ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Role of the treatment of functional constipation for improving voiding dysfunctions [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(1): 65-72 | DOI: 10.5222/buchd.2016.065  

Role of the treatment of functional constipation for improving voiding dysfunctions

Mehmet Can1, Ali Sayan2
1Muş Devlet Hastanesi, Muş
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

INTRODUCTION: Accompaniment of voiding dysfunctions in patients who suffer from CFC (Chronic Functional Constipation) is a frequent condition. OAB (Overactive Bladder), VP (Voiding Postponement) and DV (Dysfunctional Voiding) are the most frequently accompanying types of voiding disorders to CFC. We aimed to demonstrate both the most accompanying type of voiding dyfunction to CFC and the most treatment -responsive type of voiding dysfunction to CFC treatment. So it will be clear that which types of voiding dysfunctions can be treated by only standart therapy of CFC or need further treatment methods like medication, biofeedback therapy or neuromodilation.
METHODS: Seventy-three patients who suffered both from CFC and voiding dyfunctions were examined in the Clinic of Pediatric Surgery of Tepecik Training and Research Hospital between 2007 and 2013, and 44 of them who had been treated succesfully with CFC, and had regular bowel functions were evaluated in the light of anamnesis, examination, and laboratory findings
RESULTS: Forty-four [19 (43.2 %) boys, and 25 (56.8%) girls] patients (aged between 5-13 years) whose treatments were successful, and as a result recovered their regular bowel movements were included in the study. The distribution of the voiding dysfunctions in our patient group who suffered from CFC were as follows; OAB(n= 31;70.4 %), DV (n=10; 22.7 %) and VP (n=3; 6.8 %). The recovery rates of voiding dysfunctions in our patients after succesful treatment of CFC were; Full recovery (n= 18;40.9 %), recovery (n= 9;20.4 %), partial recovery (n= 8; 18.2 %) and no improvement (n= 9; 20.4 %)
DISCUSSION AND CONCLUSION: In CFC patients the dilated rectum filled with feces squeezes the bladder and disrupts both filling and emptying functions. The most accompanying voiding dysfunction to CFC is OAB. The best recovery is seen in OAB and VP after the successful treatment of CFC. DV gives the least response to the successful treatment of CFC.

Keywords: Voiding dysfunction, chronic functional constipation, urodynami


İşeme bozukluklarının iyileştirilmesinde kabızlık tedavisinin rolü

Mehmet Can1, Ali Sayan2
1Muş Devlet Hastanesi, Muş
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: KFK (Kronik Fonksiyonel Kabızlık) ile kliniğe başvuran hastalarda tabloya işeme bozukluklarının da eşlik ediyor olması sık görülen bir durumdur. AEM (Aşırı Etkin Mesane-Overactive Bladder) ve İGD (İşemeyi Geciktirme Davranışı-Voiding Postponement) ve İİB (İşeme İşlev Bozukluğu-Dysfunctional Voiding) KFK’a en sık eşlik eden işeme bozukluğu türleridir. Çalışmamızda amaç, hem KFK ile en sık görülen işeme bozukluğu tipini hem de KFK tedavisine en iyi yanıt veren işeme bozukluğu tipini göstermektir. Böylece hangi işeme bozukluğu türlerinde standart işeme rejimi ve KFK tedavisinin yeterli olabileceğini, hangi tip işeme bozukluklarında ise ilaç tedavisi, biofeedback tedavi, nöromodülasyon gibi ileri tedavi seçeneklerinin düşünülmesi gerektiği açıklığa kavuşmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde 2007-2013 yılları arasında kabızlık ve işeme bozukluğunun birlikte görüldüğü 73 hasta incelenmiş ve KFK tedavisinde başarı sağlanan ve düzenli bağırsak alışkanlığı kazanmış olan 44 hasta öykü, muayene ve laboratuvar verileri ışığında değerlendirilmiştir.
BULGULAR: KFK tedavisinde başarı sağlanan ve düzenli bağırsak alışkanlığı kazanmış olan 44 hastanın yaşları 5-13 yaş arasında değişmekteydi. Çalışma kapsamındaki hastaların 19’u erkek (%43,2), 25’i kızdır (%56,8). KFK ve işeme bozukluğunun birlikte bulunduğu 44 hastamızda işeme bozukluklarının dağılımı şöyledir: 31 hastada aşırı etkin mesane AEM (%70,4), 10’unda işeme işlev bozukluğu (İİB) (%22,7), 3’ünde (%6,8) işemeyi geciktirme davranışı (İGD) saptanmıştır. Buna göre KFK’nın tedavisi ile düzenli bağırsak alışkanlığı kazanan hastalarımızda işeme bozukluklarının düzelmesinde başarı oranları şöyleydi: Tam iyileşme 18 hastada (% 40,9), iyileşme 9 hastada (%20,4) ve kısmi iyileşme 8 hastada (%18,2) sağlanabilmiş, 9 hastada (%20,4) iyileşme olmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KFK’da içi gaita ile dolu, genişlemiş rektum mesaneye bası yaparak hem dolma hem de boşalma fonksiyonlarını bozar ve üriner inkontinans, idrar yolu enfeksiyonu gibi tablolara yol açar. KFK işeme bozukluğu tipleri içinde en sık AEM ile birlikte izlenir. Kabızlığın tedavisi ile en yüksek iyileşme AEM ve İGD olan çocuklarda görülür. İİB ise kabızlık tedavisine en az yanıt veren işeme bozukluğu tipidir.

Anahtar Kelimeler: İşeme bozukluğu, kronik fonksiyonel kabızlık, ürodinami


Mehmet Can, Ali Sayan. Role of the treatment of functional constipation for improving voiding dysfunctions. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(1): 65-72

Corresponding Author: Mehmet Can, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1314 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital