile 18 yıl arasında değişen toplam 257 olgu çalışmaya alındı. Bu sayı tüm acil başvurularının ‰ 2,2’si idi. Olguların %80.9’u 0-6 yaş arasındaydı. İlaçlar olguların %85.2’sinde kaza ile, %14.8’inde özkıyım amaçlı alınmıştı. Kaza sonucu ilaç alımları erkek çocuklarda ve 6 yaş altında; özkıyım amaçlı olanlar ise kızlarda ve 7 yaş üzerinde daha sık idi. En sık santral sinir sistemine etkili ilaçlar alınmıştı (%36,9). Olguların %5,4’ü yoğun bakım ünitesine alındı, %0,8’i kaybedildi.
SONUÇ: Her yaştaki çocukların ilaçlara kolaylıkla ulaşabildikleri görüldü. Kolay satın alınabilen ve ucuz bir ilaç olan amitriptilinin zehirlenmeye en sık neden olan ilaç olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, çocuk, ilaç toksisitesi


Pamir Gülez, Hasan Ağın, Hurşit Apa, Nesrin Gülez, Murat Hızarcıoğlu, Ertan Kayserili. Evaluation of Drug Poisoning in Children. J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 105-109

Corresponding Author: Pamir Gülez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (18 accesses)
 (1999 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital