ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Congenital Disorder of Glycosylation: Clinical and Molecular Characteristics of 9 Patients from Turkey [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 267-273 | DOI: 10.5222/buchd.2020.09471  

Congenital Disorder of Glycosylation: Clinical and Molecular Characteristics of 9 Patients from Turkey

Melis Kose1, Engin Kose2, Mehtap Kagnici3, Hande Gazeteci Tekin4, Burçin Ozen5, Taha Reşid Ozdemir6, Özgür Kirbiyik6, Huseyin Onay7, Ünsal Yilmaz8, Aycan Unalp8
1İzmir Katip Çelebi University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Inborn Errors of Metabolism, Izmir, Turkey
2Urfa Research and Training Hospital, Division of Inborn Errors of Metabolism, Urfa, Turkey
3Health Sciences University, Antalya Research and Training Hospital, Division of Inborn Errors of Metabolism, Antalya, Turkey
4İzmir Çiğli Research and Training Hospital, Division of Pediatric Neurology, Izmir, Turkey
5Health Sciences University, Tepecik Research and Training Hospital, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
6Health Sciences University, Tepecik Research and Training Hospital, Department of Genetics, İzmir, Turkey
7Ege University Medical Faculty, Department of Medical Genetics, Izmir, Turkey
8Health Sciences University, Behçet Uz Children Research And Training Hospital, Department Of Child Neurology, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Congenital disorders of glycosylation (CDG) is a group of genetic diseases that lead to impairment in protein and lipid glycosylation and glycosylphosphatidylinositol synthesis. More than 140 types of CDG have been identified and the number is increasing day by day. Glycosylation is very important in post-translational process and half of the proteins in human organism require glycosylation in order to exert an effect. Therefore, the disease causes an extremely wide clinical spectrum in affected patients. Our aim is to share the clinical features of our patients with CDG and contributing to increase the awareness of this highly heterogeneous clinical spectrum among paediatricians.
METHODS: Nine patients from 9 families whose molecular and biochemical diagnosis was confirmed were included in the study. All patients were evaluated by a pediatric metabolism specialist. Laboratory analysis results and clinical features were obtained from hospital records. Clinical, biochemical and molecular properties of 9 patients were reported in this present study.
RESULTS: Four patients were detected as PMM2-CDG (CDG Ia), 1 patient MPI-CDG (CDG Ib), 1 patient ALG3-CDG (CDG Id), 1 patient ALG1-CDG (CDG Ik), 1 patient DOLK-CDG (CDG Im) and 1 patient COG4-CDG (CDG IIj). Sialotransferrin Electrophoresis was performed in 8 of of 9 patients. Six patients were diagnosed by high output next generation sequencing technologies. All of our patients had previously indentified variants
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study is one of the first CDG case series presented in this country. CDG should be kept in mind as an important preliminary diagnosis in patients with multi-systemic involvement and neurological findings.

Keywords: CDG, Congenital disorder of glycosylation, PMM2, MPI, ALG1, ALG3, DOLK, COG4, next generation sequence analyse, sialotransferrin electrophoresis


Konjenital Glikozilasyon Defektleri: Türkiye’den 9 Hastanın Klinik ve Moleküler Özellikleri

Melis Kose1, Engin Kose2, Mehtap Kagnici3, Hande Gazeteci Tekin4, Burçin Ozen5, Taha Reşid Ozdemir6, Özgür Kirbiyik6, Huseyin Onay7, Ünsal Yilmaz8, Aycan Unalp8
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Metabolizma Ünitesi, İzmir, Türkiye
2Urfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bölümü, Urfa, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Metabolizma Bölümü, Antalya, Türkiye
4İzmir Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, İzmir, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Bölümü, İzmir, Türkiye
7Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
8Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Behçet Uz Çocuk Sağlığı, Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Konjenital glikozilasyon defektleri (CDG), protein ve lipid glikozilasyonu ve glikozilfosfotidilinositol sentezinde bozukluğa yol açan bir grup genetik hastalıktır. 140’dan fazla CDG tipi tanımlanmıştır ve sayı her geçen gün artmaktadır. Glikozilasyonun post-translasyonel süreç için çok önemli olması ve insan organizmasındaki proteinlerinin yarısının etki olabilmesi için glikozillenmesi gerekliliği hastaların son derece geniş bir klinik spektruma neden olmaktadır. Çalışmamızın amacı; CDG tanısı ile izlediğimiz hastaların klinik özelliklerinin paylaşılması ve son derece heterojen klinik fenotipe sahip bu hastalık grubuna ait farkındalığın arttırılmasın katkıda bulunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Moleküler ve biyokimyasal olarak tanısı doğrulanan 9 aileden 9 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalar çocuk metabolizma uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Laboratuar analiz sonuçları ve klinik özellikleri hastane kayıtlarından elde edilmiştir. Çalışmamız; 9 hastanın klinik, biyokimyasal ve moleküler özelliklerini sunmaktadır.
BULGULAR: Dört hasta PMM2-CDG (CDG Ia), 1 hasta MPI-CDG (CDG Ib), 1 hasta ALG3-CDG (CDG Id), 1 hasta ALG1-CDG (CDG Ik), 1 hasta DOLK-CDG (CDG Im), 1 hasta COG4-CDG (CDG IIj) olarak saptanmıştır. Hastalarımızın tamamında sialotransferrin elektroforezi yapılabilmiştir. 6 hasta yüksek çıktılı next generation sequencing teknolojileri ile moleküler tanı almıştır. Hastalarımızın tamamında literatürde daha önce tanımlanmış varyantlar saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız ülkemizden sunulan ilk CDG olgu serilerinden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Multisistemik tutulumu olan, nörolojik bulguları olan hastalarda CDG önemli bir ön tanı olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: CDG, Konjenital glikozilasyon defektleri, PMM2, MPI, ALG1, ALG3, DOLK, COG4, yeni nesil dizi analizi, sialotransferrin elektroforezi


Melis Kose, Engin Kose, Mehtap Kagnici, Hande Gazeteci Tekin, Burçin Ozen, Taha Reşid Ozdemir, Özgür Kirbiyik, Huseyin Onay, Ünsal Yilmaz, Aycan Unalp. Congenital Disorder of Glycosylation: Clinical and Molecular Characteristics of 9 Patients from Turkey. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 267-273

Corresponding Author: Melis Kose, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (153 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital