E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Does mold sensitivity cause adenoid hypertrophy in children? [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 101-104 | DOI: 10.5222/buchd.2017.101  

Does mold sensitivity cause adenoid hypertrophy in children?

Emel Ataş Berksoy1, Suna Asilsoy2, Özlem Bağ3, Gülcihan Özek3, Demet Can4
1Tepecik Education And Training Hospital, Pediatric Emergency Clinic, İzmir
2Dokuz Eylül University Of Medical Faculty, Pediatric Allergy, İzmir
3Behçet Uz Children
4Balıkesir University Of Medical Faculty, Pediatrics, Balıkesir

INTRODUCTION: Allergic rhinitis and chronic adenoid infections are the leading cause of adenoid hypertrophy. One of the major causes of allergic rhinitis due to allergic inflammation is indoor allergens, mainly house dust mites and molds. In this study, ıt was aimed to investigate the frequency of mold fungi sensitivity in the etiology of allergic rhinitis caused by adenoid hypertrophy.
METHODS: Among the patients who had admitted to Pediatric Allergy Outpatient Clinic of Dr. Behçet uz Children Hospital 34 with adenoidectomy were recruited. First, a questionarre including the risk factors and the symptoms were applied to the patients. Later, total eosinophil counts, serum total IgE and spesific IgE(m6) levels of the patients were examined and finally skin prick test was applied.
RESULTS: The age of the patients included in the study varied between five and nine years of age, seven (21%) of the patients were female and 27 (79%) of them were male. The most frequent symptoms were nasal congestion (88%), snoring (82%), sweating (76 %); the most frequently identified risk factors were enviromental smoke exposure ( 52%), use of air conditioning for warming ( 38%), use of cold steam device ( 32%) respectively. Specific IgE ( Alternaria) positivity was detected in 12% of patients and mold sensitivity ( Alternaria) in allergy skin test was detected in 18% of patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In children with adenoid hypertrophy,mold sensitivity should be investigated

Keywords: adenoid, allergy, child, mold


Çocuklarda küf mantarı duyarlılığı adenoid hipertrofisine yol açar mı?

Emel Ataş Berksoy1, Suna Asilsoy2, Özlem Bağ3, Gülcihan Özek3, Demet Can4
1İzmirTepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Falüktesi, Çocuk Allerji B. D
3Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir
4Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.D, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Adenoid hipertrofisine kronik adenoid infeksiyonları ve alerjik inflamasyon yol açmaktadır. Alerjik inflamasyon dolayısıyla alerjik rinitin önemli nedenlerinden biri başta ev tozu ve küf mantarı olmak üzere ev içi alerjenlerdir. Bu çalışmada adenoid hipertrofisi gelişen çocuklarda küf mantarı duyarlılığının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Allerji polikliniğine başvuranlardan öyküsünde adenoidektomi uygulanmış olan 34 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara önce yakınmalarını ve risk faktörlerini sorgulayan bir anket yapılmış, daha sonra serum total IgE, serum sIgE(mold) düzeyleri ve alerji deri prick test istenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaşları 5 ile 9 yaş arasında değişmekte olup 7 (%21)’si kız, 27 (%79)’si erkektir. En sık yakınma; burun tıkanıklığı (%88), horlama (%82) ve terleme (%76), en sık saptanan risk faktörü ise çevresel sigara dumanı maruziyeti (%52), klima ile ısınma (%38) ve soğuk buhar cihazı kullanımı (%32) olarak bulunmuştur. Hastaların %12’sinde sIgE (Alternaria) pozitifliği, %18’inde alerji deri testinde küf mantarı (Alternaria) duyarlılığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adenoid hipertrofisi olan çocuklarda küf mantarı duyarlılığı araştırılmalıdır.


Anahtar Kelimeler: adenoid, allerji, çocuk, küf mantarı


Emel Ataş Berksoy, Suna Asilsoy, Özlem Bağ, Gülcihan Özek, Demet Can. Does mold sensitivity cause adenoid hypertrophy in children?. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 101-104

Corresponding Author: Emel Ataş Berksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (39 accesses)
 (1416 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital