E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Effectiveness of Rectal Suction Biopsy in the Diagnosis of Hirschsprung’s Disease [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(2): 108-115 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2023.03789  

The Effectiveness of Rectal Suction Biopsy in the Diagnosis of Hirschsprung’s Disease

Cemal Bilir1, Mustafa Onur Öztan2, Gülden Diniz3, Tunç Özdemir4, Ali Sayan4, Gökhan Köylüoğlu2
1İzmir Bakırçay University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir, Turkey
2İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir, Turkey
3İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Surgery, İzmir, Turkey

Objective: In order to analyse the adequacy, sensitivity, and specificity of samples obtained with rectal suction biopsy (RSB) as the standard histopathological diagnostic method in patients with suspected Hirschsprung’s disease (HD).
Method: This study was carried out between November 2016 and March 2018 with 24 suspected HD patients aged 0-3 years. After calculating rectosigmoid indexes (RSIs) according to barium enema images obtained in contrast-enhanced colon graphies, patients with RSI <1 underwent RSB. Clinical features of patients, treatment options, complications, laboratory test results and radiological findings were recorded for further analyses. An expert pathologist evaluated biopsy specimens, and observations were recorded.
Results: There were no ganglion cells in RSB specimens in 10 (41.6%) patients who received the diagnosis of HD later on. Ganglion cells were detected in specimens of 5 (20.8%) patients; thus, the diagnosis of HD was excluded. Inadequate or suspicious biopsy specimens for histopathological evaluation were observed in 9 (37.5%) patients. If the biopsy specimen volume was more voluminous than 4 mm3, its diagnostic sensitivity and specificity for HD were 80% and 66.67%, respectively (area under the curve=0.789); If the submucosa/mucosa ratio was greater than 0.75 or the submucosa/total specimen ratio was greater than 0.42, then the diagnostic sensitivity and the specificity of the specimen for HD were 86.67% and 66.67%, respectively.
Conclusion: In this prospective cross-sectional study, we demonstrated that RSB in diagnosing HD is a feasible, safe method with high sensitivity and specificity and low complication rates.

Keywords: Hirschsprung’s disease, ganglion, rectal aspiration biopsy, rectal biopsy


Hirschsprung Hastalığı Tanısında Rektal Aspirasyon Biyopsisinin Etkinliği

Cemal Bilir1, Mustafa Onur Öztan2, Gülden Diniz3, Tunç Özdemir4, Ali Sayan4, Gökhan Köylüoğlu2
1İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Hirschpsung hastalığı (HH) şüphesi olan hastalarda histopatolojik tanı için standart tanı olarak rektal aspirasyon biyopsi (RAB) örneklerinin yeterliliğini, duyarlılığını ve özgüllüğünü araştırmak.
Yöntem: Çalışma Kasım 2016-Mart 2018 tarihleri arasında prospektif olarak gerçekleştirildi. Çalışmaya yaşları 0-3 arasında değişen HH şüphesi olan 24 hasta dahil edildi. Kontrastlı kolon grafisine göre rektosigmoid indeks (RSI) hesaplandıktan sonra RSI <1 olan hastalara RAB yapıldı. Hastaların klinik özellikleri, tedavi seçenekleri, komplikasyonlar, laboratuvar sonuçları ve radyolojik bulguları ileri analizler için kaydedildi. Biyopsi örnekleri uzman patolog tarafından değerlendirildi ve bulgular kaydedildi.
Bulgular: HH tanısı alan 10 (%41,6) hastanın RAB örneklerinde ganglion yoktu. Beş (%20,8) hastada ganglion hücresi saptandı ve HH tanısı dışlandı. Dokuz (%37,5) hastada histopatolojik değerlendirme için yetersiz veya şüpheli biyopsi örnekleri gözlendi. Biyopsi hacmi 4 mm3’ten büyükse HH tanısında duyarlılık %80, özgüllük %66,67 (eğrinin altındaki alan=0,789); submukoza/mukoza oranı 0,75’ten büyük veya spesmendeki submukoza oranı 0,42’den büyük ise duyarlılık ve özgüllük oranları sırasıyla %86,67 ve %66,67 idi.
Sonuç: Bu prospektif kesitsel çalışmada, HH tanısında RABnin kolay uygulanabilir, güvenli, duyarlılığı ve özgüllüğü daha yüksek ve komplikasyon oranlarının düşük olduğunu gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung hastalığı, gangliyon, rektal aspirasyon biyopsisi, rektal biyopsi


Cemal Bilir, Mustafa Onur Öztan, Gülden Diniz, Tunç Özdemir, Ali Sayan, Gökhan Köylüoğlu. The Effectiveness of Rectal Suction Biopsy in the Diagnosis of Hirschsprung’s Disease. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(2): 108-115

Corresponding Author: Cemal Bilir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (41 accesses)
 (307 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital