» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Evaluation of 17 Patients With Transverse Myelitis in Terms of Clinical, Treatment and Prognosis [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 229-234 | DOI: 10.5222/buchd.2019.02997  

Evaluation of 17 Patients With Transverse Myelitis in Terms of Clinical, Treatment and Prognosis

Murat Turhan1, Faruk İncecik1, Mihriban Özlem Hergün1, Dinçer Yıldızdaş2, Sakir Altunbaşak1
1Cukurova University Faculty Of Medicine, Department Of Child Neurology, Adana, Turkey
2Cukurova University Faculty Of Medicine, Departments Of Pediatric Intensive Care

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to identify the clinical findings, treatment modalities and factors affecting the prognosis of patients who were followed up and treated with acute transverse myelitis.
METHODS: A total of 17 patients diagnosed and treated with acute transverse myelitis between 2006 and 2016 were evaluated in Child Health and Diseases Services.
RESULTS: Nine (52.9%) of the patients were boy, 8 (47.1%) were girl and the mean age was 9,24 ± 4,16 years. The complaints of the cases observed in the application; 16 patients (94.1%) had weakness and 1 patient (5.9%) had numbness in the feet. Twelve (70.6%) of the 17 patients had prior history of infection. Upper respiratory tract infections and gastrointestinal system infections were found in 7 (58.3%) and 5 (41.7%) cases respectively. Gender, presence of infection, type of infection, cranial nerve involvement, presence of autonomic symptoms, and treatment were not found to be prognostic. The duration of ICU stay in intensive care unit was 4.47 ± 6.79 days and the total length of stay in hospital was 17.59 ± 12.01 days. It was seen that the need for respiratory support increased the total length of stay in patients, intensive care and hospital.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prognosis is generally good in childhood with acute transverse myelitis cases. We have not found an effective factor on prognosis in our study. There is a need for extensive research to determine prognostic factors.

Keywords: Acute transverse myelitis, prognosis, child


Çocukluk Çağı Transvers Miyelitli 17 Olgunun Klinik, Tedavi ve Prognoz Açısından Değerlendirilmesi

Murat Turhan1, Faruk İncecik1, Mihriban Özlem Hergün1, Dinçer Yıldızdaş2, Sakir Altunbaşak1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji̇ Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, akut transvers miyelit tanısıyla takip ve tedavi edilen hastaların klinik bulgularının, tedavi şekillerinin ve prognozu etkileyen faktörlerin tanımlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servislerinde 2006-2016 yılları arasında akut transvers miyelit tanısıyla takip ve tedavi edilen toplam 17 hasta değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 9 (%52.9)’u erkek, 8 (%47.1)’i kız ve yaş ortalamaları 9,24±4,16 yıl idi. Olguların başvuruda gözlenen yakınmaları; 16 (%94.1) hastada güçsüzlük ve 1 hastada (%5.9) ayaklarda uyuşma idi. On yedi hastanın, 12 (%70.6)’sinde geçirilmiş enfeksiyon öyküsü mevcuttu. Bunların 7 (%58.3)’si üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) ve 5 (%41.7)’i de gastrointestinal sistem enfeksiyonu idi. Cinsiyet, geçirilmiş enfeksiyon öyküsü, enfeksiyon tipi, kranial sinir tutulumu, otonom semptom varlığı ve tedavi şekli prognozda etkisiz faktörlerdi. Hastalarının yoğun bakımda kalış süresi 4.47±6.79 gün ve hastanede toplam kalış süresi 17.59±12.01 gün idi. Solunum desteği gereksiniminin, yoğun bakımda ve hastanede toplam kalış süresini arttırdığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prognoz, çocukluk çağı ATM olgularında genelde iyidir. Çalışmamızda prognoz üzerine etkili bir faktör saptamadık. Prognostik faktörlerin belirlenmesine yönelik geniş araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut transvers miyelit, prognoz, çocuk


Murat Turhan, Faruk İncecik, Mihriban Özlem Hergün, Dinçer Yıldızdaş, Sakir Altunbaşak. Evaluation of 17 Patients With Transverse Myelitis in Terms of Clinical, Treatment and Prognosis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 229-234

Corresponding Author: Faruk İncecik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.