ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
The relatıon between pedıatrıc nurses sociotropy-autonomy personality features and their depressıon levels [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2015; 5(1): 14-21 | DOI: 10.5222/buchd.2015.014  

The relatıon between pedıatrıc nurses sociotropy-autonomy personality features and their depressıon levels

Nurdan Akçay Didişen1, Gülçin Özalp Gerçeker1, Zehra Bahire Bolışık1, Didar Zümrüt Başbakkal1, Ayça Gürkan2
1Ege University Nursıng Faculty,Pediatrics Nursıng Department,Turkey,İzmir
2Ege University Nursıng Faculty, Psychiatry Nursıng Department,Turkey,İzmir

OBJECTIVE: This definitive study was aimed to determine the relation between Pediatric nurses’ sociotropic-autonomic personality features and depression levels.
METHODS: The study sample was consisted of 182 Pediatric Nurses who was agreed to participate to study between dates of January 31, 2010 - April 1, 2010. We used Nurse Identifier information form, Sociotropy-Autonomy Scale and Beck Depression Scale for data collection. Number, percent, average and Pearson Correlation Analysis were used for data analysis.
RESULTS: In the study, Nurses’ mean sociotropy scale scores was determined 61.1 ± 21.9, while the autonomy scale scores was determined 69.0 ± 19.0. The mean depression scale score was found to be 8.4 ± 7.4. There was a correlation between depression scale and disapproval anxiety, separation anxiety, please others, freedom subscales and autonomy scale points (p<0.05).
CONCLUSION: Pediatric nurses were at a moderate level of sociotrophic-autonomic personality features, and were determined to be associated with depression levels. In training programs, sociotrophic-autonomic personality features of Pediatric Nurses provided the creation of training and information sessions to develop together.

Keywords: Pediatric nurse, Sociotropy, Autonomy, Personality Feature, Depression.


Pediatri hemşirelerinin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Nurdan Akçay Didişen1, Gülçin Özalp Gerçeker1, Zehra Bahire Bolışık1, Didar Zümrüt Başbakkal1, Ayça Gürkan2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,izmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Çalışma, hemşirelerin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırmanın örneklemini 31 Ocak 2010 – 1 Nisan 2010 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 182 Pediatri hemşiresi oluşturmuştur. Veriler hemşireleri tanıtıcı bilgi formu, Sosyotropi-Otonomi Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama ve korelasyon analizi kullanılmıştır
BULGULAR: Çalışmada hemşirelerin sosyotropi ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 61.1±21.9 iken otonomi ölçeğinden aldıkları puan ortalaması ise 69.0±19.0 olarak belirlenmiştir. BDÖ puan ortalaması ise 8.4±7.4 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin BDÖ ile onaylanmama kaygısı, ayrılık kaygısı ve başkalarını memnun etme, özgürlük alt ölçeklerinin ve otonomi ölçeğinin ilişkili olduğu saptanmıştır (p<0.05).
SONUÇ: Pediatri hemşirelerinin sosyotropik-otonomik kişilik özelliklerinin orta düzeyde olduğu ve depresyon düzeyleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Hizmet içi eğitim programlarında Pediatri hemşirelerinin sosyotropik-otonomik kişilik özelliklerinin birlikte geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme oturumlarının oluşturulması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Pediatri Hemşiresi, Sosyotropi, Otonomi, Kişilik Özelliği, Depresyon.


Nurdan Akçay Didişen, Gülçin Özalp Gerçeker, Zehra Bahire Bolışık, Didar Zümrüt Başbakkal, Ayça Gürkan. The relatıon between pedıatrıc nurses sociotropy-autonomy personality features and their depressıon levels. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2015; 5(1): 14-21

Corresponding Author: Nurdan Akçay Didişen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (53 accesses)
 (1519 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital