E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of myocardial functions in children receiving anthracyclines [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(3): 191-197 | DOI: 10.5222/buchd.2013.191  

Evaluation of myocardial functions in children receiving anthracyclines

Yılmaz Yozgat1, Vedat Okutan2, Ahmet Emin Kürekçi3, Abdullah Avni Atay3, Utku Karaarslan1, Mustafa Koray Lenk2, Okan Özcan3
11- department Of Pediatric Cardiology, Dr. Behçet Uz Children
22- Department Of Pediatric Cardiology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara,turkey
33.department Of Pediatric Hematology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara,turkey

OBJECTIVE: In our study, using echocardiographic measurements in patients with acute lymphoblastic leukemia receiving anthracycline therapy have evaluated presence of anthracycline-induced cardiac dysfunction and it has been carried out to determine the statistical echocardiographic parameters that predict it.
METHODS: Thirty cases (mean age 9.87±3.92 years, 13 males and 17 females ) with pediatric hematological conditions receiving anthracycline therapy were enrolled in the study, along with 30 age-matched controls. Their cardiac functions were evaluated echocardiographically with two dimensional, M-mode, PW Doppler and PW tissue Doppler methods.
RESULTS: The left ventricular cardiac functions were significantly reduced in the study group. The fractional shortening (FS) was 36.09 ± 3.17% (range 28-41%) in the study group as opposed to 39.65 ± 3.21% (34-45%) in controls (p= 0,03 ). The Diastolic functions (E/A ratio) weren’t significantly change in the study group. (Right ventricular (RV) flow E/A 1.36±0.29 and 1.34±0.69, p>0,05. Left ventricular (LV) flow E/A 1.53±0,31 and 1.58±0,35, p> 0,05. The myocardial performance index (MPI) was calculated in the study subjects using both PW Doppler and PW tissue Doppler methods and compared to controls. RV flow MPI 0.39±0.02 and 0.33±0.03, p< 0,01. LV flow MPI 0.41±0.08 and 0.34±0.04, p < 0,01. RV tissue MPI 0.44±0.04 and 0.39±0.05, p< 0,01. LV tissue MPI 0.42±0,02 and 0.36±0.01, p < 0,01.
CONCLUSION: The results of our study show that MPI and systolic functional changes are better indicators of anthracycline cardiotoxicity than are diastolic functions. We suggest that RV and LV tissue MPI be primarily used in the search for anthracycline cardiotoxicity.

Keywords: Myocardial performance index, cardiotoxicity, anthracycline


Antrasiklin uygulanmış çocuk hastaların miyokardiyal performanslarının değerlendirilmesi

Yılmaz Yozgat1, Vedat Okutan2, Ahmet Emin Kürekçi3, Abdullah Avni Atay3, Utku Karaarslan1, Mustafa Koray Lenk2, Okan Özcan3
1İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği,izmir
2Gulhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Ankara
3Gulhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Çalışmamızda antrasiklin tedavisi almış akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastalarda ekokardiyografik ölçümler kullanılarak antrasiklin kardiyotoksisitesi değerlendirilmiş ve kardiyotoksisiteyi göstermede istatistiksel olarak anlamlı ekokardiyografik parametreleri belirlemek için yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya antrasiklin tedavisi almış akut lenfoblastik lösemili 30 (ortalama 9.87±3.92 yaş,13'ü erkek, 17'i kız) hasta ile, aynı yaş gurubundan 30 sağlıklı çocuk alındı. Kardiyak fonksiyonları ekokardiyografik olarak iki boyutlu, M-mode, PW Doppler ve PW doku Doppler yöntemleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hasta grubunun sol ventrikül kısalma fraksiyonu (KF) (36.09 ± 3.17 vs 39.65 ± 3.21, p= 0,03 ) kontrol grubuna göre belirgin azalma saptandı. Diyastolik fonksiyonlarda hasta grubunda kontrol grubuna göre hem akım hem de doku Doppler ile değişiklik saptanmadı. Sağ ventrikül (Sağ V) akım E/A 1.36±0.29 and 1.34±0.69, p> 0,05. Sol ventrikül (Sol V) akım E/A 1.53±0,31 ve 1.58±0,35, p> 0,05 ).Miyokardiyal performans indeksi (MPİ) hasta grubunda PW doppler ve PW doku doppler yöntemi kullanılarak hesaplandı ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Sağ V akım MPİ 0.39±0.02 ve 0.33±0.03, p < 0,01. Sol V akım MPİ 0.41±0.08 ve 0.34±0.04, p < 0,01. Sağ V doku MPİ 0.44±0.04 ve 0.39±0.05, p < 0,01. Sol V doku MPİ 0.42±0,02ve 0.36±0.01, p < 0,01.
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre, antrasiklin kardiyotoksisitesini belirlemede MPI ve sistolik fonksiyonlardaki değişimin, diyastolik fonksiyonlara göre daha iyi birer gösterge olduğunu göstermiştir. Sağ ve Sol V doku MPİ antrasikline bağlı geç kardiyotoksisiteyi göstermede öncellikli olarak kullanılabilir olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Miyokardiyal performans indeksi, kardiyotoksisite, antrasiklin


Yılmaz Yozgat, Vedat Okutan, Ahmet Emin Kürekçi, Abdullah Avni Atay, Utku Karaarslan, Mustafa Koray Lenk, Okan Özcan. Evaluation of myocardial functions in children receiving anthracyclines. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(3): 191-197

Corresponding Author: Yılmaz Yozgat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (42 accesses)
 (1436 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital