E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of symptomatic cytomegalovirus infections in our hospital between 2004 and 2009 [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 211-216 | DOI: 10.5222/buchd.2018.15010  

Evaluation of symptomatic cytomegalovirus infections in our hospital between 2004 and 2009

Tülay Demircan1, İlker Devrim2, Ferah Genel3, Füsun Atlıhan3
1SBÜ, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Cardiology, Izmir/Turkey
2Department Of Pediatric Infectious Diseases, Dr Behcet Uz Childrens Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department Of Neonatology, Dr Behcet Uz Childrens Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Cytomegalovirus (CMV) is the most frequent congenital infection agent throughout the world. While it is seen in all age groups, it can have some severe negative impacts on the fetus when experienced during intrauterine. In our study, we aimed to evaluate the patients with symptomatic cytomegalovirus infection.
METHODS: 40 patients admitted at Dr. Behcet Uz Children's Hospital between December 2004 and December 2009 for a variety of reasons and diagnosed as CMV infection with the clinical and laboratory analyses. The files of the patients were assessed retrospectively. For the diagnoses CMV IGM, CMV DNA-PCR and antigenemia tests were used.
RESULTS: Among 40 patients 40% were congenital CMV and 60% were acquired CMV. The frequency of symptomatic congenital CMV infection at our hospital from 2004 to 2009 was identified as 0.1%. The most common physical findings were hepatosplenomegaly (40%) and jaundice (30%). Prognosis of congenital CMV cases was 37.5% motor mental retardation, 25% hearing impairment, 12.5% epilepsy and 12.5% growth retardation.
The incidence of intracranial calcification in congenital CMV was 53.8% In cases with acquired CMV improvements in hepatitis and pneumonia were 70% and 100% respectively.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The frequency of CMV infection in our study shows similarity with other developing countries. Patients with primary and secondary immunodeficiencies and newborns must be carefully approached. We recommend ganciclovir treatment for the selected cases.

Keywords: Symptomatic, congenital, cytomegalovirus, infection


2004-2009 arasında hastanemizde izlenen semptomatik sitomegalovirüs enfeksiyonlu olguların değerlendirilmesi

Tülay Demircan1, İlker Devrim2, Ferah Genel3, Füsun Atlıhan3
1SBÜ, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, İzmir/Türkiye
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniği
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Sitomegalovirüs CMV enfeksiyonu en sık görülen konjenital enfeksiyondur. Tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte intrauterin olarak maruz kalındığında fetus üzerine ciddi olumsuz etkileri olmaktadır. Çalışmamızda semptomatik CMV enfeksiyonlu olgularımızı değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kliniklerine Aralık 2004- Aralık 2009 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle yatırılan klinik, laboratuvar ve serolojik incelemeler sonucunda semptomatik CMV enfeksiyonu tanısı almış hastaların yatış dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Olguların verilerine arşiv dosyaları incelenerek ulaşıldı. Tanı; klinik ve laboratuvar olarak CMV enfeksiyonu düşünülen olguların CMV IGM pozitifliği yanı sıra bakılabilen hastalardan CMV DNA PZR ve antijenemi testi pozitifliği ile konuldu.
BULGULAR: Toplam 40 olguda semptomatik CMV enfeksiyonu tespit edildi. Tanılarına göre sınıfladığımızda %40’ı konjenital CMV, %60’ı edinsel CMV enfeksiyonlu olgulardı. 2004-2009 yılları arasında hastanemizde konjenital semptomatik CMV enfeksiyonu sıklığı %0,1 idi. En sık saptanan muayene bulguları hepatosplenomegali (40%) ve sarılıktı(30%).
Konjenital CMV’li olguların prognozlarına baktığımızda % 37,5 oranında motor mental retardasyon, %25 oranında işitme bozukluğu, %12,5 oranında epilepsi, %12,5oranında büyüme gelişme geriliği saptandı. Edinsel CMV enfeksiyonlu olgularımızdan pnömoni ve hepatit nedeni ile tedavi alan grupta iyileşme oranları sırasıyla %70 ve %100 idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: CMV enfeksiyonu sıklığımız gelişmekte olan ülkelerle benzer sonuçlar gösteriyordu. Primer ve sekonder immün yetmezlikler ve yenidoğanlara CMV enfeksiyonu açısından daha dikkatli yaklaşmalıyız. Gansiklovir tedavisinin ise seçilmiş olgularda uygulanmasını önermekteyiz.


Anahtar Kelimeler: Semptomatik, konjenital, sitomegalovirüs, infeksiyon


Tülay Demircan, İlker Devrim, Ferah Genel, Füsun Atlıhan. Evaluation of symptomatic cytomegalovirus infections in our hospital between 2004 and 2009. J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 211-216

Corresponding Author: Tülay Demircan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (53 accesses)
 (712 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital