E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The comparison of ultrasonography guided transversus abdominis plane block and wound infiltration for pediatric inguinal hernia repair: Randomised clinical study [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 203-208 | DOI: 10.5222/buchd.2017.203  

The comparison of ultrasonography guided transversus abdominis plane block and wound infiltration for pediatric inguinal hernia repair: Randomised clinical study

Ali Ahıskalıoğlu1, Ahmet Murat Yayık2, Mürsel Ekinci3, Birzat Emre Gölboyu4, Özlem Dilara Ergüney1, Mehmet Emin Çelikkaya5, Elif Oral Ahıskalıoğlu2, Muhammet Ahmet Karakaya3, Binali Fırıncı6, Hacı Ahmet Alıcı1
1Ataturk University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Erzurum
2Department of Anesthesiology, Regional Training Hospital, Erzurum
3Medipol University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul
4Suleyman Demirel University, School of Medicine, Department of Pain, Isparta
5Mustafa Kemal University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Hatay
6Atatürk University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum

INTRODUCTION: Postoperative analgesic effect of transversus abdominis plane (TAP) block in patients undergoing abdominal surgery has been controversial. The aim of this study was to compare the analgesic effect of ultrasound guided TAP block and wound infiltration in pediatric patients undergoing inguinal herniorrhaphy.
METHODS: After ethical board approval, 60 children between 3 and 8 years of age undergoing unilateral inguinal hernia repair were randomised to TAP block (group TAP,n=30) or to wound infiltration (group infiltration, n=30). Group TAPB received ultrasound guided TAP block with 0,25 % bupivacaine 0,5 ml/kg and Group C received wound infiltration with 0,25 % bupivacaine 0,5 ml/kg before surgery. Pain scores (Wong-Baker Faces), parental satisfication, block complications and additional analgesia requirements are recorded.
RESULTS: Compared with infiltration group, the pain scores was statistically lower in the TAPB group during first 12 hours (P < 0.05). The additional analgesia requirement was statistically lower in the TAPB group than Group infiltration (10/30 vs 18/30 respectively, p=0.038). Parental satisfaction was statistically higher in the Group TAPB than Group infiltration (p<0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite the postoperative effect of TAP block controversial; ultrasound guided TAP block reduce postoperative pain after pediatric inguinal hernia repair compared to wound infiltration.

Keywords: Ultrasonography, Transversus abdominis plane block, İnguinal hernia, Postoperatif analgesia


Pediatrik inguinal herni tamirinde ultrasonografi eşliğinde yapılan transversus abdominis plan bloğu ile yara yeri infiltrasyonunun karşılaştırılması: Randomize klinik çalışma

Ali Ahıskalıoğlu1, Ahmet Murat Yayık2, Mürsel Ekinci3, Birzat Emre Gölboyu4, Özlem Dilara Ergüney1, Mehmet Emin Çelikkaya5, Elif Oral Ahıskalıoğlu2, Muhammet Ahmet Karakaya3, Binali Fırıncı6, Hacı Ahmet Alıcı1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum
2Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Erzurum
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Isparta
5Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay
6Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Transversus abdominis plan (TAP) bloğun postoperatif analjezik etkinliği abdominal cerrahi geçirecek olan hastalarda tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı inguinal herni tamiri yapılan pediatrik hastalarda ultrasound eşliğinde yapılan TAP blok ile yara yeri infiltrasyonunun analjezik etkinliğini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: : Etik onam alındıktan sonra 3- 8 yaş arası, tek taraflı inguinal herni onarımı yapılacak olan 60 hasta randomize olarak TAP blok (grup TAP, n=30) veya yara yeri infiltrasyonu (grup infiltrasyon, n=30) olarak iki gruba ayrıldı. TAPB grubuna ultrasound eşliğinde 0,5 ml/kg olacak şekilde %0,25’lik bupivakain, Grup C’ye ise 0,5 ml/kg olacak şekilde 0,25’lik bupivakain cerrahi öncesi uygulandı. Ağrı skorları (Wong-Baker Yüz Skalası), aile memnuniyeti, blok komplikasyonları ve ek analjezik gereksinimi kaydedildi.
BULGULAR: İnfiltrasyon grubu ile karşılaştırıldığında; ilk 12 saatteki ağrı skorları TAPB grubunda istatistiksel olarak daha düşüktü (P < 0.05). Ek analjezik ihtiyacı TAPB grubunda, infiltrasyon grubuna göre istatistiksel olarak daha düşüktü (10/30 vs 18/30 sırasıyla, p=0.038). Aile memnuniyeti TAPB grubunda, Grup infiltrasyona göre istatistiksel olarak daha fazlaydı (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: TAP bloğun postoperatif analjezik etkinliği tartışmalı olmasına rağmen; pediatrik inguinal herni tamirinde ultrasound eşliğinde uygulanan TAP blok yara yeri infiltrasyonuna göre ağrı skorlarını anlamlı derecede azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, Transversus Abdominis Plan Bloğu, İnguinal herni, Postoperatif analjezi


Ali Ahıskalıoğlu, Ahmet Murat Yayık, Mürsel Ekinci, Birzat Emre Gölboyu, Özlem Dilara Ergüney, Mehmet Emin Çelikkaya, Elif Oral Ahıskalıoğlu, Muhammet Ahmet Karakaya, Binali Fırıncı, Hacı Ahmet Alıcı. The comparison of ultrasonography guided transversus abdominis plane block and wound infiltration for pediatric inguinal hernia repair: Randomised clinical study. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 203-208

Corresponding Author: Ali Ahıskalıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (67 accesses)
 (1685 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital