ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Neurodevelopmental follow-up results in very low birth weight premature infants and influential factors [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(2): 94-101 | DOI: 10.5222/buchd.2012.094  

Neurodevelopmental follow-up results in very low birth weight premature infants and influential factors

Sümer Sütçüoğlu, Aysu Dikerler, Oya Halıcıoğlu, Mine İnal Akkaya, Can Öztürk, Sezin Aşık Akman, Esra Özer
Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Pediatrics

OBJECTIVE: To investigate the frequency of long-term neurodevelopmental disorders and evalua- te risk factors it was aimed for growth, and developmental retardation in very low birth weight infants who were discharged from Neonatal Intensive Care Unit.
METHODS: Sixty-one preterm infants with birth weights under 1500 grams hospitalized in Neonatal intensive Care Units at Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital between January and December 2007 were retrospectively evaluated. Demographical features, complica- tions encountered during hospitalization and clinical risk factors affecting growth retardation were recorded. Infants were examined for growth and neurological development corrected for 18 and 24 months of age and Denver Developmental Screening Test was used for determining neu- rological development.
RESULTS: The main findings were as follows: 45.9% of the cases was male, the mean gestational age was 29 ± 2.1 weeks and mean birth weight was 1205 ± 214 grams. Risk factors that influenced the neurodevelopmental prognosis were respiratory distress syndrome (80.3%), clinical sepsis (50.8%), monitorization with mechanical ventilation (39.3%) and need for surfactant (37.7%). Denver Developmental Screening test found smaller head circumference and height of infants with growth retardation at 18., and 24. months of age relative to their peers with normal neuro- developmental status.The rates of clinical sepsis, surfactant administration, mechanical ventila- tion, bronchopulmonary dysplasia and intraventricular hemorrhage were statistically significant height in very low birth weight infants with abnormal neurodevelopment corrected for 24 months of age (p<0,05). These infants also showed growth retardation both at 18 and 24 months of age (p<0,05).
CONCLUSION: Clinical sepsis, surfactant need, monitorization with mechanical ventilation, bronc- hopulmonary dysplasia and severe intraventricular hemorrhage are risk factors that influence neurodevelopmental prognosis in very low birth weight preterm infants.

Keywords: Very low birth weight, prematurity, neurodevelopmental outcome


Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde nörogelişimsel izlem sonuçları ve etkileyen faktörler

Sümer Sütçüoğlu, Aysu Dikerler, Oya Halıcıoğlu, Mine İnal Akkaya, Can Öztürk, Sezin Aşık Akman, Esra Özer
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Klinikleri

AMAÇ: Yenidogan Yoğun Bakım Ünitesi'nden taburcu olan çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerin uzun dönemdeki nörogelişimsel bozukluk sıklığını araştırmak, büyüme ve gelişme geriliğine neden olan risk faktörlerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Ocak - Aralık 2007 arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidogan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatırılan doğum ağırlığı 1500 gram ve altındaki 61 preterm retrospektif olarak incelendi. Olguların demografik özellikleri, yatış sırasında gözlenen komplikasyonlar, nörogelişimsel bozukluk ve büyüme geriliğine etki eden klinik risk faktörleri kaydedildi. Preterm bebekler duzeltilmiş 18. ve 24. ayda ağırlık, boy, baş çevresi, nörolojik muayene ve Denver Gelişimsel Tarama Testi ile büyüme ve nörolojik gelişim açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların %45,9'u erkek, ortalama gebelik yaşı 29 ± 2,1 hafta, ortalama doğum ağırlığı 1205 ± 214 gramdı. Nörogelişimsel prognoza etki eden risk faktörleri sıklık sırasına göre %80,3 respiratuar distres sendromu, %50,8 klinik sepsis, %39,3 mekanik ventilatör ile izlem, %37,7 surfaktan gereksinimi olarak saptandı. Denver Gelişimsel Tarama Testi 18. ve 24. ayda anormal olan bebeklerin boy ve baş çevre ölçümleri, nörogelişimi normal saptanan gruba göre daha düşük bulundu (p<0,05). Düzeltilmiş 24. ayda anormal nörogelişimsel bozukluk gösteren olgularda klinik sepsis, surfaktan gereksinimi, mekanik ventilator ile izlem, ağır intrakranial kanama, periventrikuler lökomalazi ve bronkopulmoner displazi varlığı istatiksel olarak anlamlı düzeyde fazla saptandı (p<0,05).
SONUÇ: Çok düşük doğum ağırlıklı pretermlerde sepsis, mekanik ventilator ile izlem, surfaktan gereksinimi, bronkopulmoner displazi, ağır intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalazi varlığı nörogelişimsel pronozu olumsuz etkileyen risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler: Çok düşük doğum ağırlığı, prematürite, nörogelişimsel prognoz


Sümer Sütçüoğlu, Aysu Dikerler, Oya Halıcıoğlu, Mine İnal Akkaya, Can Öztürk, Sezin Aşık Akman, Esra Özer. Neurodevelopmental follow-up results in very low birth weight premature infants and influential factors. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(2): 94-101

Corresponding Author: Sümer Sütçüoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (55 accesses)
 (2692 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital