ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Evaluation of the quality of sleep in patients diagnosed with epilepsy and their mothers [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2013; 3(2): 87-92 | DOI: 10.5222/buchd.2013.087  

Evaluation of the quality of sleep in patients diagnosed with epilepsy and their mothers

Erhan Bayram, Yasemin Topcu, Pakize Karaoğlu, Uluç Yiş, Semra Hız Kurul
Dokuz Eylul University Hospital, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Neurology, Izmir

OBJECTIVE: To detect the sleep disorders and comorbid conditions in patients with epilepsy and their mothers.
METHODS: Seventy patients diagnosed with idiopathic epilepsy and their mothers were included in the study. Pittsburg Sleep Qualty Index were performed to the patients and their mothers. Seventy patients diagnosed with idiopathic epilepsy were included in the study. The study was approved by local ethics committee of Dokuz Eylul University.
RESULTS: Among the patients 31 (44.3 %) were female and 39 (55.7 %) were male. The mean age was 11.39±2.76 years. Sleep disorders were more prevalent in children with frequent seizures. There were no significant relationship between type of epileptic seizures, electroencephalographic abnormalities and sleep disturbance. The prevalence of sleep disorders were increased in mothers who have children with increased sleep quality scores.
CONCLUSION: Patients with frequent epileptic seizures and also their mothers should be evaluated for sleep disorders.

Keywords: Epilepsy, sleep disorders, children, antiepileptic drug


Epilepsi tanısıyla izlenen hastalar ve annelerinde uyku kalitesinin değerlendirilmesi

Erhan Bayram, Yasemin Topcu, Pakize Karaoğlu, Uluç Yiş, Semra Hız Kurul
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Epilepsi tanısıyla izlenen olgular ve annelerinde uyku bozukluklarını ve eşlik eden nedenleri saptamak.
YÖNTEMLER: Çalışmaya idiopatik epilepsi tanısıyla izlenen yetmiş olgu ve anneleri dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen olgular ve annelerine Pittsburg Uyku Kalite İndeksi uygulandı. Çalışma öncesi Dokuz Eylül Üniversitesi etik kurulundan onay alındı.
BULGULAR: Olguların 31’i (%44.3) kız, 39’u (%55.7) erkek idi. Yaş ortalaması 11.39±2.76 yıl olarak belirlendi. Sık nöbet geçiren çocuklarda uyku bozukluğunun daha sık görüldüğü saptandı. Epileptik nöbet tipi ve elektroensefalografi anormalliği ile uyku bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Çocuklarında uyku kalite skoru yükseldikçe annelerinde de uyku bozukluğu görülme sıklığının arttığı belirlendi.
SONUÇ: Sık epileptik nöbet geçiren hastalar ve anneleri uyku bozuklukları açısından da değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, uyku bozukluğu, çocuk, antiepileptik ilaç


Erhan Bayram, Yasemin Topcu, Pakize Karaoğlu, Uluç Yiş, Semra Hız Kurul. Evaluation of the quality of sleep in patients diagnosed with epilepsy and their mothers. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2013; 3(2): 87-92

Corresponding Author: Erhan Bayram, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (1468 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital