» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Impact of allergen immunotherapy on the development of new sensitization in monosensitized patients [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 205-210 | DOI: 10.5222/buchd.2018.89266  

Impact of allergen immunotherapy on the development of new sensitization in monosensitized patients

Sait Karaman, Hatice Feray Yavaş, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can
Dr Behcet Uz Children’s Hospital, Department Of Pediatric Immunology and Allergy, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The issue that immunotherapy prevents sensitization to new inhalant allergens in monosensitized patients is controversial. Our aim is to investigate the effect of subcutaneous immunotherapy (SCIT) on the development of sensitization to new inhalant allergens by comparing the children receiving SCIT with children who with similar allergen sensitization receiving pharmacologic treatment in our clinic.
METHODS: All patients with only mite grass sensitivity and only pollen sensitivity and diagnosed with asthma and/or allergic rhinitis in our Allergy Clinic between 2000-2015 were included. The SCIT and control group were divided into two subgroups as mite and grass pollen sensitivity. The groups were compared in terms of age, gender, disease characteristics, the interval between two SPTs and development of new allergen sensitization.
RESULTS: One hundred thirty-three (60.4%) of the patients met the inclusion criteria in the SCIT group and 87 patients were found suitable for the study in the control group. The mean duration of SCIT administration was 51.3 ± 9.0 months. No significant difference was detected between the groups, when the SCIT group and control group were compared in terms of age, gender, type of allergic disease, the interval between two SPTs, and sensitized allergen (p> 0.05). In the SCIT group, the development of sensitization to new allergens was less often in the patients with mite and grass pollen sensitivity compared to the control group (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: When SCIT was administered to the monosensitized patients using grass pollen and mite, the development of sensitization to new allergens was observed to be less often.

Keywords: allergy, children, immunotherapy, sensitivity,


Monosensitize hastalarda alerjen immünoterapinin yeni duyarlılık gelişimine etkisi

Sait Karaman, Hatice Feray Yavaş, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Monosensitize hastalarda immünoterapinin yeni inhalan alerjenlere duyarlılığı önlediği konusu tartışmalıdır. Amacımız kliniğimizde subkütan immünoterapi (SCIT) uygulanan monosensitize çocuklar ile benzer alerjen duyarlılığı olup farmakolojik tedavi ile izlenen çocukları karşılaştırıp SCIT’ın yeni inhalan alerjenlere duyarlılık gelişimine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Alerji Kliniğimizde 2000-2015 yılları arasında astım ve/veya alerjik rinit tanısı almış, tek başına mite duyarlılığı ve tek başına ot poleni duyarlılığı olan hastaların tümü alındı. SCIT ve kontrol grubu mite ve ot poleni duyarlılığı olarak iki alt gruba ayrıldı. Gruplar yaş, cinsiyet, hastalık karakteristikleri, iki SPT arasında geçen süre ve yeni alerjen duyarlılığı gelişimi açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınma kriterlerine uyan SCIT grubunda 133 (%60,4) hasta, kontrol grubunda 87 hasta saptandı. SCIT uygulama süresi ortalama 51,3±9,0 ay idi. SCIT grubu ve kontrol grubu yaş, cinsiyet, alerjik hastalık tipi ve iki SPT arasında geçen süre, duyarlı olunan alerjen açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). SCIT grubunda mite ve ot poleni duyarlılığı olan hastalarda kontrol grubuna göre yeni alerjenlere duyarlılık gelişimi daha azdı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Monosensitize hastalarda ot poleni ve mite ile SCIT uygulandığında yeni alerjenlere duyarlılık gelişiminin daha az olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: alerji, çocuk, duyarlılık, immünoterapi,


Sait Karaman, Hatice Feray Yavaş, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can. Impact of allergen immunotherapy on the development of new sensitization in monosensitized patients. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 205-210

Corresponding Author: Sait Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.