E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Comparison of Minimal Excision and Primary Wound Closure with Limberg Flap Procedure in Adolescent Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Surgery [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(1): 25-32 | DOI: 10.5222/buchd.2020.03880  

Comparison of Minimal Excision and Primary Wound Closure with Limberg Flap Procedure in Adolescent Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Surgery

Cem Karaali1, Ali Sayan2, İsmail Sert1, Mehmet Üstün1, Cengiz Aydin1, Mustafa Emiroglu1
1Tepecik Education And Research Hospital, General Surgery
2Tepecik Education And Research Hospital, Pediatric Surgery

INTRODUCTION: Recently, minimally invasive methods have been used in surgical treatment of adult Sacrococcygeal pilonidal sinus (SPS) instead of classical wide excisions. However, there are fewer data about minimally invasive methods in the adolescent age group. Therefore, we aimed to compare our adolescent patients undergoing minimal excision and primary closure (MEPC) with the Limberg flap (LF) method.
METHODS: In this study, the data of 80 patients who were operated for sacrococcygeal pilonidal sinus between July 2014 and December 2017 were retrospectively reviewed. Patients who underwent minimal excision with primary closure (MEPC) or Limberg flap (LF) were included in the study. Patients were evaluated in terms of age, sex, body mass index (BMI), length of hospital stay, time to return to work / school, time to complete healing, complication, recurrence and patient satisfaction levels.
RESULTS: No significant difference was found between patient characteristics, complication, recurrence and patient satisfaction rates of these two groups. However, in terms of hospitalization and return to work / school, MEPC group was found to be statistically advantageous compared with LF group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MEPC procedure has similar success in terms of recurrence, complications and patient satisfaction compared with LF. However, the MEPC procedure has advantages such as allowing faster return to work / school and not requiring hospitalization. Therefore, in adolescents with non-complex and uncommon SPS disease, MEPC procedure may be offered as an alternative treatment option to LF.

Keywords: Adolescent, Limberg flap, minimally invasive surgery, patient satisfaction, sacrococcygeal pilonidal sinus


Adolesan Sakrokoksigeal Pilonidal Sinus Cerrahisinde Minimal Eksizyon ve Primer Kapama ile Limberg Flap Yönteminin Karşılaştırılması

Cem Karaali1, Ali Sayan2, İsmail Sert1, Mehmet Üstün1, Cengiz Aydin1, Mustafa Emiroglu1
1SBU İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi
2SBU İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi

GİRİŞ ve AMAÇ: Son zamanlarda yetişkin Sacrococcygeal pilonidal sinusün (SPS) cerrahi tedavisinde klasik geniş eksizyonlar yerine minimal invaziv metotlar kullanılmaya başlanmıştır. Ancak adolesan yaş grubunda bu yöntemlerle ilgili daha az veri vardır. Bu nedenle minimal eksizyon ve primer kapama (MEPC) uygulanan adelosan hastalarımızı Limberg flep (LF) yöntemiyle karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 2014 temmuz-2017 aralık tarihleri arasında pilonidal sinüs nedeni ile opere edilen 80 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya MEPC ile LF uygulanan hastalar dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet,vücut kitle indeksi, hastanede yatış süresi, işe/okula başlangıç süresi, iyleşme zamanı,komplikasyon, rekkurens ve hasta memnuniyet düzeyleri açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki grubun hasta karakteristikleri, komplikasyon ve rekurrens oranları ile hasta memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak hastanede yatış ve işe/okula dönüş süresi açısından MEPC grubu LF grubuna göre istatistiksel olarak avantajlı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MEPC yöntemi LF ile karşılaştırıldığında rekurrens, komplikasyon ve hasta memnuniyeti açısından benzer başarıya sahiptir. Bununla beraber MEPC yönteminin daha hızlı işe/okula dönüşe izin vermesi ve hastaneye yatış gerektirmemesi gibi avantajları vardır. Bu nedenle kompleks ve yaygın olmayan SPS hastalığına sahip adelosanlarda MEPC yöntemi, LF’e alternatif bir tedavi seçeneği olarak hastalara sunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Limberg flep, minimal invaziv cerrahi, hasta memnuniyeti, sakrokoksigeal pilonidal sinüs


Cem Karaali, Ali Sayan, İsmail Sert, Mehmet Üstün, Cengiz Aydin, Mustafa Emiroglu. Comparison of Minimal Excision and Primary Wound Closure with Limberg Flap Procedure in Adolescent Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Surgery. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(1): 25-32

Corresponding Author: Cem Karaali, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (637 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital