E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Clinical characteristics and follow-up results of unilateral renal agenesis and hypoplasia of children [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(3): 185-190 | DOI: 10.5222/buchd.2016.185  

Clinical characteristics and follow-up results of unilateral renal agenesis and hypoplasia of children

Havva Evrengül1, Pelin Ertan2, Erkin Serdaroğlu3, Selçuk Yüksel1
1Pamukkale University School of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, Denizli
2Celal Bayar University School of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, Manisa
3Izmir Behcet Uz Children’s Hospital, Pediatric Nephrology Department,Izmir

INTRODUCTION: Children with a low nephron number have an increased risk of developing hypertension, proteinuria and chronic kidney disease in later life. This renal injury is caused by glomerular hyperfiltration. The aim of this study was to evaluate clinical characteristics and follow-up results of unilateral renal agenesis and hypoplasia of children.
METHODS: We reviewed the clinical, radiological, and nuclear medicine findings of children with unilateral agenetic or hypoplastic kidney who were followed at Celal Bayar University Scholl of Medicine and Dr. Behcet Uz Children's Hospital between 2005 and 2012.
RESULTS: The study was consisted of 30 (60%) males and 20 (40%) females with an average age of 8.9±4 years. A total of 25 patients were diagnosed renal agenesis and 25 were diagnosed with renal hypoplasia. On laboratory evaluation, the mean serum creatinine level was 0.45±0.22 mg/dl and the mean estimated glomerular filtration rate (eGFR) was 144±30.3 ml/min. 29 patient (58%) had hyperfiltration according to an eGFR. Proteinuria and hypertension were noted in 1 (4%). Urological anomalies were found in 15 patients (30%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study determines children with unilateral renal agenesis and hyopoplasia had normal serum creatinine values. Howewer 29 patient (58%) had hyperfiltration according to eGFR. Because many children with hiperfiltration develop renal injury in later life, we emphasize the need for clinical follow up in these patients starting at birth.

Keywords: Congenital renal diseases, Renal Agenesis, Renal Hyopoplasia


Tek taraflı renal agenezi ve hipoplazili çocukların klinik özellikleri ve izlem sonuçları

Havva Evrengül1, Pelin Ertan2, Erkin Serdaroğlu3, Selçuk Yüksel1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Manisa
3İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Pediatrik Nefroloji Bölümü,İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Az nefron sayısına sahip çocuklarda, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde hipertansiyon, proteinüri ve kronik böbrek yetmezliği gelişme riski yüksektir. Bu renal hasar, glomerüler hiperfiltrasyondam kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı tek taraflı agenezik ve hipoplazik böbreği olan çocukların klinik özelliklerinin ve izlem sonuçlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde takip edilen, tek taraflı renal agenezisi ve hipoplazisi olan hastaların klinik, radyolojik ve nükleer tıp inceleme bulguları değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışma ortalama yaşı 8,9±4 yıl olan 30 (%60) erkek ve 20 (%40) kız hastadan oluşmaktaydı. 25 hasta renal agenezi, 25 hasta renal hipoplazi tanısı aldı. Laboratuar incelemesinde ortalama serum kreatinin düzeyi 0,45±0,22 mg/dl ve tahmin edilen glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) 144±30,3 ml/dakika idi. 29 (%58) hastada hiperfiltrasyon saptandı. Proteinüri ve hipertansiyonu olan 1 (%4) hasta vardı. 15 (%30) hastada ürolojik anamoli mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada tek taraflı renal agenezisi ve hipoplazisi olan hastaların serum kreatinin düzeyi normal bulundu. Ancak bu hastaların 29 (%58) hiperfiltrasyon vardı. Hiperfiltasyonu olan çocukların çoğunda yaşamlarının ilerleyen döneminde renal hasar geliştiği için bu çocukların doğumdan itibararen klinik takiplerinin yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital böbrek hastalıkları, Renal Agenezi, Renal Hipoplazi


Havva Evrengül, Pelin Ertan, Erkin Serdaroğlu, Selçuk Yüksel. Clinical characteristics and follow-up results of unilateral renal agenesis and hypoplasia of children. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(3): 185-190

Corresponding Author: Havva Evrengül, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (6793 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital