ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Comparison of Laryngeal Mask Airway (LMA)-Classic and Laryngeal Mask Airway-Proseal in Pediatric Patients [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(1): 46-52 | DOI: 10.5222/buchd.2016.046  

Comparison of Laryngeal Mask Airway (LMA)-Classic and Laryngeal Mask Airway-Proseal in Pediatric Patients

Gürcan Güngör, Pervin Sutaş Bozkurt, Lale Yüceyar
Department Of Anesthesiology, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the use of proseal laryngeal mask airway (PLMA) to classical laryngeal mask airway (KLMA) in respect to replacement, air leak pressures and complications.
METHODS: 203 children at the ages of 3 months to 14 years who were scheduled for groin surgery, circumcision, biopsy or eye surgery with ASA scores of I and II were included. Randomization of the children was done according to the availability of PLMA or KLMA in the hospital pharmacy at the time of surgery. This study was prospectively designed and retrospectively evaluated. Following standard anesthesia technique LMAs were placed by anesthesia residents at different seniority. Gastric distention at ventilation, duration of LMA, volume of air, number of attemps, technique for placement, cuff pressure, air volume in cuff, presence of air leak noise and complications were all recorded.
RESULTS: PLMA and KLMA were attempted/placed to 137 and 66 children respectively. Placement of PLMA was unsuccessful in 3 cases and KLMA in a case after four attempts and these cases were intubated.
Mask ventilation caused gastric distantion in 25% of cases in both groups regardless of the seniority of the anesthesiologists. The success rates at first attempt were 87.7% and 87.3% for KLMA and PLMA groups respectively. Anesthesiologists experiences, success rates, duration of placement, cuff air volumes, airleak pressure and complications were similar between groups.

DISCUSSION AND CONCLUSION: KLMA and PLMA could not be found superior to each other. We conclude that the use of LMA, the best criteria is the experience of the anesthesiologist.

Keywords: Pediatric anesthesia, Laryngeal Mask Airway (LMA)-Classic, Laryngeal Mask Airway-Proseal, supraglottic airway devices, experience of an anesthesiologist.


Çocuk Hastalarda Klasik ve ProSeal Laringeal Maske (LMA) Karşılaştırılması

Gürcan Güngör, Pervin Sutaş Bozkurt, Lale Yüceyar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda proseal laringeal maskeyi (PLMA) klasik laringeal maskeye (KLMA) göre yerleştirme özellikleri, kaçak basıncı ve komplikasyonlar açısından karşılaştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı ve ailelerinden aydınlatılmış hasta onamları alındıktan sonra günübirlik koşullarda genel anestezi altında kasık bölgesi patolojileri, sünnet, sistoskopi, biyopsi ve göz ameliyatı geçirecek ASA I ve II, 3 aylık-14 yaş arası 203 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların randomizasyonu operasyon tarihinde hastane eczanesi ve ameliyathanede bulunan laringeal maske (LMA) türüne göre yapıldı. Prospektif planlanan çalışmada veriler geriye dönük olarak değerlendirildi. Standart anestezi tekniğinden sonra LMA’lar farklı kıdemlerdeki uzmanlık öğrencisi anestezi doktorları tarafından yerleştirildi. Hemodinamik değişiklikler, ventilasyon sırasında oluşan mide distansiyonu, LMA yerleştirilme süresi, deneme sayısı, yerleştirilme tekniği, kaf basıncı, kafın şişirildiği hava volümü, kaçak sesi varlığı, anestezistin kıdemi ve komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: 137 olguda PLMA ve 66 vakada KLMA denendiği ve/veya kullanıldığı görüldü, 3 vakada PLMA dört kez denenmesine rağmen başarısız olundu ve endotrakeal tüp (ETT) yerleştirildi, KLMA grubunda bir hastaya LMA yerleştirilemedi ve entübe edildi.
Maske ile ventilasyon sırasında her iki grupta da olguların yaklaşık %25’inde anestezistler tarafından mide distansiyonuna neden olundu. Birinci denemede KLMA veya PLMA’nın başarıyla yerleştirilme oranı sırasıyla %87.7 ve %87.3 idi. Anestezist deneyimleri, yerleştirme başarı oranı, yerleştirilme süreleri, kaf şişirme volümleri, orofarengeal gaz kaçak basıncı ve operasyon sonrası komplikasyonlar açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: KLMA ve PLMA’nın birbirlerine üstünlüğü bu seride bulunamamıştır. Anestezistin tecrübeli olduğu yöntemin en uygun seçenek olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik anestezi, klasik laringeal maske, proseal laringeal maske, supraglottik hava yolu gereci, anestezist tecrübesi.


Gürcan Güngör, Pervin Sutaş Bozkurt, Lale Yüceyar. Comparison of Laryngeal Mask Airway (LMA)-Classic and Laryngeal Mask Airway-Proseal in Pediatric Patients. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(1): 46-52

Corresponding Author: Gürcan Güngör, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (59 accesses)
 (1286 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital