E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Effect of Kangaroo Care on Pain Score During Repeated Heel Lance in Newborns [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 87-93 | DOI: 10.5222/buchd.2020.07269  

The Effect of Kangaroo Care on Pain Score During Repeated Heel Lance in Newborns

Gülen Yücel1, Hatice Yıldırım Sarı2, Özgür Olukman1
1Çiğli Regional Training Hospital, Izmir
2Izmir Katip Çelebi University, Department of Child Health and Diseases Nursing, İzmir

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the effect of kangaroo care provided during recurrent heel lance procedures on the pain score of a newborn.
METHODS: The study is a randomized controlled experimental study. It included 60 2- to 7-day-old term-born newborns hospitalized with the diagnosis of moderate-risk hyperbilirubinemia. Of them, 30 were assigned into the intervention group and 30 to the control group. In the unit where the study was conducted, all newborns having no oral intake problem are administered one or two ml of 25% dextrose solution two minutes before the procedure. The newborns in the control group underwent the clinical routine at each pain interference. The newborns in the intervention group were given a 30-minute kangaroo care before the last pain intervention. Just before the intervention, they were administered 25% sucrose solution orally, a routine procedure in the clinic. Heel lance was performed by the researcher using the appropriate technique. The pain score was assessed by two observers independently of each other using the NIPS scale during and two minutes after the procedure.
RESULTS: During the first heel lance procedure, no difference was found between the mean pain scores of the newborns in the intervention and control groups. However, during the second heel lance procedure, the mean pain score of the newborns who received kangaroo care (3.13 ± 2.33) was significantly lower than that of the newborns in the control group (6.10 ± 0.96) (p <0.001). After the second heel lance procedure, the mean pain score was 0.33 ± 1.18 in the newborns who received kangaroo care and 1.07±2.20 in the newborns in the control group, and the difference was not significant (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, it was found that kangaroo care decreased the pain score during the recurrent heel lance procedures.

Keywords: Kangaroo Care, Newborn, Pain, Repeated Pain


Yenidoğanlarda Tekrarlayan Topuk Kan Alımı Sırasında Uygulanan Kanguru Bakımının Ağrı Puanına Etkisi

Gülen Yücel1, Hatice Yıldırım Sarı2, Özgür Olukman1
1Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, tekrarlayan topuk kanı alma sırasında uygulanan kanguru bakımının yenidoğanın ağrı puanına etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma randomize kontrollü yarı deneysel çalışma türündedir. Araştırmaya orta riskli hiperbilirubinemi tanısıyla yatmış, miadında doğan, yaşamlarının iki-yedinci günlerinde olan, 30 girişim, 30 kontrol olmak üzere toplam 60 yenidoğan dahil edilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü ünitede oral alımında sorun olmayan tüm yenidoğanlara işlemden iki dk. önce %25’lik sukroz çözeltisi bir-iki ml ağızdan verilmektedir. Kontrol grubundaki yenidoğanların her ağrılı girişiminde klinik rutini uygulanmıştır. Girişim grubundaki yenidoğanlara ise son ağrılı girişim öncesinde 30 dk.’lık kanguru bakımı verilmiş, işlemden hemen önce klinikte rutin olarak kullanılan %25’lik oral sukroz çözeltisi verilmiştir. Araştırmacı tarafından uygun teknikle topuk kanı alınmış, işlem anında ve işlemden iki dk. sonra iki bağımsız gözlemci tarafından NIPS ölçeği ile ağrı puanı değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Birinci topuk kanı alma işleminde girişim ve kontrol grubundaki yenidoğanların ağrı puan ortalamaları arasında fark saptanmamıştır. İkinci kan alma işlemi sırasında kanguru bakımı verilen yenidoğanların ağrı puan ortalamasının (3,13±2,33) kontrol grubundaki yenidoğanlara (6,10±0,96) göre anlamlı şekilde düşük olduğu saptanmıştır (p<0,001). İkinci kan alma işlemi sonrasında ağrı puan ortalamasının kanguru bakımı verilen yenidoğanlarda 0,33±1,18, kontrol grubundaki yenidoğanlarda 1,07±2,20 olduğu, gruplar arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, tekrarlayan ağrılı girişimlerde kanguru bakımının işlem sırasında ağrı puanını düşürdüğü saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Kanguru Bakımı, Tekrarlayan ağrı, Yenidoğan


Gülen Yücel, Hatice Yıldırım Sarı, Özgür Olukman. The Effect of Kangaroo Care on Pain Score During Repeated Heel Lance in Newborns. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 87-93

Corresponding Author: Gülen Yücel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (66 accesses)
 (2103 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital