ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Let’s Prefer the Pain Reducing Intervention, Buzzy or ShotBlocker: A Randomized Controlled Trial [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 290-298 | DOI: 10.5222/buchd.2020.13007  

Let’s Prefer the Pain Reducing Intervention, Buzzy or ShotBlocker: A Randomized Controlled Trial

Burcu Aykanat Girgin1, Eda Aktaş1, Derya Kılınç2, Duygu Gözen3
1University of Health Sciences-Turkey, Hamidiye Faculty of Nursing
2Zeynep Kamil Maternity and Children Diseases Training and Research Hospital, Pediatric Emergency Department
3İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty of Nursing

INTRODUCTION: The aim of this study was to detect and compare the effects of ShotBlocker and Buzzy methods on pain, fear, and parental satisfaction during intramuscular injection.
METHODS: This study was an experimental randomized controlled trial. The sample included 90 children at the ages of 6 and 12 to whom intramuscular injection was administered in the pediatric emergency department of a university hospital. The participants were randomly assigned to ShotBlocker (n=30), Buzzy (n=30), and control (n=30) groups. Child Information Form, Wong-Baker FACES Pain Rating Scale, Children’s Fear Scale, and Parental Satisfaction Questionnaire were used to collect the data.
RESULTS: ShotBlocker and Buzzy groups had significantly lower pain and fear scores and higher parental satisfaction than control group after the procedure (p=0.0001). The lowest pain and fear score and the highest parental satisfaction score were observed in Buzzy group (p=0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both ShotBlocker and Buzzy methods reduce pain and fear of children during intramuscular injection and increasing satisfaction of their parents. However, when compared to ShotBlocker, Buzzy method is more effective in reducing intramuscular injection-related pain and fear and should be preferred primarily.

Keywords: Buzzy, children, intramuscular injection, pain, satisfaction


Ağrıyı Azaltan Girişimi Tercih Edelim, Buzzy veya ShotBlocker: Bir Randomize Kontrollü Araştırma

Burcu Aykanat Girgin1, Eda Aktaş1, Derya Kılınç2, Duygu Gözen3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
2İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Servisi
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı intramüsküler enjeksiyon sırasında uygulanan ShotBlocker ve Buzzy girişimlerinin çocuklarda ağrı, korku ve ebeveyn memnuniyeti üzerindeki etkisini belirlemek ve karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin çocuk acil servisine başvuran ve intramüsküler enjeksiyon uygulanan 6-12 yaşları arasında 90 çocuk oluşturmuştur. Katılımcılar rastgele Buzzy (n=30), ShotBlocker (n=30) ve Kontrol (n=30) gruplarına atanmıştır. Verilerin toplanmasında Çocuk Bilgi Formu, Wong Baker Ağrı Ölçeği, Çocuk Korku Ölçeği ve Ebeveyn Memnuniyet Anketi kullanılmıştır.
BULGULAR: ShotBlocker ve Buzzy gruplarında enjeksiyon sonrası ağrı ve korku puanı ve ebeveyn memnuniyeti kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p = 0.0001). En düşük ağrı ve korku puanı ile en yüksek ebeveyn memnuniyeti Buzzy grubunda gözlendi (p = 0.0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: ShotBlocker ve Buzzy yöntemleri, intramüsküler enjeksiyon sırasında çocuklarda ağrı ve korkunun azaltılmasında ve ebeveyn memnuniyetinin arttırılmasında etkilidir. Bununla birlikte, ShotBlocker ile karşılaştırıldığında, Buzzy yöntemi intramüsküler enjeksiyonla ilişkili ağrı ve korkuyu azaltmada daha etkilidir ve öncelikle tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Buzzy, çocuklar, intramüsküler enjeksiyon, ağrı, memnuniyet


Burcu Aykanat Girgin, Eda Aktaş, Derya Kılınç, Duygu Gözen. Let’s Prefer the Pain Reducing Intervention, Buzzy or ShotBlocker: A Randomized Controlled Trial. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 290-298

Corresponding Author: Burcu Aykanat Girgin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (56 accesses)
 (231 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital