» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Parenting and Family Adjustment in Pediatric Trichotillomania: A Case Control Study [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 196-204 | DOI: 10.5222/buchd.2018.52824  

Parenting and Family Adjustment in Pediatric Trichotillomania: A Case Control Study

Deniz Argüz Çıldır1, Aylin Özbek2, Aybuke Tuğçe Mustan3
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylul University Medical School, Izmir
3Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep

INTRODUCTION: This study aims to explore family characteristics, parental attitudes and family adjustment of pediatric trichotillomania in comparison with healthy controls.
METHODS: Twenty-four children aged between 4-12 years admitting to two different child and adolescent mental health services due to hair pulling and 54 matched healthy controls were included in the study. In addition to sociodemographic data, severity of illness assessed by Clinical Global İmpression Scale-Severity Index (CGI-SI) are recorded. Parenting characteristics and family adjustment were assessed by Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS) and Child Adjustment and Parent Efficacy Scale (CAPES-TR).
RESULTS: Means of CGI-SI scores in trichotillomania cases were found as 4.00±1.02 (mean±SD). Cases significantly differed from controls in family structure and the quality of parental relationship (p=0.025; p=0.018, consequtively). PAFAS scores of coercive parenting, parent child relationship, parental emotional adjustment and parental team work were significantly different than controls (p=0.001, p=0.000, p=0.000, p=0.009 consequtively). Similary, emotional and behavioral maladjustment scores and parental self efficacy scores of CAPES-TR were significantly worse in trikotillomania cases (p=0.001, p=0.000, p=0.000, consequtively). CGI-SI scores were positively correlated with PAFAS scores of coercive parenting, parent child relationship, parental emotional adjustment and parental teamwork (p=0.003, p=0.000, p=0.000, p=0.008; respectively). While CGI-SI scores were positively correlated with behavioral and emotional maladjustment scores parental self-efficacy scores of CAPES-TR were negatively correlated with CGI-SI scores (p=0.000, p=0.001, p=0.000, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering family characteristics, parental attitudes and family adjustment in pediatric trichotillomania may enhance relationship based and behavioral interventions.

Keywords: family, function, parenting, trichotillomania


Trikotillomanisi Olan Çocuklarda Ebeveynlik ve Aile Uyumu: Olgu Kontrol Çalışması

Deniz Argüz Çıldır1, Aylin Özbek2, Aybuke Tuğçe Mustan3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birimi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birimi, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada trikotillomani tanısı alan çocukların aile özellikleri, ebeveyn tutumları ve aile uyumlarının sağlıklı kontrollerle karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya saç koparma nedeniyle başvuran 4-12 yaş aralığında 24 çocuk ile aynı hastanelerin farklı polikliniklerine başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden; yaş ve cinsiyet olarak benzer 54 sağlıklı çocuk ile aileleri katılmıştır. Olgu grubunun hastalık şiddeti Klinik Global İzlenim Ölçeği hastalık şiddeti indeksi (CGI-SI) ile belirlenmiştir. Ailelerin ebeveyn tutumları ve anne baba çocuk uyumları çocuk uyumu ve anne baba yeterlik ölçeği (CAPES-TR) ve anne babalık ve aile uyum ölçeği (PAFAS) ile araştırılmıştır.
BULGULAR: Trikotillomani olgularının CGI-SI puanı ortalaması 4.00±1.02’dir. Olgu grubunun ebeveynlerinin aile yapısı ve eş ilişkisi kontrol grubundan istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklıdır (sırasıyla p=0.025; p=0.018). Olgu grubu ebeveynleri PAFAS alt ölçeklerinden zorlayıcı anne babalık, anne baba çocuk ilişkisi, anne baba duygusal uyum ve takım çalışması alanlarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak farklıdır (sırasıyla p=0.001, p=0.000, p=0.000, p=0.009). Benzer şeklide CAPES-TR alt ölçeklerinden duygusal ve davranışsal uyum ve ebeveyn öz yeterliliği trikotillomani grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha bozuktur (sırasıyla p=0.001, p=0.000, p=0.000). CGI-SI puanları ile PAFAS alt ölçeklerinden zorlayıcı anne babalık, anne baba çocuk ilişkisi, anne baba duygusal uyumu ve takım çalışması ilişkiliyken (sırasıyla p=0.003, p=0.000, p=0.000, p=0.008); CGI-SI ile CAPES-TR alt ölçeklerinden davranışsal ve duygusal uyum ve ebeveyn öz yeterliliği puanları ilişkilidir (sırasıyla p=0.000, p=0.001, p=0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trikotillomani tanısı alan çocuklar ile sağlıklı çocukların aile özellikleri, ebeveyn tutumları ve aile uyumlarının ele alınması, olguların tedavisinde kullanılan ilişkisel ve davranışsal müdahalelere katkı sunabilir.

Anahtar Kelimeler: aile, işlevsellik, ebeveynlik, trikotillomani


Deniz Argüz Çıldır, Aylin Özbek, Aybuke Tuğçe Mustan. Parenting and Family Adjustment in Pediatric Trichotillomania: A Case Control Study. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 196-204

Corresponding Author: Deniz Argüz Çıldır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.