» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Evaluation of Infectious Diseases Surveillance Data in 2018 in Dr. Behcet Uz Children's Hospital [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 223-228 | DOI: 10.5222/buchd.2019.13471  

Evaluation of Infectious Diseases Surveillance Data in 2018 in Dr. Behcet Uz Children's Hospital

Elif Kıymet1, Elif Böncüoğlu1, İlknur Çağlar1, Ferhat Zora2, Hurşit Apa3, Nuri Bayram1, İlker Devrim1
1Dr. Behcet Uz Children's Hospital
2Dr. Behcet Uz Children's Hospital, Occupational Health And Safety Unit, Izmir
3Dr. Behcet Uz Children's Hospital, Emergency Service, Izmir

INTRODUCTION: This cross-sectional descriptive study aimed to evaluate the distribution of the diseases which were reported to the mandatory disease system and the characteristics of the patients in 2018.
METHODS: Between January 2018 – December 2018, all patients who were notified according to the “Ministry of Health, Standard Diagnosis, Surveillance and Laboratory Guidelines of the Communicating Diseases and Notification System” in Dr. Behçet Uz Children's Hospital except rabies risk-contact cases were included in the current study. Data of the patients was collected from medical records.
RESULTS: During the study period 392 communicable diseases were notified. Of these, 41 cases were excluded due to recurrence of notified diseases. As a result a total of 351 patients included in the final evaluation. The most frequently reported diseases were varicella diseases (176 cases, 50%), pertussis (35 cases, 10%), and influenza (25 cases, 7.1%). The most frequent notification was made by the emergency department (129 cases, 36.8%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are very few studies on the notification of the communicable disease reports in Turkey, especially in childhood. Evaluation of the notifications of communicable diseases is accurate for the proper epidemiological surveillance,

Keywords: surveillance, mandatory infectious diseases, infectious disease reporting, disease notification, mandatory reporting, communicable diseases


S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 Yılı İçinde Yapılan Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans Verilerinin Değerlendirilmesi

Elif Kıymet1, Elif Böncüoğlu1, İlknur Çağlar1, Ferhat Zora2, Hurşit Apa3, Nuri Bayram1, İlker Devrim1
1S.b.ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
2S.b.ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi, İzmir
3S.b.ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu kesitsel tanımlayıcı çalışmada 2018 yılı boyunca hastanemize başvuran ve bildirimi zorunlu hastalık sistemine bildirimi yapılan hastalıkların dağılımı ve hastaların özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında, S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi’ne uygun olarak yapılmış olan kuduz riskli temas olgular dışındaki tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar ile ilgili bilgiler hastane elektronik bilgi sisteminden elde edildi.
BULGULAR: Çalışma dönemi içinde 392 adet hastalık bildirimi yapıldı. Bu bildirimlerden 41 tanesinin tekrarlayan bildirim olması nedeni ile çalışmaya dahil edilmedi. En sık bildirimi yapılan hastalıkların 176 (%50) olgu ile suçiçeği, 35 (%10) olgu ile boğmaca ve 25 (%7.1 olgu ile influenza olduğu görüldü. En sık bildirimin 129 (%36.8) hasta ile acil servisten yapıldığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağı başta olmak üzere bulaşıcı hastalık bildirimleri ile ilgili ülkemizde çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bildirimlerin değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bu tip verilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: sürveyans, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık, bulaşıcı hastalık bildirimi, çocuk


Elif Kıymet, Elif Böncüoğlu, İlknur Çağlar, Ferhat Zora, Hurşit Apa, Nuri Bayram, İlker Devrim. Evaluation of Infectious Diseases Surveillance Data in 2018 in Dr. Behcet Uz Children's Hospital. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 223-228

Corresponding Author: Elif Kıymet, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.