E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Comparison of the self and the proxy versions of the KIDSCREEN quality of life scale: To what extend can parents predict quality of life of their children? [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(1): 15-24 | DOI: 10.5222/buchd.2016.015  

Comparison of the self and the proxy versions of the KIDSCREEN quality of life scale: To what extend can parents predict quality of life of their children?

Hakan Baydur1, Dilek Ergin1, Gül Gerçeklioğlu2, Erhan Eser3
1Celal Bayar University, School of Health Sciences, Manisa, Turkey
2Celal Bayar University, Vocational School of Health Services, Manisa, Turkey
3Celal Bayar University, School of Medicine, Department of Public Health, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to compare the agreement between self and proxy responses of the KIDSCREEN health related quality of life (HRQOL).
METHODS: This is cross sectional study was carried out on 662 children/adolescents aged between 8 to 18 and 543 parents in 6 schools of Manisa city center, Turkey. Following descriptive findings, Pearson correlation analyses, Intraclass Correlation Coefficients and Bland-Altman graphs were performed in the statistical analyses. Additional Linear Regression analysis was performed in order to show the extend of proxy evaluations predicting children's HRQOL.
RESULTS: %49.4 of the children were male; and mean age was 13.1±2.4 years. Correlation coefficients and ICCs of Self and proxy HRQOL evaluations were between 0.27 to 0.52 and 0.43 to 0.68 respectively for the various dimensions of the KIDSCREEN. The range of Determination coefficients (R2) for the prediction of self-ratings by proxy ratings were between 0.10 to 0.41 for different dimensions. Bland-Altman graph showed a sound distribution (majority of the values are between ±2 standard deviation limits) around zero line of the graph for both KIDSCREEN-52 physical well-being scale and KIDSCREEN-10.
DISCUSSION AND CONCLUSION: KIDSCREEN self and proxy ratings showed a moderate level of agreement. A significant disagreement was detected for bullying dimension between self and proxy ratings. Parents overestimated HRQOL in the "moods and emotions" dimension compared to their children whereas children better perceived their physical well-being than their parents for the long version (KIDSCREEN-52). A good agreement was detected between self and proxy ratings for the short version (KIDSCREEN-10).

Keywords: Quality of Life, self-rating, proxy-rating, agreement


KIDSCREEN yaşam kalitesi ölçeği özbildirim ve vekil ölçüm sonuçlarının karşılaştırması: Ebeveynler çocuklarının yaşam kalitesini ne kadar öngörebiliyor?

Hakan Baydur1, Dilek Ergin1, Gül Gerçeklioğlu2, Erhan Eser3
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Manisa-Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Manisa-Türkiye
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., Manisa-Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı KIDSCREEN sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (SYK) ölçeği öz bildirim yanıtları ile vekil yanıtları arasındaki uyumu karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Manisa’da yer alan 6 okulda 8-18 yaş arası 662 çocuk/genç, 543 ebeveyn üzerinde yürütülmüş kesitsel bir araştırmadır. Araştırmada katılımcıların sosyodemografik özellikleri belirlenmiş ve KIDSCREEN yaşam kalitesi anketi uygulanmıştır. Araştırmanın analizinde temel tanımlayıcı bulgular ile öz bildirim-vekil değerlendirmesinin birlikteliğini belirlemek için korelasyon analizi, sınıfiçi korelasyon katsayıları (Intraclass Correlation Coeffience, ICC), Bland-Altman grafiği incelenmiştir. Ayrıca çocuğun/gencin yaşam kalitesi puanlarını vekil/ebeveyn ölçümünün ne kadar açıklayabildiğini belirlemek için doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.
BULGULAR: Katılan çocukların %49.4’ü erkek, yaş ortalaması 13.1±2.4’tür. SYK öz bildirim ve vekil yanıtlarının korelasyon katsayısının 0.27 ile 0.52 arasında, ICC değerleri dağılımı ise 0.43 ile 0.68 arasındadır. Ebeveyn yanıtlarının çocuğun/gencin yaşam kalitesini öngörebilmedeki tanımlayıcılık katsayısının (R2) 0.10 ile 0.41 arasında belirlenmiştir. Bland-Altman grafiği KIDSCREEN-52 ve KIDSCREEN-10 için sistematik hatadan uzak, sıfırın etrafında dağılmakta ve ±2 standart sapma aralığı içerisinde yer almaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KIDSCREEN yaşam kalitesi ölçeği öz bildirim-vekil sürümü orta düzeyde birliktelik ve uyum gösterdiği bulunmuştur. Ebeveyn-çocuk değerlendirmelerinde özellikle Sosyal kabul-zorbalık boyutunda tutarsızlık vardır. Uzun sürümde (KIDSCREEN-52), ebeveynler duygudurum ve duygulanım boyutunda çocuklarından daha yüksek skor verirken, çocuklar kendi bedensel iyilik durumlarını ebeveynlerinden daha olumlu algılamaktadırlar. İndeks sürümde (KIDSCREEN-10) ise çocuk-ebeveyn değerlendirmesi tutarlıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, öz bildirim değerlendirmesi, vekil değerlendirmesi, tutarlılık


Hakan Baydur, Dilek Ergin, Gül Gerçeklioğlu, Erhan Eser. Comparison of the self and the proxy versions of the KIDSCREEN quality of life scale: To what extend can parents predict quality of life of their children?. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(1): 15-24

Corresponding Author: Hakan Baydur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (12 accesses)
 (1717 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital