E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Evaluation Of Ventrikular Function Of Newly Diagnosed Idiopatic Generalized Epileptic Children With Tissue Doppler Imaging [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(1): 23-30 | DOI: 10.5222/buchd.2018.023  

The Evaluation Of Ventrikular Function Of Newly Diagnosed Idiopatic Generalized Epileptic Children With Tissue Doppler Imaging

Ceren Yılmaz, Önder Doksöz, Aycan Ünalp, Timur Meşe, Utku Karaaslan
Health Science University Dr. Behcet Uz Children Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital

INTRODUCTION: We are aimed to evaluate the left ventricular diastolic function of the patients who are newly diagnosed and not yet treated with idiopathic generalized epilepsy by using tissue doppler eimaging.
METHODS: The study was included the 31 patients who were newly diagnosed as idiopathic generalized epilepsy and not yet treated. In this study 29 healthy children enrolled as control group who were similar in age and gender of the patients.In this study 29 healthy children enrolled as control group who were similar in age and gender of the patients. Transthoracic two-dimensional and Doppler echocardiographic examinations of patients was performed.
RESULTS: There was not significant differences between patients and control groups were assessed with conventional echocardiographic variables (p> 0.05). Measurement of right ventricular isovolumic contraction time of case and control groups with tissue doppler imaging was found shorter in the patient group and comparing with the control group in terms of İVCT values were found statistically significant. Measurements of the differences between medial wall of the annulus systolic peak velocity and the differences between IVCT (p <0.05) were significant in case and control groups. These parameters for explaining the lowness of İVCT as sistolic dysfunction, we need more comprehensive studies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The diastolic functions in our patients may have not yet affected because the mean age of our patients is younger, and the diagnosis time of seizure frequency is newly. Therefore to show the effect of epilepsy on diastolic function in children,more comprehensive at longer duration studies with drug resistant epileptic children are needed.

Keywords: Idiopathic epilepsy, diastolic function, tissue doppler imaging.


Yeni Tanı Almış İdiopatik Epilepsili Çocuklarda Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonlarının Doku Doppler Görüntüleme İle Değerlendirilmesi

Ceren Yılmaz, Önder Doksöz, Aycan Ünalp, Timur Meşe, Utku Karaaslan
Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Epileptik deşarjlar santral otonomik alana yayılarak, vital kardiyak fonksiyonlar üzerindeki normal otonomik kontrolü değiştirebilir. Biz de çalışmamızda yeni tanı almış ve henüz tedavi başlanmamış idiopatik jeneralize epilepsili çocuk hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının doku doppler görüntüleme (DDG) ile değerlendirilmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 1981 ILAE sınıflamasına göre yeni tanı almış ve henüz tedavi başlanmamış idiyopatik jeneralize epilepsili yenidoğan dönemi hariç 1 ay-18 yaş arası 31 çocuk alındı. Kontrol grubu ise yaş ve cinsiyet bakımından bu hastalara benzer 29 sağlıklı çocuktan oluşturuldu. Olguların transtorasik iki boyutlu ve Doppler ekokardiyografik incelemeleri yapıldı.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 7.42 (3.52) saptandı. Olgu ve kontrol grupları arasında konvensiyonel ekokardiyografi ile değerlendirilen değişkenler arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Olgu ve kontrol grubunun DDG ile yapılan sağ ventrikül ölçümlerinde izovolemik kontraksiyon zamanı (İVCT) hasta grubunda kısa bulundu ve hasta ile kontrol grubu arasında İVCT yönünden karşılaştırıldığında değerlerin istatiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Olgu ve kontrol gruplarında ölçülen medial duvar annulus sistolik tepe akım hızları arasındaki fark (p<0.05) ve izovolemik kontraksiyon zamanları arasındaki fark (p<0.05) anlamlı bulundu. Ölçülen bu parametreler sistolik fonksiyonları göstermekle birlikte İVCT düşüklüğünün sistolik disfonksiyon olarak yorumlanabilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçta, hasta grubunda sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu saptanmamış olmakla birlikte hastalarımızın yaş ortalamasının küçük, tanı alma süresi ve nöbet sıklığının az olmasının hastalarımızda henüz diyastolik fonksiyonlarını etkilememiş olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle çocuklarda epilepsinin diyastolik fonksiyon üzerine etkilerini göstermek için özellikle dirençli epilepsili çocuklarda olmak üzere, daha fazla hasta sayısı ile daha uzun süreli geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İdiopatik epilepsi, diyastolik fonksiyon, doku doppler görüntüleme


Ceren Yılmaz, Önder Doksöz, Aycan Ünalp, Timur Meşe, Utku Karaaslan. The Evaluation Of Ventrikular Function Of Newly Diagnosed Idiopatic Generalized Epileptic Children With Tissue Doppler Imaging. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(1): 23-30

Corresponding Author: Aycan Ünalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (59 accesses)
 (839 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital