» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Anxiety Disorder and Eating Habits in Adolescents with Gastroesophageal Reflux Disease [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 223-228 | DOI: 10.5222/buchd.2018.32931  

Anxiety Disorder and Eating Habits in Adolescents with Gastroesophageal Reflux Disease

Ömer Özbeyler1, Kayı Eliaçık1, Özlem Üzüm1, Ali Kanık2, Yeliz Çağan Appak3, Miray Karakoyun4, Dilek Orbatu1, Gonca Engin Özyurt5, Nurullah Bolat6, Maşallah Baran7
1Tepecik Educational and Research Hospital, Departments of Pediatrics
2Izmir Katip Çelebi University, Departments of Pediatrics
3Tepecik Educational and Research Hospital, Departments of Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
4Ege University, Departments of Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
5Izmir Katip Çelebi University, Departments of Child and Adolescent Psychiatry
6Tepecik Educational and Research Hospital, Departments of Child and Adolescent Psychiatry
7Izmir Katip Çelebi University, Departments of Pediatrics, Pediatric Gastroenterology

INTRODUCTION: It was aimed to investigate the relationship between eating habits and reflux by investigating eating habits in adolescent patients with gastroesophageal reflux disease, and also to investigate the relationship between gastroesophageal reflux disease and anxiety.
METHODS: The study included patients with gastroesophageal reflux disease in the pediatric gastroenterology outpatient clinic between the ages of 12 and 18 who had not yet been treated. The control group consists of age matched adolescents who applied for upper respiratory tract infection. The relationship between eating habits and reflux was assessed with Adolescent Nutrition Checklist; a relationship between gastroesophageal reflux disease and anxiety assessed with Anxiety Disorder Screening Questionnaire.
RESULTS: Seventy adolescents with reflux disease and 67 adolescents as the control group were included in the study. There was no significant difference between the groups regarding the eating habits and anxiety scores. However, it was seen that most of the patients have poor eating habits and the general anxiety score was high in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No relation was found between the gastroesophageal reflux disease and anxiety and eating habits in adolescents. These results suggested that reflux disease should be separated from other gastrointestinal complaints such as abdominal pain which may be psychosomatic. However, regarding the poor eating habits there was a quantitative incrementin those with gastroesophageal reflux disease. For this reason there is a need for further studies which explores the eating habits with a larger sample size in this population.

Keywords: Adolescent, eating habits, anxiety, gastroesophageal reflux


Adolesan Gastroözofageal Reflü Hastalığında Anksiyete Bozukluğu ve Beslenme Alışkanlıkları

Ömer Özbeyler1, Kayı Eliaçık1, Özlem Üzüm1, Ali Kanık2, Yeliz Çağan Appak3, Miray Karakoyun4, Dilek Orbatu1, Gonca Engin Özyurt5, Nurullah Bolat6, Maşallah Baran7
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji, İzmir
4Ege Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji, İzmir
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk ve Adolesan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
6Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Adolesan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
7İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastroözofageal reflü hastalığı tanısı alan adolesanlarda beslenme davranışları sorgulanarak beslenme ve reflü arasındaki ilişkiyi ve bununla birlikte gastroözofageal reflü hastalığı ile anksiyete arasındaki etkileşimi değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza çocuk gastroenteroloji polikliniğinde gastroözofageal reflü hastalığı tanısı almış ve henüz tedavi başlanmamış 12-18 yaş arasındaki hastalar dahil edildi. Benzer yaş aralığında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvuran hastalar kontrol grubu olarak alındı. Beslenme ve reflü arasında ilişki Adolesan Beslenme Alışkanlıklarını Kontrol Listesi ile gastroözofageal reflü hastalığı ve anksiyete arasındaki ilişki Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yetmiş gastroözofageal reflü hastalığı olan adolesan ve 67 kontrol olgusu çalışmaya dahil edildi. Her iki grup arasında hem beslenme hem de anksiyete durumları değerlendirildiğinde anlamlı fark bulunmadı. Ancak her iki gruptaki olguların büyük çoğunluğunun kötü beslenme alışkanlığı olduğu, ve genel anksiyete skorunun yüksek olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adolesanlarda gastroözofageal reflü hastalığı ile anksiyete ve beslenme alışkanlıkları arasında ilişki saptanmadı. Bu sonuçlar, reflü hastalığının, psikosomatik olabilen karın ağrısı gibi diğer gastrointestinal şikayetlerden ayrılması gerektiğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, kötü beslenme alışkanlıkları, gastroözofageal reflü hastalığı olanlarda kantitatif olarak daha yüksek saptandı.Bu nedenle bu hasta popülasyonunda daha büyük bir örneklem büyüklüğü ile beslenme alışkanlıklarını araştıran ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, beslenme alışkanlıkları, anksiyete, gastroözofageal reflü


Ömer Özbeyler, Kayı Eliaçık, Özlem Üzüm, Ali Kanık, Yeliz Çağan Appak, Miray Karakoyun, Dilek Orbatu, Gonca Engin Özyurt, Nurullah Bolat, Maşallah Baran. Anxiety Disorder and Eating Habits in Adolescents with Gastroesophageal Reflux Disease. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(3): 223-228

Corresponding Author: Kayı Eliaçık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.