E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Profıle Of Sexually Abused Gırls [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 197-202 | DOI: 10.5222/buchd.2017.197  

Profıle Of Sexually Abused Gırls

Sevgi Nehir Türkmen1, İlknur Sevinç2, Öznur Kırlı2, Işık Erkul2, Tahliya Kandemir2
1Manisa Celal Bayar University Faculty of Health Sciences
2Manisa Mental Health and Diseases Hospital

INTRODUCTION: Child sexual abuse causes the effect more traumatic and long-term effects on children than other types of abuse. Therefore, this study was conducted to determine the profile of Sexually Exploited Children.
METHODS: Research is descriptive and retrospective nature. The population of the study consisted of girls who were child girl service aged 9-17 years hospitalized in child girl service of Manisa Mental Health and Disease Hospital. It targeted that to reach the entire population and not sample selection. The study sample consisted of 85 child. Hospital records and judicial reports of cases were examined by researchers retrospectively. Number, percentage test used in statistical analysis.
RESULTS: 42.5% of sexually abused children aged between 13-15. The most frequently reported sexual abuse type was vaginal penetration in girls, sexual touching in girls (69.4%). Regarding the abusers; all of them were male, 54.1% were familiar and 14.1% were among relative. 25.9%
of cases were abused by more than one abuser. 91.8% experienced emotional abuse in addition to sexual abuse. 83.5% of cases were diagnosed with at least one mental disorder following the abuse. 37.6% of the cases were diagnosed with severe stress disorder, 27.1% depression, 22.4% behavioral disorders, 12.9% Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).


DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the mental disorder developed following the abuse in a great majority of victims. Sociodemographic features of our cases, as well as their features related to the abuse and the abusers are in line with the data of previous studies.

Keywords: Sexual abuse, mental disorder, child, Psychiatric nurse.


Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuklarının Profilleri

Sevgi Nehir Türkmen1, İlknur Sevinç2, Öznur Kırlı2, Işık Erkul2, Tahliya Kandemir2
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk cinsel istismarı diğer istismar türlerine göre çocuklar üzerinde daha travmatik ve uzun süreli etkiler bırakmaktadır. Bu nedenle bu çalışma Cinsel İstismara Uğrayan Çocukların Profillerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı ve retrospektif nitelikte bir araştırmadır. Çalışma Mayıs-Haziran 2016 tarihinde yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Manisa ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi çocuk kız servisinde yatan 9-17 yaş arası kız çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmada, örneklem seçimine gidilmeden evrenin tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini 85 çocuk oluşturmuştur. 2014-2015 yılında kayıtlı olguların dosyaları ve adli raporları araştırmacılar tarafından geriye dönük olarak incelendi. İstatistiksel analizde sayı yüzde testi kullanıldı
BULGULAR: Cinsel istismara uğrayan çocukların %42.5’i 13-15 yaş arasındadır. En sık bildirilen cinsel istismar tipi kızlarda %69.4’ü vajinal penetrasyon, %62.4’ü bedene cinsel amaçlı dokunmaydı. Mağdurların %25.9’nun birden çok kez cinsel istismara maruz kaldığı saptandı. İstismarcıların tamamı erkek, %54,1’i tanıdık, %14.1’i ise akraba içinden biriydi. Olguların %25.9’nun birden çok istismarcı tarafından istismara uğradığı saptandı. %91.8’i cinsel istismara ek olarak duygusal istismar yaşamıştır. Olguların %83.5’nin istismar sonrası en az bir ruhsal bozukluk tanısı aldığı belirlendi. Olguların %37.6’sı ağır stres bozukluğu, %27.1’i depresyon, %22.4’ü davranış bozukluğu, %12.9’u Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mağdurların büyük bir kısmında istismar sonrası ruhsal bozukluk geliştiği görülmüştür. Olgularımızın sosyodemografik özellikleri, istismar ve istismarcı ile ilgili özellikleri önceden yapılmış çalışmaların verileri ile uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, ruhsal bozukluk, kız çocuk, psikiyatri hemşiresi.


Sevgi Nehir Türkmen, İlknur Sevinç, Öznur Kırlı, Işık Erkul, Tahliya Kandemir. Profıle Of Sexually Abused Gırls. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 197-202

Corresponding Author: Sevgi Nehir Türkmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (6301 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital