» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
The Relationship Between Scoliosis and Wheelchair Use In Patients With Duchenne Muscular Dystrophy [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 107-113 | DOI: 10.5222/buchd.2019.04935  

The Relationship Between Scoliosis and Wheelchair Use In Patients With Duchenne Muscular Dystrophy

Filiz Meryem Sertpoyraz, Mehtap Turanoglu
Department of Physical Medicine and Rehabilitation and Department of Neuromuscular Unit,Izmir Training and Research Hospital, Health Science Universty,Izmir,Turkey

INTRODUCTION: Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a disorder characterized by progressive muscle weakness and commonly associated with neuromuscular scoliosis.
We aimed to investigate the relationship between scoliosis and wheelchair (assistive device) in patients with DMD
METHODS: The study included 71 men aged between 8 and 18 years who were diagnosed with DMD based on the clinical, laboratory, genetic, and biopsy findings and have been using steroids. Patients’ demographic data, clinical findings, scoliosis, pain, and use of assistive devices were recorded
RESULTS: The mean age was 10.95 ±5.32.
Thirty-seven patients (52% )had scoliosis. Scoliosis was most commonly found in the dorsolumbar region.
Thirty-one patients (43.7%) had spinal pain, most commonly located in the back region.
A significant relationship was found between scoliosis and pain; 27 (87.1%) of the 37 patients with scoliosis had pain (p=0.000).
Thirty-five patients used assistive devices. The most commonly used assistive device was the wheelchair (94%). Twenty-five of the 35 patients using an assistive device (71.4%) had scoliosis. There was a significant relationship between the use of assistive devices and scoliosis was (p=0.001).
Of the 33 patients using a wheelchair and 94% had unsuitable wheelchairs. Only 6% had a suitable wheelchair recommended by a health professional
DISCUSSION AND CONCLUSION: Scoliosis-related pain is a common symptom.
Scoliosis is also associated with the use of assistive devices, wheelchairs in particular. Improper wheelchairs may contribute to the progression of scoliosis and pain.Therefore, it is essential to take scoliosis-related pain into account in DMD and to evaluate the suitability of wheelchair regularly for the patients using them.

Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, Scoliosis, Wheelchair, Pain


Duchenne Musculer Distrofili Hastalarda Skolyozun Tekerlekli Sandalye Kullanımıyla ilişkisi

Filiz Meryem Sertpoyraz, Mehtap Turanoglu
Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Klinigi ve Nöromuskuler Hastalıklar Birimi, Izmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi, Saglik Bilimleri Universitesi, Izmir,Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Duchenne Muskuler Distrofi(DMD), ilerleyici kas güçsüzlüğü ile karakterli, nöromuskuler skolyozun sık görüldüğü bir hastalıktır.
DMD ‘li hastalarda skolyozun ağrı ve yardimci cihazlardan tekerlekli sandalye kullanımıyla ilişkisini değerlendirilmeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Klinik, laboratuar, genetik ve biyopsi bulguları ile kesin tanı almış 8-18 yaş arası, 71 erkek çalışmaya alındı. Tamamı steroid kullanan hastaların demografik verileri,klinik özellikleri ve skolyoz, ağrı ve yardımcı cihaz kullanımları kaydedildi.

BULGULAR: Yaş ortalaması: 10,95±5,32 ( 8-18 yaş) yıldı.
Yetmiş bir hastanın 37(%52)’in de skolyoz vardı. Skolyoz en sık dorsolomber bölgedeydi. Yaşla görülme sıklığı artmaktaydı. Hastaların %43,7’ünde omurga ağrısı vardı ve en sık sırt bölgesinde lokalizeydi.
Skolyozu olan 37 hastanın %87,1 ‘nin ağrısı vardı. Skolyoz ile ağrı arasında pozitif anlamlı ilişki saptandı (p=0.000).
Hastaların 35(%49) ‘i yardımcı cihaz kullanıyordu. En sık kullanılan yardımcı cihaz 33(%94) tekerlekli sandalye idi.
Yardımcı cihaz kullanan 35 hastanın %71,4‘inde skolyoz vardı.
Yardımcı cihaz kullanımı ile skolyoz arasında ilişki anlamlıydı (p=0.001).
Tekerlekli sandalye kullanımı olan 33 hastanın %94’inde kullanılan tekerlekli sandalye uygunsuzdu. Sadece %6’si uygundu ve sağlık profesyonelleri tarafından önerilmişti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Skolyoza bağlı ağrı, DMD'de sık karşılaşılan bir semptomdur.
Skolyoz,yardımcı cihazlardan özellikle tekerlekli sandalye kullanımı ile de ilişkilidir. Uygunsuz tekerlekli sandalye, skolyoz progresyonuna ve ağrıya katkıda bulunabilir.

Bu nedenle DMD'li hastalarda skolyoza bağlı ağrının göz önünde tutulması, özellikle tekerlekli sandalye kullanımı olanlarda hastaya uygunluğunun düzenli araliklarla ve ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Duchenne Musculer Distrofi, Skolyoz, Tekerlekli Sandalye, Ağrı


Filiz Meryem Sertpoyraz, Mehtap Turanoglu. The Relationship Between Scoliosis and Wheelchair Use In Patients With Duchenne Muscular Dystrophy. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 107-113

Corresponding Author: Filiz Meryem Sertpoyraz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.