E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Evaluation of Child Sexual Abuse: Child Advocacy Center Example [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 67-75 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.02439  

The Evaluation of Child Sexual Abuse: Child Advocacy Center Example

Nurten Gülsüm Bayrak1, Damla Akpınar2, Fadime Üstüner Top3, Sevda Uzun4
1Giresun University Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Training and Research Hospital, Clinic of Child Advocacy Center, Giresun, Turkey
2Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Clinic of Child Advocacy Center, İstanbul, Turkey
3Giresun University Faculty of Health Sciences, Department of Child Health Nursing, Giresun, Turkey
4Gümüşhane University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Gümüşhane, Turkey

Objective: The purpose of the research was to evaluate the child sexual abuse cases admitted to the Child Advocacy Center (CAC) in terms of the child, family, and abuser, and to identify the associated factors.
Method: The data were collected retrospectively and descriptively from the cases in the CAC using the juridical reports, family interview reports Provincial Directorate of Family and Social Policies representative reports and the data collection form developed by the researchers.
Results: Within the scope of the research, 175 child victims of sexual abuse were evaluated According to this; the mean age of the abused children was in the study was 13.33±3.33, 81.7% were girls, and 42.9% were high school students. According to the results of the study, 34.3% of the children were diagnosed with mental illness. Among the mothers and fathers included in the study, 76% of the mothers and 33.7% of the fathers are not working and also 85.1% of the mothers and 79.5% of the fathers are primary school graduates. In addition, 60% of families have a low income level. It was determined that 57.7% of the children were exposed to abuse many times and irregularly, 40.6% were exposed to sexual touching, 35.4% were exposed to penetration, and 44% medical examination.
Conclusion: The study showed that family dynamics play a pivotal role in the sexual abuse of children, and low socio-economic/education level and being an adolescent girl is among the significant factors.

Keywords: Child, family, sexual abuse, child advocacy center


Çocuk Cinsel İstismarının Değerlendirilmesi: Çocuk İzlem Merkezi Örneği

Nurten Gülsüm Bayrak1, Damla Akpınar2, Fadime Üstüner Top3, Sevda Uzun4
1Giresun Prof. Dr. A. İlham Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İzlem Merkezi
2İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İzlem Merkez
3Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
4Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Amaç: Araştırmanın amacı Çocuk İzlem Merkezi’ne başvuran çocuk cinsel istismarı olgularını çocuk, aile ve istismarcı açısından değerlendirmek ve ilişkili faktörlerini belirlemektir.
Yöntem: Çocuk İzlem Merkezi’ne gelen olgular adli, aile ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcisinin görüşme raporları, araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile retrospektif tanımlayıcı olarak toplandı.
Bulgular: Araştırma kapsamında, cinsel istismar mağduru 175 mağdur çocuk değerlendirilmiştir. Buna göre; çocukların yaş ortalaması 13,33±3,33, %81,7’si kız ve %42,9’u lisede öğrenim görmektedir. Çocukların %34,3’ü ruhsal hastalık tanısı almıştır. Annelerin %76’sı, babaların %33,7’si çalışmıyor. Annelerin %85,1’i babaların %79,5’i ilköğretim mezunudur. Ailelerin %60’ı düşük gelir düzeyine sahiptir. Çocukların %57,7’sinin birçok kez ve düzensiz şekilde istismara maruz kaldığı, %40,6’sının cinsel dokunma, %35,4’ünün penetrasyon olacak şeklinde maruz edildiği, %44’üne iç beden muayenesi yapıldığı belirlenmiştir.
Sonuç: Çocuğa yönelik uygulanan cinsel istismarda, aile dinamiklerinin önemli rol oynadığı, düşük sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyinin, ergenlik döneminde ve kız çocuğu olmanın çocuk cinsel istismarında önemli faktörü olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, aile, cinsel istismar, çocuk izlem merkezi


Nurten Gülsüm Bayrak, Damla Akpınar, Fadime Üstüner Top, Sevda Uzun. The Evaluation of Child Sexual Abuse: Child Advocacy Center Example. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 67-75

Corresponding Author: Fadime Üstüner Top, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (57 accesses)
 (99 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital