E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Determination of the Factors of Affecting and Anxiety Levels of Mothers whose Children were going to have a Pediatric Daily Surgery [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 29-38 | DOI: 10.5222/buchd.2017.029  

Determination of the Factors of Affecting and Anxiety Levels of Mothers whose Children were going to have a Pediatric Daily Surgery

Ayşe Gürol1, Yıldız Binici2
1Ataturk University, Health Vocational School, Erzurum
2Erzurum Regional Education and Research Hospital, Erzurum

INTRODUCTION: This descriptive and cross-sectional study has been done to determine the following themes: time to decide and the prefer reason of the daily surgery of the mothers of the children, determination of their concerns about the surgical procedure, their anxiety levels, and factors that affect all these themes.
METHODS: The research was made between September 2014 and January 2015 in the pediatric surgery department of Erzurum Regional Education and Research Hospital in Erzurum. It was accepted the 284 children and their mothers who came to the daily surgery clinic between the study dates into this study. It was used to Introductory Information Form of the Child Applied Daily Surgery and his/her Family and the State- Trait Anxiety Inventory to collect the data.
RESULTS: It was found that the mean age of the mothers was 29.69 ± 6.10 years and 34.2% of them had graduated from a high school. In the research, it were determined that 89.1% of the mothers were informed of preoperative anesthesia and also 83.0% of the mothers were received this information’s by the doctors. 40.8% of the mothers reported a concern because of the day surgery and 27.1% of this mothers reported that they worry because of the possibility about the child didn’t wake up after the surgery. It was found that mothers total mean score from the state and trait anxiety scale respectively 46.79±5.37 and 45.32±6.17.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that had middle anxiety levels according to the mean scores of them obtained from State-Trait Anxiety scale.

Keywords: Mother, anxiety, information level, daily surgery


Günübirlik Cerrahi Geçirecek Çocukların Annelerinin Anksiyete Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Ayşe Gürol1, Yıldız Binici2
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erzurum
2Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu tanımlayıcı ve kesitselı araştırma; günübirlik cerrahi geçirecek çocukların annelerinin, günübirlik cerrahiye karar verme zamanı, tercih etme nedeni, cerrahi işlemler hakkında endişe yaşama durumu ve anksiyete düzeylerini saptamak, etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Erzurum il merkezinde bulunan, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi ve Çocuk Yan Dallar Kliniğinde Eylül 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın yapıldığı tarihler arasında ilgili kliniğe günübirlik cerrahi nedeniyle başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden 284 çocuk ve annesi araştırmaya dahil edildi. Verilerin toplanmasında Günübirlik Cerrahi Uygulanan Çocuk ve Ailelerini Tanıtıcı Bilgi Formu ve Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Annelerin yaş ortalamasının 29.69±6.10 yıl olduğu, %34.2’sinin lise mezunu olduğu bulundu. Araştırmada, annelerin %89.1’inin ameliyat öncesi anestezi hakkında bilgilendirildiği, bilgilendirilen annelerin %83.0’ünün bu bilgilendirmeyi doktorları tarafından aldığı saptandı. Annelerin %40.8’i günübirlik cerrahi nedeniyle bir endişe yaşadığını, endişe yaşayan annelerin %27.1’i cerrahi girişim sonrası çocuğunun uyanamama ihtimali nedeniyle endişelendiklerini bildirdi. Annelerin durumluk ve süreklilik anksiyete ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamasının sırasıyla, 46.79±5.37 ve 45.32±6.17 olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Annelerin durumluk-sürekli anksiyete ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarına göre orta düzeyde anksiyeteye sahip oldukları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Anne, anksiyete, bilgi düzeyi, günübirlik cerrahi


Ayşe Gürol, Yıldız Binici. Determination of the Factors of Affecting and Anxiety Levels of Mothers whose Children were going to have a Pediatric Daily Surgery. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 29-38

Corresponding Author: Ayşe Gürol, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (51 accesses)
 (2528 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital