E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Molecular Heterogeneity in Neuroblastoma and Its Clinical Significance [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(2): 123-129 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2023.14238  

Molecular Heterogeneity in Neuroblastoma and Its Clinical Significance

Tekincan Çağrı Aktaş1, Safiye Aktaş1, Efe Özgür Serinan1, Pınar Erçetin1, Melek Aydın1, Özde Elif Gökbayrak1, Aylin Erol1, Zekiye Altun1, Nur Olgun2
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Basic Oncology, Institute of Oncology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Clinical Oncology, Institute of Oncology, İzmir, Turkey

Objective: Tumor heterogeneity describes the differences between cancer cells in the same tumor sample. Neuroblastoma (NB) is a type of cancer where tumor heterogeneity complicates its treatment. This study aims to explore the role of molecular heterogeneity detected by routine molecular tests in NB.
Method: Seventy-one patients were included in the study. NB samples were chosen among 1,300 NB samples that were evaluated using molecular tests between 2012-2020 according to the guidelines of Turkish Pediatric Oncology Group Protocol. Molecular investigations were performed (total 142 samples) obtained from two different areas of the tumor (synchronous) or at two different times (metachronous). Heterogeneity was questioned for five tests: MYCN amplification, 1p36LOH, 11q23 deletion and 17q25 gain (identified with real-time polymerase chain reaction) and DNA ploidy (identified with flow cytometry).
Results: Heterogeneity was observed for MYCN in 22.53%, for 1p36LOH in 36.62%, for 11q23del in 29.58%, and for 17q25 gain in 40.85% of cases, while DNA ploidy was heterogeneous in 36.4% of cases. Molecular heterogeneity did not show statistical difference among metachronous and synchronous cases. High-risk cases more frequently displayed molecular heterogeneity without any statistically significant difference between both groups.
Conclusions: Our findings support the fact that molecular heterogeneity either exists in different areas of a tumor or seen in the same tumor at different times. It will be beneficial to perform more than one molecular analysis on the tumor tissue specimens. In addition, recurrences or re-biopsy specimens from metachronous metastases shall be re-evaluated using molecular tests in cases of NB.

Keywords: Neuroblastoma, MYCN, molecular heterogeneity


Nöroblastomda Moleküler Heterojenite ve Klinik Önemi

Tekincan Çağrı Aktaş1, Safiye Aktaş1, Efe Özgür Serinan1, Pınar Erçetin1, Melek Aydın1, Özde Elif Gökbayrak1, Aylin Erol1, Zekiye Altun1, Nur Olgun2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye

Amaç: Tümör heterojenitesi, aynı tümör numunesindeki kanser hücreleri arasındaki farklılıkları tanımlar. Nöroblastom (NB), tümör heterojenitesinin tedavisini zorlaştırdığı bir kanser türüdür. Bu çalışma, NB’de rutin moleküler testlerle tespit edilen moleküler heterojenliğin rolünü araştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Çalışmaya 71 hasta dahil edildi. NB örnekleri 2012-2020 yılları arasında moleküler testlerle değerlendirilen 1.300 NB örneği arasından Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Protokolü yönergelerine göre seçildi. Tümörün iki farklı bölgesinden (senkron) veya iki farklı zamanda (metakron) alınan moleküler araştırmalar (toplam 142 örnek) yapıldı. Heterojenite beş test için sorgulandı: MYCN amplifikasyonu, 1p36LOH, 11q23 silme ve 17q25 kazancı (gerçek zamanlı PCR ile tanımlandı) ve DNA ploidi (akış sitometrisi ile tanımlandı).
Bulgular: MYCN için %22,53, 11q23del için %29,58, 1p36LOH için %36,62 ve 17q25 kazancı için %40,85 oranında heterojenite gözlenirken, DNA ploidisi %36,4 oranında heterojendi. Moleküler heterojenite, metakron ve senkron olgular arasında istatistiksel olarak farklılık göstermedi. Yüksek riskli olgularda her iki grup arasında anlamlı bir fark olmaksızın daha sık moleküler heterojenite sergilemiştir.
Sonuç: Bulgularımız, moleküler heterojenitenin bir tümörün farklı bölgelerinde var olduğunu veya aynı tümörde farklı zamanlarda görüldüğünü desteklemektedir. Tümör doku örneklerinde birden fazla moleküler analiz yapılması faydalı olacaktır. Ek olarak, metakron metastazlardan nüksler veya yeniden biyopsi örnekleri, NB olgularında moleküler testler kullanılarak yeniden değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, MYCN, moleküler heterojenite


Tekincan Çağrı Aktaş, Safiye Aktaş, Efe Özgür Serinan, Pınar Erçetin, Melek Aydın, Özde Elif Gökbayrak, Aylin Erol, Zekiye Altun, Nur Olgun. Molecular Heterogeneity in Neuroblastoma and Its Clinical Significance. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(2): 123-129

Corresponding Author: Safiye Aktaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (17 accesses)
 (287 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital