E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
C-Kıt Expressıon In Pedıatric Tumors: What Is Hıdden Beneath The Tıp Of The Iceberg? [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(1): 26-32 | DOI: 10.5222/buchd.2011.026  

C-Kıt Expressıon In Pedıatric Tumors: What Is Hıdden Beneath The Tıp Of The Iceberg?

Safiye Aktaş1, Gülden Diniz2
1Dokuz Eylul University, Oncology Institute, Izmir, Turkey.
2Dr.behcet Uz Children’s Research Hospital, Department Of Pathology, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: C-kit protein is a member of the type III receptor tyrosine kinase family. Although c-kit is believed to have a pathogenetic role in gastrointestinal stromal tumors (GIST), it is expressed by several other tumors. The aim of this study is to evaluate c-kit expression in pediatric tumors.
METHODS: C-kit expression was retrospectively evaluated by immunohistochemical method in 205 pediatric tumors. A 2 test was used to analyze the c-kit expression in different tumor groups.
RESULTS: Expression of c-kit is demonstrated in 9.8 % of our pediatric tumor cases. c-kit is most expressed in Wilms tumor (in 9 cases of 32). Three of the 26 rhabdomyosarcoma cases are positive for c-kit. In three cases of 7 hepatoblastoma, two cases of three inflamatory fibrous tumor, in one of the two nasopharingeal carcinoma, in an epitheloid sarcoma, in a hepatocelluary carcinoma and in a case of pancreatic pseudopapillary tumor c-kit was positive.
CONCLUSION: Wilms tumor, rhabdomyosarcoma, hepatoblastoma, and nasopharingeal carcinomas of which express c-kit may represent suitable targets for new therapeutic agents in pediatric tumors.

Keywords: c-kit, pediatric tumor


Pediatrik Tümörlerde C-Kit Ekspresyonu: Buzdağının Altında Saklı Olan Ne?

Safiye Aktaş1, Gülden Diniz2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir
2Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir

AMAÇ: C-kit, tip 3 reseptör tirozin kinaz ailesini üyesi bir proteindir. Gastrointestinal stromal tümör patogenezinde rolü olduğuna inanılmakla birlikte, birçok başka tümörde de eksprese edilmektedir. Bu çalışmanın amacı pediatrik tümörlerde c-kit ekspresyonunu değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: C-kit ekspresyonu immün histokimyasal boyamalarla 205 pediatrik tümörde retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Farklı tümörlerdeki c-kit ekspresyonunun değerlendirilmesinde ki-kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Pediatrik tümör olgularının % 9,8’inde c-kit ekspresyonu gözlenmiştir. En yoğun c-kit ekspresyonu gözlenen tümör Wilms tümörüdür (32 olgunun 9’unda). Yirmi altı rabdomyosarkom olgusunun 3’ünde c-kit pozitiftir. Yedi hepatoblastomun 3’ünde, 3 inflamatuvar fibröz tümörün 2’sinde, 2 nazofarinks karsinomunun birinde, 1 epiteloid sarkomda, 1 hepatosellüler karsinomda ve 1 pankreatik psödopapiller tümörde c-kit pozitif bulunmuştur.
SONUÇ: Ekspresyon saptanan Wilms tümörü, rabdomyosarkom, hepatoblastom ve nazofarenks karsinomunda; pediatrik tümörlerdeki tedavi protokolleri için, c-kit yeni bir hedef oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: C-kit, pediatrik tümör


Safiye Aktaş, Gülden Diniz. C-Kıt Expressıon In Pedıatric Tumors: What Is Hıdden Beneath The Tıp Of The Iceberg?. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(1): 26-32

Corresponding Author: Safiye Aktaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (2073 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital