E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Long-term Results and Stool Incontinence of Patients with Operated Anorectal Malformations [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 37-42 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.08076  

Evaluation of Long-term Results and Stool Incontinence of Patients with Operated Anorectal Malformations

Binali Fırıncı, Ahmet Bedii Salman
Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum, Turkey

Objective: Anorectal malformations (ARMs) are a group of anomalies with a wide spectrum, from simple types requiring minimal surgery to complex anomalies requiring complex surgical interventions. Constipation and inability to achieve stool continence are the leading problems in the late postoperative period for patients with ARMs.
Method: This study aimed to evaluate and compare the long-term results and stool continence status of the patients with ARMs who had undergone a definitive surgery in our clinic between January 1996 and December 2009, according to anal atresia types. The patients were evaluated in terms of anomaly type, additional organ anomaly, surgeries performed, and postoperative complications.
Results: A total of 68 patients including 40 (58.82%) male, and 28 (41.18%) female cases who had undergone definitive surgery were examined. Considering all patients, the most common anomaly was anocutaneous fistula detected in 20 patients (29.4%), and the least common one was rectovesical fistula detected in 1 (1.5%) patient. When the definitive surgeries performed on patients with ARM are evaluated according to the type of ARM, most frequently anoplasty (n=20) had been performed. The most common complaint of the patients was constipation (n=20). A statistically significant relationship was found between the type of anomaly, the type of the definitive surgery performed, constipation and stool incontinence (p<0.05).
Conclusion: Patients should be followed up in the postoperative period for problems such as anal stenosis and constipation, and treatment should be initiated before formation of fecalith in patients with constipation.

Keywords: Anorectal malformation, constipation, incontinence


Opere Anorektal Malformasyonlu Hastaların Uzun Dönem Sonuçlarının ve Fekal İnkontinanslarının Değerlendirilmesi

Binali Fırıncı, Ahmet Bedii Salman
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Amaç: Anorektal malformasyonlar (ARM) minimal cerrahi gerektiren basit tipten, kompleks cerrahi girişim gerektiren karmaşık anomalilere kadar geniş bir spektruma sahip anomali grubudur. ARM’li hastaları bekleyen postoperatif geç dönem problemlerin başında konstipasyon ve gaita kontinansının sağlanamaması gelir.
Yöntem: Bu çalışma kliniğimizde Ocak 1996-Aralık 2009 yılları arasında definitif operasyonu tamamlanmış olan ARM’li hastaların uzun dönem sonuçlarının ve gaita kontinans durumlarının anal atrezi tiplerine göre değerlendirilip, karşılaştırılması amaç edinilmiştir. Hastalar anomali tipi, ek organ anomalisi, yapılan ameliyat ve postoperatif komplikasyonlar açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Definitif operasyon uygulanan 68 hasta incelendiğinde 40 hastanın erkek (%58,82) ve 28 hastanın ise kız (%41,18) olduğu görülmüştür. Tüm hastalar ele alındığında en çok karşılaşılan anomalinin 20 hastada (%29,4) tespit edilen anokutanöz fistül olup en az karşılaşılan anomali 1 hastada (%1,5) tespit edilen rektovezikal fistül olmuştur. ARM’li hastalara uygulanan definitif operasyonlar ARM tipine göre değerlendirildiğinde, en çok yapılan ameliyat (n=20) anoplasti operasyonudur. Hastalar en çok kabızlıktan şikayet etmekteydi (n=20). Anomali tipi, uygulanan definitif ameliyat ile kabızlık ve gaita kaçırma arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0,05).
Sonuç: Hastalar postoperatif dönemde anal darlık ve kabızlık gibi problemler yönüyle takip edilmeli, kabızlık tespit edilen hastalarda dışkı taşlaşması oluşmadan tedavi başlanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anorekatal malformasyon, kabızlık, inkontinans


Binali Fırıncı, Ahmet Bedii Salman. Evaluation of Long-term Results and Stool Incontinence of Patients with Operated Anorectal Malformations. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 37-42

Corresponding Author: Binali Fırıncı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (252 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital